Welcome to My Blog.....

JAYA JAYA SHANKARA!! HARA HARA SHANKARA!! I welcome all of you to this blogspot which is dedicated in entireity to my JAGAT GURU. I pray to my Kanchi Mahan to shower the blessings for the successful creation of this blogspot. I am in the process of collecting all the available information, speeches, audios, videos, books from the ocean of WEB. I would like to extend my sincere gratitude to all the Original uploaders who provided the resources for me to gather and put the same in my blogspot. Please note that this site is regulary updated and request you to visit on regular basis to update on the happenings. I will leave you here...with Periavaa. JAYA JAYA SHANKARA!! HARA HARA SHANKARA!!
Loading...

PLEASE LISTEN TO THE NEWLY UPLOADED SONGS ON SHRI MAHAPERIAVAA BY SHRI UDAYALUR KALYANA RAMAN

Tuesday, May 31, 2011

Deivathin Kural Part#1 Continued…..

 

ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹)

êÍè Mûòƒèœ

"èí‚è£J¼‚èμ‹"

èí‚è£J¼‚èμ‹ â¡ø õ£˜ˆ¬îè¬÷ˆ îI› ®™, ð‡®î˜, ð£ñó˜ ♫ô£¼‹ àð«ò£A‚A¡ø£˜èœ. âù‚° º¡ù£™ Þƒ«è ܂辡쇆ªüùó™ ÝdCL¼‰¶ ðô˜ õ‰¶ à†è£˜‰¶ Þ¼Šð¬îŠ 𣘈î¾ì¡ Üõ˜èœ ðí‚ èí‚°è¬÷ êK𣘂Aøõ˜èœ Ü™ôõ£. âù‚° Þ‰î õ£êè‹ G¬ù¾‚° õ¼Aø¶. ðí MûòˆF™ ªð¼‹ð£½‹  èí‚è£è«õ Þ¼‚A«ø£‹. Þ¬î ïñ‚° ò£Á‹ ªê£™Lˆ îó «õ‡®òF™¬ô. å¼ õv¶¾‚° Üî¡ M¬ô¬òMì å¼ ¬ðê£ ÜFè‹ ªè£´Š«ð£ñ£. ñ£†«ì£‹. ðíˆF™ èí‚è£è Þ¼Šð¶ à‡¬ñ. Ýù£½‹ ðíˆ¬î‚ ªè£´ˆ¶ ðô õv¶‚è¬÷ õ£ƒ°A¡«ø£‹. ÜõŸP™î£¡ Þˆî¬ù õv¶‚èœ «ð£¶‹ â¡Á èí‚è£J¼‚è ñ£†«ì¡ â¡A«ø£‹.  G‹ñFò£è àJ˜ õ£›õ„ ªê£Ÿð õv¶‚èœ «ð£¶‹. Þ‰î õv¶‚èÀ‚°‹ «î¬õŠð´‹ ð투î ñ†´«ñ  ê‹ð£îù‹ ªêŒõªî¡ø£™, ÞŠ«ð£¶«ð£™ Ýô£Š ðø‚è«õ «õ‡ì£‹. «îê‹ M†´, è‡ì‹ M†´âƒ«è«ò£ «ð£Œ Ýê£óƒè¬÷ Mì «õ‡ì£‹. ê‹ð£F‚è «õ‡®J¼‚Aø¶. ÜîŸè£è ݈ñ Mê£óˆFŸ°‹ ßvõó Fò£ùˆ¶‚°‹ ð«ó£ðè£óˆ¶‚°‹ ªêôMì «õ‡®ò è£ôˆ¬î â™ô£‹ èí‚A™ô£ñ™ Móò‹ ªêŒò«õ‡®J¼‚Aø¶.

Þó‡´ FÂC™ è£ô Móò‹. ºîL™ ê‹ð£FŠð è£ô Móò‹. ÜŠ¹ø‹ «õ‡ì£î õv¶‚è¬÷ˆ «î®ˆ «î®ˆ «ð£õF™ è£ô Móò‹. Gèó M¬÷õ£è«õ£ ݈ñ ꣉F¬ò‚ °¬ôˆ¶‚ ªè£œA«ø£‹. F¼ŠF«ò Þ™ô£ñ™ Ý¬ê «õèˆF½‹, ðô ê‰î˜ðƒèO™ ݬê G¬ø«õø£î ãñ£ŸøˆF½‹ ªñ£ˆ¶Šð†´ Üõv¬îŠð´A«ø£‹.  àJ˜ õ£ö Þ‰î õv¶ ÜõCò‹î£ù£ â¡Á 𣘈¶‚ èí‚è£è„ ªêô¾ ªêŒõ«î à‡¬ñJ™ èí‚è£J¼Šð‹. «õ‡ì£î õv¶‚èÀ‚°Š «ðó‹ ð‡E, ê£ñ˜ˆFòñ£è M¬ô«ðC, Ü å¼ ¬ðê£Ãì ÜFè‹ ªè£´‚èM™¬ô â¡ð èí‚è£J¼‰îî£è£¶.

ðí‹ ñ†´I™¬ô. ÞŠð®«ò õ£˜ˆ¬îè¬÷ àð«ò£A‚°‹«ð£¶ å¼ ªê£™Ãì ÜFèñ£è‚ Ã죶. Ü÷õ£è, èí‚è£èŠ «ðê «õ‡´‹. Üîù£™ ïñ‚°‹ êK, ï‹ «ð„¬ê‚ «è†Aøõ˜èÀ‚°‹ êK, ªð£¿¶ I„êñ£°‹. õ÷õ÷ªõ¡Á‹ «ðê£ñ™ ²¼‚èñ£è„ ªê£™ô «õ‡´‹ â¡Á ðöA‚ ªè£‡ì£«ô ¹ˆFJ™ å¼ b†ê‡òº‹, õ£‚A™ å¼ Hóè£êº‹ à‡ì£°‹. ê‚F»‹ (energy) i‡ (waste) Ýè£ñ™ Þ¼‚°‹. âˆî¬ù«ò£ ꇬì ꣮èÀ‹ I„êñ£°‹. ªè£†®Mìô£‹, õ£KMì º®»ñ£. â¡Á ð£ñó üùƒèœÃì‚ «è†Aø£˜èœ. F¼õœÀõ¼‹ â¬î‚ 裂è£M†ì£½‹ ¬è‚ 膴Š ð´ˆF‚ 裊ð£Ÿø «õ‡´‹ â¡Aø£˜. Ýù£™, ÞŠ«ð£¶ «ô£è‹ º¿‚è å«ó «ð„² »èñ£èˆî£¡ ÝAJ¼‚Aø¶. GÎv «ðŠð˜èœ â™ô£‹, Üõ˜ Hóêƒè‹, â¡Á «ð£†´ GóŠ¹A¡øù. è£KòˆF™ ãî£õ¶ ïì‚A¡øî£ â¡ø£™ ¬úð˜î£¡. Ü«ïèñ£è, è£KòˆF™ ïì‚AM™¬ô â¡ð¶ ªîKò£ñL¼Šðè ê‡¬ìŠ Hóêƒèñ£èŠ «ðC ã«î£ ªðKî£è„ ê£Fˆ¶M†ì ñ£FK Hó¬ñ¬ò à‡´ ð‡E õ¼Aø£˜èœ. ðí‹, «ð„², ÜŠ¹ø‹  ªêŒAø è£Kò‹ è£KòˆF½‹ Ü÷¾ì¡, èí‚°ì¡ Þ¼‚è «õ‡´‹.

