Welcome to My Blog.....

JAYA JAYA SHANKARA!! HARA HARA SHANKARA!! I welcome all of you to this blogspot which is dedicated in entireity to my JAGAT GURU. I pray to my Kanchi Mahan to shower the blessings for the successful creation of this blogspot. I am in the process of collecting all the available information, speeches, audios, videos, books from the ocean of WEB. I would like to extend my sincere gratitude to all the Original uploaders who provided the resources for me to gather and put the same in my blogspot. Please note that this site is regulary updated and request you to visit on regular basis to update on the happenings. I will leave you here...with Periavaa. JAYA JAYA SHANKARA!! HARA HARA SHANKARA!!
Loading...

PLEASE LISTEN TO THE NEWLY UPLOADED SONGS ON SHRI MAHAPERIAVAA BY SHRI UDAYALUR KALYANA RAMAN

Sunday, January 29, 2012

Deivathin Kural Part#2 Continued…..

 

ÞòŸ¬è¬ò ñF‚°‹ Þ™ôø‹

ÉŒ¬ñ‚ °¬ø¾‚ªè™ô£‹ è£óíñ£ù¶ CŸP¡ð‹ â¡Á ñý£¡èª÷™ô£‹ 𣮠¬õˆF¼‰î£½‹, ÜF½‹ Ãì å¼ ªïP¬ò ãŸð´ˆF‚ ªè£´ˆ¶, ܬî«ò ݈ñ£¬õ ÉŒ¬ñŠð´ˆ¶Aø å¼ ú‹vè£óñ£‚A ïñ‚° «õî î˜ñ ê£vFóƒèœ ªè£´ˆF¼‚A¡øù. ê£î£óíñ£è å¼ põ¬ù, '裆´‚°Š «ð£; ú‰Gò£Rò£Œ Þ¼' â¡Á ªê£¡ù£™ Üõù£™ º®ò£¶. «ô£è õ£›‚¬èJ™ Ü®ð†´ˆî£¡ Üõ‚°Š ð‚°õ‹ à‡ì£è «õ‡´‹. H…ê£è‚ èê‚Aø è£ôˆF™ èꉶ, õ´õ£è ¶õ˜‚Aø 裙ˆF™ ¶õ˜ˆ¶, è£ò£èŠ ¹O‚Aø è£ôˆF™ ¹Oˆ¶, ÜŠ¹ø‹î£¡ ðöñ£èŠ 𿈶 ñ¶ó ̘Eñ£õ ú£ñ£Qò põ˜è÷£™ º®»‹. î£ù£è ð¿‚è£î¬îˆ î® ªè£‡´ Ü®ˆ¶Š ð¿‚èŠ ð‡í º®ò£¶! ÜŠð® ÞòŸ¬è «õ般î ePŠ ð‡Eù£™ ó£ñLƒè võ£Ièœ ªê£¡ùð® "ªõ‹H Mö" «õ‡®ò¶î£¡ â¡ð¶ KSèÀ‚°ˆ ªîK»‹. Üîù£™î£¡ Mõ£ýˆ¬î»‹ A¼ývî (Þ™ôø) î˜ñƒè¬÷»‹ ¬õˆF¼‚Aø£˜èœ. ܶ ñ†´I™ô£ñ™, ̘õ è˜ñ£¾‚è£è Ü«ïè põ˜èœ Hø‰î£è «õ‡´«ñ? ðˆFò‹ Þ™ô£ñ™ Þ¶ âŠð® º®»‹? A¼ývóñˆF™ Þõ¡ º¡¹ èŸÁ‚ªè£‡ì «õîˆ¬îˆ ªî£ì˜‰¶ åF»‹ Hø˜èÀ‚° å¶Mˆ¶‹ (èŸÁ‚ ªè£´ˆ¶‹) õó«õ‡´‹. Ü«ïè ò‚ëƒè¬÷»‹, å÷ð£ú¬ù¬ò»‹ Ü‚Qºèñ£èŠ ð‡í «õ‡´‹. Hó‹ñê˜òˆF™ 弈î¬ù„ «ê˜ˆî ú‰Fò£ õ‰îùº‹ A¼ývóñˆF™ ªî£ì˜Aø¶. 𣶠ñŸø ò‚룸wì£ù‹, «õòòù‹ Þó‡´«ñ ªó£‹ð ªó£‹ð‚ °¬ø‰¶ M†ì£½‹ ú‰Fò£õ‰îùº‹, ÜF™ º‚òñ£ù è£òˆg ü𺋠¶O Þ¼Šð ܬîŠðŸP„ ªê£™A«ø¡.

No comments:

Post a Comment

Subscribe through Email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

back to top