ݬêò£Œ Þ¼‚Aø¶ â¡ðîŸè£è, ÜõCòI™ô£î, Ü™ô¶ ªè†ìî£ù è£Kòƒè¬÷„ ªêŒò«õ Ã죶. ݈ñ C«óò²‚«è£, «ô£èþñˆ¶‚«è£ Hó«ò£üùI™ô£î è£KòƒèO™ ß´ðì«õ Ã죶. â™ô£õŸ¬ø»‹Mì º‚Aò‹, â‡íˆF™ èí‚è£J¼Šð¶. ÞŠ«ð£¶ ï‹ Cˆî‹, å¼ þíˆF™ «è£® â‡íƒè¬÷ â‡EM´Aø¶. â‡íˆ¶‚° å¼ èí‚° õö‚A™ô£ñ™ Þ¼‚Aø¶. ÞŠð® Ü¬îˆ îPªè†´Š «ð£è M†‚Ã죶. âˆî¬ù èwìŠð†ì£A½‹, ªè£…ê‹ ªè£…êñ£è Hóòˆîù‹ ð‡E, Þ‰î â‡í å†ìˆ¶‚° ܬí«ð£†«ìò£è «õ‡´‹. å«ó õv¶¬õ G¬ùŠð¶ Ãì Þ™ô£ñ™ ܶ«õÃì Ýõ¶. Þªî™ô£‹ ÞŠ«ð£¶ º®ò£î è£Kòñ£ù£½‹, ÞŠ«ð£FL¼‰¶ îò õ¬óJ™ úˆMûòƒè¬÷ ñ†´«ñ â‡í Ýó‹H‚è «õ‡´‹. Cˆî‹ Cîø„Cîø ܈î¬ù‚èˆî¬ù Ü ðô‚°¬ø¾î£¡. Ü¬í «ð£†´ å¼Cô ï™ô MûòƒèO™ ñ†´‹ Ü¬îˆ F¼ŠHM†ì£™, ܶ ê‚F»ì¡ ªêŒô£ŸP àˆîññ£ù Hó«ò£üùƒè¬÷ à‡ì£‚°‹. ÜõCòI™ô£î â‡íƒèO™ ñù¬ú åìM†´‚ ªè£‡«ìJó£ñ™ Þ¶ Þ¬îˆî£¡ G¬ùŠð¶ â¡Á èí‚è£J¼‚è‹.

ðí Mûò«ñ ïñ‚° º‚Aòñ£è Þ¼Šð, ÜF™ Ýó‹Hˆ¶ 嚪õ£¡ø£è â™ô£ MûòƒèO½‹ «ð„², è£Kò‹, G¬ùŠ¹ â™ô£õŸP½‹ èí‚è£J¼‚èμ‹. Þ‰î ï¬ìº¬ø àôA™ ñÂwò˜èœ ♫ô£¼‹ ðí«ñ «õ‡ì£‹ â¡Á Þ¼Šð¶ ꣈Fò«ñ Þ™¬ô. ªð£¼œ Þ™ô£˜‚° Þš¾ôè‹ Þ™¬ô â¡Á F¼õœÀõ«ó ªê£™LM†ì£˜.

Ýù£½‹ ÜõCò I™ô£ñ™ ãó£÷ñ£è„ ê‹ð£FŠðF½‹, ÜõCòI™ô£ñ™ Móòñ£è„ ªêôõNŠð¶‹, Ü™ô¶ Ìî‹ è£ˆî ñ£FK ð£ƒA™ ͆¬ì ͆¬ìò£èŠ «ð£†´ ¬õŠð¶‹ ªó£‹ðŠ H²°. «ð£¶‹ â¡Aø ñù«ú£´ ê‹ð£îù‹ ªêŒ¶, Ü¬î‚ èõùˆ¶ì¡ ªêôõN‚è «õ‡´‹. ªêô¾èÀ‚°œ ïñ‚° â¡Á Þ™ô£ñ™, î£ùñ£è„ ªêôõNŠð¶  à‡¬ñJ™ ïñ‚° õó¾, Þîù£™ ¹‡Eò õó¾ A¬ì‚Aø¶. îù‚ªè¡Á ªêôõNŠð ªðøº®ò£î ݈ñ C«óò¬ú Þîù£«ô«ò ªðÁA«ø£‹. ªê£‰î MûòƒèO™ èí‚è£J¼‰î£™ ã¬ö âOòõ˜è÷£½‹Ãì å¼ ¬ðê£õ£õ¶ î˜ñ‹ ð‡í º®»‹. ÜŠð® Üõ˜èœ ªè£´‚Aø ¬ð꣬õ ßvõó¡ «è£®ò£è ñFˆ¶ ܸ‚Aóè‹ ªêŒõ£¡. ðóñ ã¬öè÷£è Þ¼‰¶ ªè£‡´ îƒè÷£™ º®‰î úˆè£KòƒèÀ‚° àî¾Aø âˆî¬ù«ò£«ð˜ Þ¼‰F¼‚Aø£˜èœ. ÞŠ«ð£¶‹ Þ¼Šð£˜èœ.

æªó£¼ ðí‚è£ó‚°‹ ùMìŠ ðí‹ ð¬ìˆî 弈î¬ùŠ«ð£™  Þ¼‚è «õ‡´‹ â¡ø â‡í‹ Þ¼‚Aø¶. Ýì‹ð󈶂°‹ 죋d舶‚°‹ áî£Kˆîùñ£è„ ªêôõNˆ¶‚ èì¡ð´Aø£¡. àôèˆF™ ðí‚è£ó‚°ˆî£¡ ü£vF‚ èì¡ Þ¼‚Aø¶. Þ¶ MCˆFóñ£è, «õ®‚¬èò£èˆ «î£¡Pù£½‹, õ£vîõ G¬ô ޶. ã¬öèœ âˆî¬ù«ò£ «ð˜ èìQ™ô£ñ™ Þ¼‚Aø£˜èœ. ðí‚è£ó˜èO™ èìQ™ô£ñ™ Þ¼Šðõ˜èœ ¶˜ôðñ£èˆî£¡ Þ¼Šð£˜èœ. «ð£L Üõv¬î M†ì£™, Üõ‚° Þˆî¬ù ªêô¾, èì¡ Þ¼‚è«õ Þ¼‚裶. «ô£èˆF™ âˆî¬ù«ò£ «ð˜ èwìŠð´‹«ð£¶  Þˆî¬ù 죋dèƒèœ ªêŒõ¶ Gò£òñ£ â¡Á Üõóõ¼‹ «è†´‚ªè£‡´, ªêô¬õ î˜ñ Gò£òñ£è‚ 膴Šð´ˆF‚ ªè£‡ì£™ âˆî¬ù«ò£ î£ù, î˜ñ‹, ð«ó£ðè£ó‹ ªêŒòô£‹. «ô£èˆF™ 弈°‹ ꣊𣴠ޙ¬ô. ¶E Þ™¬ô â¡ø °¬øJ™ô£ñ™ ªêŒ¶ Mìô£‹. ÞŠ«ð£¶ ªêŒAø 죋dèˆî£™ å¼ ï£À‹ ªðøº®ò£î ßvõó£Â‚Aó般 Þ‰î ð«ó£ðè£óˆFù£™ ªðø º®»‹.

ã¬ö â¡P™¬ô, ðí‚è£ó‹Ãì, Þ‰î õv¶ ïñ‚°ˆ «î¬õî£ù£? Þ¶ Þ™ô£ñ™ Hó£í¡ «ð£ŒM´ñ£? Þ¶ Þ™ô£ñ™ pM‚è º®ò£î£? ï‹ ÜŠð£¾‹ ‹ Þ¶ Þ™ô£ñ™ ªê÷‚Aòñ£è Þ™¬ôò£? â¡Á ÜšõŠ«ð£¶‹ «è†´‚ ªè£‡´ ªêôõNŠðF™ èí‚è£J¼‚è‹. ފ𮄠ªêŒî£™ ªè£´ŠðF™ èí‚è£J¼‚è º®»‹. â´‚è â´‚è üô‹ õ¼Aø ñ£FK ªè£´‚è‚ ªè£´‚è ñè£ôzIJ¡ ܸ‚Aóè‹ «ñ½‹ õ÷¼‹. ï‹ «îêˆF™ üôˆ¬îî‚Ãì ÜFèñ£è‚ ªè£†®„ ªêôõN‚èÃ죶 â¡ð£˜èœ. ãî£õ¶ å¼ MûòˆF™ C‚èù‹ Þ™ô£M†ì£™, Þ«î ñ«ù£ð£õ‹ ñŸø â™ô£õŸP½‹ õ‰¶M´‹ â¡ð ފ𮄠ªê£¡ù£˜èœ. C‚èùñ£J¼Šð¶ è¼Iˆîù‹ Ü™ô. ªê£‰î MûòˆF™ ð죫ì£ð‹ Þ™ô£ñ™ èí‚è£J¼Šð¶  C‚èù‹. Þ¶«õ è¼Iˆîù‹  Þ™ô£ñ™ î£ùº‹ î˜ñº‹ ªêŒõ à. ޫ «ð„C™ èí‚è£J¼Šð¬î‚ °PŠð£è Þ‚è£ôˆF™ º‚Aòñ£è â´ˆ¶‚ªè£œ÷ «õ‡´‹.

å¼ êñòˆF™ â‰îˆ ªî£ˆ¶ Mò£F ªó£‹ð¾‹ à‚Aóñ£è ðóMJ¼‚Aø«î£ Üˆî£«ù º‚Aòñ£è CAˆ¬ú ªêŒò «õ‡´‹. Þ¡Á «ð„²î£¡ ªó£‹ð à‚Aóñ£èŠ ðóMJ¼‚Aø¶. ï‹ cF Ë™èO™ ªñ÷ù‹ èôè‹ ï£vF â¡ø£˜èœ. «ð„²‚ °¬ø‰î£™ ꇬ컋 °¬ø»‹ «ñ™ï£†®™Ãì, «ð„² ªõœO â¡ø£™, ªñ÷ù‹  îƒè‹ (Speech is silver silence is golden) â¡Aø£˜èœ. ݈ñ C«ó£òú§‚° ªó£‹ð¾‹ õŸ¹¼ˆîŠð†ì Mûò‹ Þ¶. ªñ÷ù‹ â¡ð¶ ë£ù õó‹¹ â¡Aø£˜èœ. ܉î õ󋹂°Š «ð£Œ, å«ó ªñ÷ùñ£J¼‚è ï‹ñ£™ º®ò£M†ì£½‹,  «ð„¬ê ªó£‹ð¾‹ °¬øˆ¶‚ªè£œ÷ ð£´ðì«õ‡´‹.

ðˆFó‚¬èèO™ ðˆF ðˆFò£è õ¼Aø Þˆî¬ù «ð„꣙, õ£îƒèÀ‹ HóF õ£îƒèÀ‹ à‡ì£A ñ‡¬ì à¼Àõ¬îˆîMó, ãî£õ¶ ༊ð® Þ¼‚Aøî£. ÜF™ õ¼õ¶ «ð£î£¶ â¡Á Þ¬îŠðŸP  «õÁ ªî£‡¬ìˆ î‡a˜ õŸø Mñ˜CŠð  ãî£õ¶ Hó«ò£üù‹ Þ¼‚Aøî£.? ÞŠð® ê‚F â™ô£‹ M¼î£õ£èô£ñ£? â¡Á «ò£Cˆ¶Š ð£˜‚è «õ‡´‹. õ£‚°‚ 膴Šð£†¬ì ܸwì£ùˆF™ ªè£‡´õó «õ‡´‹. èí‚è£èŠ «ðê «õ‡´‹. Hó¼¬ìò ñù¬úŠ ¹¡¹¼ˆî£î «ð„¬ê«ò «ðê «õ‡´‹. î¡ Ýˆñ£¬õ àò˜ˆF‚ ªè£œ÷ àî¾Aø Mûòƒè¬÷«ò «ðê «õ‡´‹. â‡íˆ¬î‚ 膴Šð´ˆ¶õ¶ èwì‹. ܶ ÞŠ«ð£¶ ï‹ñ£™ º®ò£ñ™ «ð£ù£½‹ ð£îèI™¬ô. Ýù£™, â‡Eò¬î â™ô£‹ «ðCŠ«ðC ÞŠ«ð£¶ ªêŒ¶ õ¼Aø àŸð£îˆ¬î  G„êò‹ °¬ø‚è «õ‡´‹. «ð„C™ èí‚è£J¼‚è‹ â¡Á  ÞŠ«ð£¶ «ð²A«ø«ù, ÞF™Ãì ù èí‚è£J¼‚è‹. Þ™ô£M†ì£™ «ð„² ²õ£óvò‹ Þ¿ˆ¶‚ªè£‡´ «ð£Œ, ÞFL¼‰«î Mò˜ˆîñ£ù ꘄ¬êèœ A÷‹ð‚ô‹. ܫÃì õ÷õ÷ªõ¡Á ªê£™õ, Þ¶ ñùR½‹ ²¼‚ªè¡Á ¬î‚è£ñ™ H²H²ˆ¶Š «ð£ŒM´‹.

ð®Šð®ò£è ï‹ ªê£Ÿèœ, ªêò™èœ, C‰î¬ùèœ - word, deed and thought - â™ô£õŸP½‹ å¼ õ¬óò¬ø, èí‚° «õ‡´‹. º®M™, ñ«ù£, õ£‚°, è£òƒèO™ 膴Šð£´ «õ‡´‹. ñù² C‰FŠð¶, õ£‚° «ð²õ¶, è£ò‹î£¡ è£Kò‹ ªêŒõ¶. Þ¬õ â™ô£‹ 膴Šð£†®‰ W› õ‰î£«ô ݈ñ «þñèóñ£°‹. ÞõŸ«ø£´ ðíˆ¬î„ ªêô¾ ªêŒõ¬î ºîL™ ªê£¡«ù¡. 膴Šð£´î£¡ «ò£è‹, «ò£è‹ â¡ð¶. CîKŠ «ð£è£ñ™ å¡P‚ 膴Šð†®¼Šð¶î£¡ «ò£è‹. A¼wí ðóñ£ˆñ£Ãì ÞŠð®ˆî£¡ W¬îJ™ ªê£™LJ¼‚Aø£˜ â¡Á ܘˆî‹ ð‡E‚ ªè£œ÷ô£‹. ÜF«ô ꣃAòº‹ «ò£èº‹ å¡Á â¡Aø£˜. Üõ˜ ꣃAò‹ â¡ø Cˆî£‰îˆ¬îŠ ðŸP ð‡®î˜èœ ðô FÂê£è î¼Aø M÷‚èƒèœ å¼ ð‚è‹ Þ¼‚膴‹. «ïó£è Ü‰î„ ªêòL¡ ªð£¼¬÷Š 𣘈 ꣃAò‹ â¡ð¶ êƒA¬ò â¡ðFL¼‰«î õ‰F¼‚Aø¶. êƒA¬ò â¡ø£™ è킪贊ð¶ â¡Á ܘˆî‹. üùêƒA¬ò â¡Á ªê£™A«ø£ñ™ôõ£ ܶ ñ£FK. âF½‹ êKò£è è킪贂Aø ¹ˆF õ‰¶M†ì£™ ¹ˆF ÞŠð® å¼ èí‚A«ô 膴Šð†´ G¡Á M†ì£™, ܶ«õ êôùI™ô£î êñG¬ôJ™ GŸðŠ ðöA M†´M´‹. ÞŠð® êñ G¬ôJ™ GŸðî¡ ºŸPò vî£ù‹î£¡ «ò£è‹. ðóñ ªô÷Aèñ£ù, ðíMûòˆF™ Ýó‹Hˆ¶ èí‚è£J¼‚è‹ â¡«ø¡. ܶ«õ ðóñ «õîˆF™ ªè£‡´ «ê˜ˆ¶ M†ì¶. F¼Íô¼‹ F¼ñ‰FóˆF™ ÞŠð®ˆî£¡ ªê£™Aø£˜. à‡¬ñò£ù è™M ßvõó îˆõˆ¬î ÜPõ¶î£¡ â¡Á ªê£™ô õ‰î F¼Íô˜. 'èí‚èP‰î£˜ è™M èŸøP‰î£«ó' â¡Aø£˜. Þ¶ ÜõCò‹. Þ¶ Üï£õCò‹. Þ¶ ï™ô¶ Þ¶ ªè†ì¶. Þ¶ ªñŒ. Þ¶ ªð£Œ â¡Á èí‚°Š ð‡E, îœÀõ¬îˆ îœO, â´ˆ¶‚ ªè£œ÷ «õ‡®ò¬î ªè£‡ì£ô¡P, ßvõó îˆõˆ¬î‚ è£í º®ò£¶. Üî£õ¶ ܸðõ ̘õñ£è àíó º®ò£¶ â¡Aø£˜. èí‚èP‰ ‚è¡P è£íªõ£‡ í£î¶ èí‚èP‰ ‚è¡P ¬èÃ죂 裆C.

 

Pujya Sri Mahaswamy Divya Charitram Part#32

 

Patriot C.R.Das

In the year 1922, the conference of Congress was held at Gaya and was presided by the famous patriot from Bengal, Chittaranjan Das. Some differences of opinion arose during this conference and he left Congress to form a new party – Swarajya Party. He was supported in Tamil Nadu by leaders such as A.Rangaswamy Iyengar, S.Srinivasa Iyengar and S.Sathyamoorthy. The intention of this party was to stand in election, capture seats and gridlock the government by being an intrusive opposition party. On the other hand, Congress under Gandhi wanted to boycott the elections.

In order to campaign and raise funds for his new party, Chittaranjan Das was traveling around Tamil Nadu during July and August of 1923. During this time, our Swamigal was visiting Pettavaithalai in Tiruchi district. He had heard about this incomparable religious leader who was a genius and extremely interested and favored to releasing the country from the clutches of foreign
rule. He expressed his desire to meet our Swamigal to Sathyamoorthy, who in turn obtained permission and arranged for a darshan. Swamigal was stationed in Pettavaithalai and hundreds of devotees and followers had gathered there to witness this meeting.

C.R.Das was silent for some time, experiencing the divinity of our Swamigal. A few people besides Sathyamoorthy and A.Rangaswamy Iyengar were allowed inside the room. Swamigal inquired Das about his personal well being and his family, and later questioned him on the merits of starting this new party. Swamigal also took this opportunity to convey his doubts and questions. C.R.Das was amazed at the extent of Swamigal’s political knowledge. He tried to answer Swamigal’s questions, of which, most where unanswerable. Swamigal gave his blessings to Das and adviced him that whatever party he might belong to, politicians should not conduct politics in such a way that the religious faith of the general public is harmed or affected. Moreover, he
emphasized that being a sanyasin as well as a religious leader, he cannot support any one political party, but he was looking forward to the day when the country would be free of foreign rule. Das was very happy to have had the darshan and blessings of Swamigal.

After completing his ten day tour of Tamil Nadu, he again visited Swamigal in Thiruvanaikaval during his Tiruchi visit.

Monday, May 30, 2011

Deivathin Kural Part#1 Continued……

 

ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹)

êÍè Mûòƒèœ

õ£›‚¬èˆ îó‹

ñ‚èÀ¬ìò õ£›‚¬èˆ îóˆ¬î àò˜ˆî «õ‡´‹ â¡ðîŸè£è Üóꣃèˆî£˜ Ü«ïè F†ìƒè¬÷Š «ð£†´‚ ªè£‡®¼‚Aø£˜èœ. ®½‹ îKˆFó‹ ï£À‚°  ªð¼A‚ ªè£‡®¼‚Aø¶. «ð£¶‹ â¡ø â‡í‹ F¼ŠF Þ¡¬øò üùƒèÀ‚° Ü®«ò£´ Þ™ô£ñ™ Þ¼Šð¶ îKˆFó‹î£¡. å¼õ¡ Þó‡´ «õ¬÷ 裊H ° «õ¬÷ò£è àòó «õ‡´‹. Þó‡´ «õw® ¬õˆ¶‚ ªè£‡®¼Šðõ¡ ޼𶠫õw® ¬õˆ¶‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹. Þ¶«õ õ£›‚¬èˆ îó àò˜¾ â¡Aø ÜHŠHó£ò‹ õ÷˜‰î£™ ܶ ªðKò . õ£›‚¬èˆ îó‹ àò˜õ¶ â¡Á ªê£™L‚ ªè£‡´ «ð£õ, ¶ó£¬ê ÜFèñ£°‹. âˆî¬ù ê‹ð£Fòˆî£½‹ «ð£î£ñ™ ®™ îKˆFó‹î£¡ I…²‹. ñ¸wò˜èÀ‚° ñ£ù‹, àJ˜ Þó‡¬ì»‹ 裊ð£ŸP‚ªè£œ÷ ܈Fò£õCòñ£ù¬õ â¬õ«ò£ ܬõ ®™ àœ÷ ܈î¬ù üùƒèÀ‚°‹ A¬ì‚è «õ‡´‹. ÞõŸ¬ø ꘂ裫ó êèô¼‚°‹ A¬ì‚è„ ªêŒò «õ‡´‹. Üˆî£¡ F†ì‹, 心° â™ô£‹ «õ‡´‹. ÜŠð®Šð†ì G¬ô ãŸðì «õ‡´ñ£ù£™, õêF àœ÷õ˜èœÃì ®™ Þ¼‚°‹ð®ò£è ðóñ ã¬ö âŠð® õC‚A¡ø£«ù£ ÜŠð® õC‚èŠ Hóòˆîù‹ ð‡í«õ‡´‹. Üõ¡ °®¬êJ™ Þ¼‰î£™ Þõ‹ °®¬êJ™ Þ¼Šð¶. Üõ¡ è…C °®ˆî£™ Þõ‹ è…C °®Šð¶ â¡Á ªê÷èKò‹ Þ¼Šðõ˜èÀ‹ Ãìˆ îƒèOì‹ ðí‹ Þ¼‚Aø¶ â¡ð «î¬õèÀ‚°«ñ™ ÜFèñ£ù õêFè¬÷ªò™ô£‹ ªð¼‚A‚ ªè£œ÷£ñ™ õ£ö «õ‡´‹. õêF Þ¼‚Aø¶ â¡Á Þõ˜èœ ð‡μAø ²è põù è£Kòƒèª÷™ô£‹ (Luxuries) ÜðK‚Aóý‹ â¡ø ªðKò î˜ñˆ¶‚°Š M«ó£î‹î£¡. Þ‰î «î£û‹ õ‰¶ M†ì£™ ß²õ󣸂Aóý‹ A¬ì‚裶.

ñÂwò ü¡ñ£ Hó«ò£üù‹ àœ÷î£è Ýè «õ‡´ñ£ù£™, ïñ‚° pMŠð ܈Fò£õCòñ£è âšõ÷¾ «î¬õ«ò£ Ü«ñ™ å˜ Þ‹IÃì M¼‹ð‚Ã죶. Þ¶«õ ÜðK‚Aóý‹. õêF Þ¼‚Aø¶ â¡ø£™ Ü¬î‚ ªè£‡´, èwìŠð´A¡ø Þîó °´‹ðƒèÀ‚° ܈Fò£õCò õêF¬ò‚ÃìŠ ªðø º®ò£îõ˜èÀ‚° àîM ªêŒõ¶î£¡ Gò£ò‹, î˜ñ‹, ¹‡Eò‹. ܶ å¼õ‚° «ñ£þˆ¬î ÜO‚°‹. Þ¶ ªîKò£ñ™ õêF Þ¼‚Aøõ˜èœ «î¬õ‚°«ñ™ ð†´Š¹ì¬õ, R™‚ û˜† â¡Á «î£ûˆ¬î ÜFèñ£è ÞŠ«ð£¶ õ÷˜ˆ¶‚ ªè£‡®¼Šð¶ å¼ ð‚è‹, Ü«î êñò‹ Þõ˜è¬÷Š 𣘈¶ õêFJ™ô£îõ˜èÀ‚°‹ êðô‹ H®ˆ¶ Ý´Aø¶. Üõ˜èÀ‹ Ãì‚ èì¡ õ£ƒA Þ‰î «õ‡ì£î «î¬õè¬÷Š ̘ˆF ð‡E‚ ªè£œ÷ G¬ùˆ¶, èìù£Oò£A Ü«ïè àðˆFóõƒèÀ‚° àœ÷£A õ¼Aø£˜èœ.

ä‹ð¶ ËÁ õ¼ûƒèÀ‚° º¡ù£™ ò£¼‹ 裊H ꣊H†ì¶ Þ™¬ô. °®¬êJ™î£¡ Þ¼‰î£˜èœ. vFgèœ è£F™ ð¬ù å¬ô «ð£†´‚ ªè£‡®¼‰î£˜èœ. «è›õó°‚ Ã«ö£, è…C«ò£î£ù£ ꣊H†ì£˜èœ. ã¬öè«÷£, ðí‚è£ó˜è«÷£ ♫ô£¼‹ ãø‚°¬øò å«ó£ñ£FKò£ù i†®™î£¡ Þ¼‰î£˜èœ. ï‹ üùƒèœ ò£õ¼‹ ð†´ˆ¶E à´Šð¶ Þ™¬ô. 裊H °®Šð¶ Þ™¬ô â¡Á êƒè™ð‹ ªêŒ¶ ªè£‡´M†ì£™ ÞŠ«ð£¶ å¼ °´‹ðˆ¶‚°„ ªêôõ£Aø ðíˆ¬î‚ ªè£‡´ 䉶 °´‹ðƒèœ õ£ö º®»‹. «î¬õ â¡Á 塬ø ãŸð´ˆF‚ ªè£‡´ M†«ì£ñ£ù£™ ÜŠ¹ø‹ Ü¬îŠ Ì˜ˆF ªêŒ¶ ªè£œÀ‹ åò£î Hóò£¬ê ãŸðìˆî£¡ ªêŒAø¶. Þ¶ F¼ŠF‚°‹ ꣉F‚°‹ ð‚è‹î£¡. «ð£¶ªñ¡ø ñù«ñ ªð£¡ù£ù F¼ŠF¬òˆ î¼õ¶. êeð è£ô‹õ¬ó ð膫ì£ì (Luxury) õv¶‚è÷£è Þ¼‰î «ó†«ò£, ç𣡠ñ£FKò£ùõŸ¬ø‚Ãì ÞŠ«ð£«î ÜõCòñ£‚A‚ ªè£‡´ (necessaries) Þ¬õ A¬ì‚èM™¬ô«ò â¡Á î£ðŠð´õ¶‹, ÜF¼ŠFŠð´õ¶ñ£è Þ¼‚Aø£˜èœ. «î¬õ¬ò âšõ÷¾‚èšõ÷¾ ÜFèŠð´ˆF‚ ªè£œA«ø£«ñ£, Üšõ÷¾‚èšõ÷¾ ꣉F °¬ø»‹. ªê÷‚Aò‹ °¬ø»‹. G‹ñF»‹ F¼ŠF»‹ °¬ø»‹. îKˆFó‹, ¶‚è‹ à‡ì£°‹.

Standard of living â¡ð¬î õ£›‚¬èˆ îó‹ â¡Á ªñ£N ªðò˜Šð«î êKò™ô. õ£›‚¬èˆ îó‹ â¡ð¶ I辋 àò˜‰î Mûò‹. ï™ô °íƒèÀì¡, ßvõó ð‚F»ì¡ õ£›Aø õ£›«õ îóñ£ù õ£›¾. õ£›‚¬è‚ îóˆ¬î Quality of life â¡Á ªê£™ô «õ‡´‹. 𣶠ªð£¼÷£î£ó «î¬õè¬÷ ÜFèñ£‚A‚ ªè£‡«ì «ð£õ¬îˆî£¡ õ£›‚¬èˆ îó‹ â¡Aø£˜èœ. Þ¬î M†´, ñùú£™ àò˜‰î, õ£vîõñ£è«õ õ£›‚¬èˆ îóˆ¬î àò˜ˆF‚ ªè£œõ¬îˆî£¡ ªðKòî£è â‡í «õ‡´‹.  ªê£™L ó£ü£ƒèˆî£˜ «è†èŠ «ð£õF™¬ô. Ýù£½‹ âù‚°ˆ «î¡Áõ¬î„ ªê£™ôˆî£¡ «õ‡´‹. ï‹ üùƒèÀ‚° Güñ£è ï™ô¶ ªêŒò «õ‡´‹ â¡ø£™ ÞŠ«ð£¶ ªð£¼÷£î£ó‚è£ó˜èœ õ£›‚¬èˆ îó‹ â¡Á â¬î„ ªê£™Aø£˜è«÷£ ܬ¬øŠð, Þø‚°õˆî£¡ F†ì‹ «ð£ì «õ‡´‹. àò˜ˆ¶õîŸè™ô.

Pujya Sri Mahaswamy Divya Charitram Part#31

 

Temple Repair at Patakacheri

Seventy eight years ago, a young sannyasin of about thirty years of age, roamed the streets of Kumbakonam. He wore a pure white dhoti around his hips and one around his neck, ashes on his forehead, a brass vessel hung on a rope and across his waist and a staff on his hand. He was called the Patakacheri Swamigal. He was fair and his eyes were charismatic. He spoke rarely and uttered few words. Even though he belonged to the Vellalar community, he was respected by people across the social strata. It was said that he did upasana of KalaBhairavar. Everybody, including businessmen, donated coins generously in the brass vessel he carried. He never asked anyone for any money. Still, the people traveling in the bullock carts would definitely stop and donate money to him. No one asked him why and for what purpose he was collecting this money. It was the belief that being a good person, the money would be spent on a just cause. The money
collected grew to a considerable amount and Patakcheri Swamigal’s eyes fell on the historical and old Sri Nageswara Swamy temple whose gopurams were in dire need of repairs. The temple towers were cracked in many places; trees and plants were growing from the walls, and other places in the temple needed repairs as well. In order to renovate the temple and its gopurams, a huge amount of money was needed.

This temple is one of the places where Appar Swamigal has sung in praise of the residing deity. There is a Nataraja idol, six feet tall, in this temple in an auditorium (Sabha) which gives the illusion of a moving plane. It is an amazing sight and makes us wonder how the artisans created this feat of intertwined stones in the form of charkas. A special puja to Surya is performed in this temple every year for three days, starting on the
11th day of lunar month of Chitra. On these three days, the rays of the rising sun will fall directly on the Shivalingam, early in the morning.

Patakacheri Swamigal spent all the monies received by him in repairing and renovating this beautiful temple. The effort took a couple of years and was completed successfully and a date was fixed to celebrate the kumbabhishekam. At this juncture, the Viswakarma community got together and insisted that they have the right to perform abhishekam to the Lord before the Shivacharias and priests could perform abhishekam. They filed their claim in the court as there was a dispute. Patakacheri Swamigal was
worried at this point, that his effort to complete the renovation of this temple would not be fulfilled. He visited our Swamigal in the year 1920, conveyed the difficulty of the situation, requested his blessings to find a way to resolve the controversy and sought his blessings for the Kumbabhishekam. Our Swamigal appreciated the selfless service performed by Patakacheri Swamigal and assured him that he would do the needful to resolve the matter. Our Swamigal invited the artisans and priests and had conversations with them separately. He inquired about their positions and the rationale for each of their points of view. He convinced them to accept the decision that he would provide. They filed a statement with the court to this effect saying the matter would be arbitrated by our Swamigal, and they would accept the decision provided. The judge who was confused about this matter sighed with relief that he didn’t have to hear this case. Swamigal conveyed his opinion that there is nothing stated in the Shastras that prohibited the
Viswakarma community from performing abhishekam before the Kumbabhishekam.

There will be no harm done to the deity if the artisans performed abhishekam as long as it is done before the Kumbabhishekam. The municef of the court also issued an order to that effect. The Kumbabhishekam took place with the full hearted support of both the communities in the lunar month of Ani in the cyclic year Rudrothkari (June,1923).

Thousands of people gathered to witness the kumbabhishekam with the cooperation of local businessmen, lawyers, landlords and other professionals. Patakacheri Swamigal was tremendously pleased to see the sight. Free food was provided to thousands during this event by Theperumalnallur Sivan. A few years after the kumbabhishekham, Patakacheri Swamigal attained siddhi at Thiruvotriyur.


There was a famous nadaswaram vidwan in Kumbakonam called Shivakozhundhu. He had a younger brother. He was involved in dharmic activities during his entire life. There was a Kalahastheeswarer temple situated on the south side of the Sankara mutt in Kumbakonam. There was no gopuram in the temple and he realized the
need for one. He would keep an aluminium bowl on a chair on the road side across from the temple, early in the morning at 5 am. He would rise early in the morning, take a dip in the river, wear rudraksham and vibhuti and stand next to the bowl for a couple of hours reciting “ Shivadharmam, Shivadharmam”. His appearance and voice would attract everyone going to take a dip in the Cauveri or just passing by. They would not leave without putting at least a small amount of money in the bowl. Everyday, he could come
to the mutt and stand at distance and have darshan of our Swamigal. He collected money
like this for five to six years and built a beautiful gopuram for the Kalahastheeswarer temple. Swamigal would praise this ardent devotee of Shiva in those days.

Sunday, May 29, 2011

Deivathin Kural Part#1 Continued……

 

ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹)

êÍè Mûòƒèœ

è™M º¬øJ¡ «è£÷£Á

è™MJ™ ºî™ Hó«ò£üùñ£è Mïò‹ ãŸðì «õ‡´‹. ð¬öò ï£O™ ñ£íõ‚° M«ïò¡ â¡«ø ªðò˜ Þ¼‰î¶. Üì‚è‹ Þ™ô£î 𮊹 𮊫ð Ý裶. ùˆî£«ù Üì‚A‚ ªè£œÀ‹ð®ò£ù ï™ô °í‹ ºîL™ õó«õ‡´‹. Ýù£™, ï¬ìº¬øJ«ô£ 𮊹 Þ™ô£î ñ¬ô„ê£F ñ‚èO¬ì«ò, ï£ègè‹ Þ™ô£î üùƒèOìˆF«ô ªè†ì °íƒèœ ÜFè‹ Þ¼Šðî£è‚ è£íM™¬ô. ܃«è ñ£Tv®«ó† «è£˜†´, ¬ý «è£˜†´ ºîLò¬õ Þ™¬ô. °Ÿøƒèœ Þ™¬ô. G¬øò ¬ývÙ, 裫ôx, ÎQõ˜C†® ºîLòù â™ô£‹ ï£À‚°  ÜFèKˆ¶‚ ªè£‡´ «ð£Aø ÞìƒèO™î£¡ «è£˜†´ õö‚°èœ AKIù™ °Ÿøƒèœ ãñ£ŸÁMˆ¬î «üŠð®ˆ F¼†´ ºîLòù ÜFèñ£A‚ªè£‡«ì Þ¼‚A¡øù.

è™MJ¡ ðò¡ ªñŒò£ù ªð£¼÷£Aò ݇ìõ¬ùˆ ªîK‰¶ ªè£œõ¶î£¡. Ýù£™ Þ‰î‚ è£ôˆF™ ð®‚Aøõ˜èO™ Ü«ï輂°ˆ ªîŒõ ð‚F«ò Þ¼ŠðF™¬ô. Þ¶ «õ®‚¬èò£è Þ¼‚Aøî™ôõ£. ð®ˆîF¡ Hó«ò£üù‹ ï™ô °í‹. Üì‚è‹. ÞŠ«ð£¶ ®™ º¡¬ùMì G¬øòŠ 𮊹 Þ¼‚Aø¶. ¬ývÃL™ ÞìI™ô£ñ™, SŠ´ ¬õˆ¶ õ°Š¹ ï숶Aø£˜èœ. Þšõ÷¾ Þ¼‰¶‹ ð®ŠH¡ Hó«ò£üùñ£ù Mïò‹ ãŸðìM™¬ô. Ü «ï˜ M«ó£îñ£ù °í‹ Ü™ôõ£ õ÷˜Aø¶. ð®‚Aø ¬ðò¡èœ Þ¼‚Aø Þ숶‚°ˆî£¡ «ð£hv, ILªìK â™ô£‹ Ü®‚è® õó«õ‡®J¼‚Aø¶. ï‹ «îêŠ ªð‡èO¡ ÞòŸ¬èò£ù °í‹ Üì‚è‹. ð®‚Aø ªð‡èÀ‚° võð£õñ£ù Üì‚è °íˆ«î£´, è™MJ¡ Hó«ò£üùñ£èŠ H¡Â‹ ÜFè Üì‚è‹ õ÷ó«õ‡´‹. Ýù£™, võð£õñ£è ÜìƒA ï™ôõ˜è÷£è àœ÷ ªð‡èO¡ °íˆ¬î»ñ™ôõ£ Þ‰î‚ è™M «ð£‚AM†ì¶. °íˆ¬î‚ ªè£´‚°‹ ð®ò£ù 𮊹, °íˆ¬î‚ ªè´‚°‹ ð®ò£è Þ¼‚Aø«î ã¡?.

Þè™ô£‹ è£óí‹ â¡ù â¡ð«î  ªè£…ê‹ Ý«ô£Cˆ¶Š 𣘊«ð£‹. 𮊹 â¡ø£™ âŠð® Þ¼‚è «õ‡´‹?. âŠð®Š ð®‚è «õ‡´‹?. Cwò˜èœ âŠð® Þ¼‚è «õ‡´‹?. ÝCKò˜èœ âŠð® Þ¼‚è «õ‡´‹?. â¡ðùõŸ¬ø â™ô£‹ M÷‚A„ ªê£™Aø cF Ë™èœ Þ¼‚A¡øù. ÜõŸP™ Þ÷¬ñJŸ è™, â¡Á ªê£™LJ¼‚Aø¶. ܶ«õ Hó‹ñ„êKò ÝCóñ‹. å¼õ‚° Mõ£è‹ Ýõ º‰F, M ªîK‰î Hø° Þ¼‚è‚îò è£ô‹. Üœ ð®‚è «õ‡´‹. å¼ °¼MQìˆF™ «ð£ŒŠð®‚è «õ‡´‹ â¡ð¶ ê£vFó‹. CSò¡ H„¬ê â´ˆ¶ õ‰¶ °¼MŸ° î¼õ£¡. H„¬ê â´Šð Üõ‚° Üèƒè£ó‹ è¬ó‰¶ Mïò‹ ãŸð†ì¶. ÝCKò¼ì«ù«ò õCˆî ÜõKì‹ à‡¬ñò£ù HKò‹ ãŸð†ì¶. Üõ¼‚°‹ ÞõQìˆF™ HKò‹ ãŸð†ì¶. Cwò˜è¬÷‚ Ãì«õ ¬õˆ¶‚ ªè£‡®¼‰î °¼ Üõ˜èÀ¬ìò ñKò£¬î¬òŠ ªðÁAø MîˆF™, ï™ô å¿‚èƒèÀì«ù«ò õ£ö «õ‡®òî£JŸÁ. ÜõKì‹ Þò™ð£è«õ ñ£íõ‚°Š ð‚F à‡ì£JŸÁ.

º¡¹ ï‹ ñ£íõ˜èÀ‚° Þ¼‰î °¼ð‚F â¡ð«î ÞŠ«ð£¶ Ü®«ò£´ «ð£ŒM†ì¶. ¬ðò¡ õ£ˆFò£¬óŠ 𣘈¶, «èœMˆ ÷«ò ªè£´‚è «õ‡´‹. Þ™ô£M†ì£™ Ü®‚A«ø¡ â¡Á ªê£™ô‚îò Gô¬ñ õ‰¶M†ì¶. º¡¹ Þ¼‰î ð£ìƒèœ ÞŠ«ð£¶‹ Þ¼‚A¡øù. Ýù£™ º¬ø ñ£PM†ì¶. ñ¼‰¶ å¡ø£è«õ Þ¼‰î£½‹, ðˆFò‹ ñ£PM†ì£™ ñ¼‰«î Mûñ£AM´‹ â¡ð¶ «ð£ô ÝAM†ì¶ Þ¶. °¼ð‚F «ð£ù¶‹ ñˆFò‹ «ð£ŒM†ì¶.

ꘂè£M™ ËŸè «õ‡´‹. ¬è°ˆî™ ÜKC¬òˆî£¡ ꣊Hì «õ‡´‹ â¡ø£™ ♫ô£ó£½‹ Ü¬îŠ H¡ðŸø º®òM™¬ô. Ýù£½‹ Þó‡ªì£¼õ˜ ÞŠð® Þ¼‚èˆî£¡ Þ¼‚Aø£˜èœ.  èî˜î£¡ à´ˆF‚ ªè£œõ¶.  ¬è‚°ˆî™ ÜKC¬òˆî£¡ ꣊H´õ¶ â¡Á ªê£™Aøõ˜è¬÷Š 𣘂A«ø£‹. Þªî™ô£‹ ªð¼¬ñèÀ‚° ܬìò£÷ƒè÷£è àœ÷ù. ܶ«ð£ô«õ °¼°ôŠ 𮊹 «õ‡´‹ â¡Á ªê£¡ù£™ ܶ Þ‰î‚ è£ôˆF™ èwì‹î£¡. Þ‹º¬ø¬òŠ Ìóíñ£è‚ ªè£‡´ õó º®»‹ â¡ø ï‹H‚¬èJ™  ªê£™ô º®òM™¬ô. ÜŠð® õ‰¶M†ì£™ ï™ô¶î£¡. Ýù£½‹ ܶ ꣈Fò‹ â¡Á «î£¡øM™¬ô. Þ¼‰î£½‹Ãì, Þ¶ ñ£FKò£ù å¼ º¬ø Þ‰î ®™ Þ¼‚Aø¶ â¡ð«î ªîKò£ñ™ Ü®«ò£´ ÜN‰¶«ð£è «õ‡ì£«ñ â¡A«ø¡. IÎRòˆF™ ¬õ‚Aø ñ£FKò£õ¶  °¼°ô õ£ê‹ ªêŒ¶ ð®ˆ«î¡ â¡Á õ¼ƒè£ôˆF™ ªê£™L‚ ªè£œõîŸè£õ¶ Cô «ð˜èœ ð¬öò º¬øJ™ ð®‚è ãŸð£´ ªêŒò «õ‡´‹. M¬î ºî¬ôò£õ¶ óV‚è «õ‡´‹. ãªù¡ø£™ °¼ð‚F Þ¡¬øò ñ£íõ˜èO¡ «è£÷£Ÿ¬øˆ b˜‚Aø ªðKò ñ¼‰¶.

Pujya Sri Mahaswamy Divya Charitram Part#30

 

10. Nerur to Kerala

Our Swamigal traveled along the southern banks of the Cauveri river, after the completion of the Tatanga Pratishtai, visiting and staying at places such as Kuzhithalai, Krishna Rajapuram, Mahadhanapuram, leading to Karur. From there, he went to Nerur to have darshan of the Adhishtanam of Sri Sadhashiva Brahmendra. Swamigal stayed in Nerur for about a week. He spent a lot of time during that stay immersed in meditation at the Sadhashiva Brahmendra’s Adhishtanam. His desire to have special aradhanas at the Adhishtanam as well as the Shiva temple close by was fulfilled by the local devotees.


Youth’s Change of Heart

During our Swamigal’s visit to Nerur, ( June of 1923), a young man hailing from a very conservative and pious vedic Brahmin family belonging to Kerala, came to Tiruchi with the intention of converting to Christianity. He was a graduate and possessed a clear and rational mind. However, his innocence accepted made him accept whatever information was fed to him. He got attracted by the teachings and speeches by the local Christian preachers and priests. His friends took him to meet with F.G.Natesa Iyer, then municipal Chairman at Tiruchi. Natesa Iyer elaborated on his twenty years of experience and knowledge on the Christian religion and advised the young man that the Hindu religion was our mother and it was not appropriate to abandon your mother. He also told him that he was unfortunate to have committed such a sin, but realized his folly in time and he didn’t like to see anyone else commit the same mistake. However, this young man was very adamant and did not change his mind about converting to Christianity. At that point, Natesa Iyer looked at him and said, “ I cannot say anything else to persuade you at this point. But, before you surrender to Christian priests, I want you to meet Sri Kamakoti Peetam, Sri Acharya Swamigal. He is camping close by and if you are willing, come with me.” The young gentleman accepted the offer and both of them went to a nearby village Kuzhumani, where Swamigal was camping. Swamigal asked Iyer to bring that youth to the banks of the local river. A little while after they reached there, Swamigal came to that place. Most of the river was dry and sand was visible. He took them both for a long walk in the sand, inquired his thoughts and desires and rationality for joining Christianity. The young man also expressed his thoughts and feelings frankly to Swamigal. After hearing through, Swamigal told him that the Hindu religion was the basis for all the religions.

Whatever practices that are prevalent in other religions can be found in the Hindu dharma also. Moreover, special ways and practices are prescribed in the Hindu religion. These practices and dharmas provide the path to reach God and everyone born as a Hindu can follow any of these paths to attain salvation. He spoke with that youth for a very long time that night and requested Natesa Iyer to bring him to the mutt for the next two days also. When Swamigal met the young man alone, he gave him a few upadesams. After
that, the young man changed his mind about converting, got faith in his own religion, paid his homage to Swamigal and headed back home.


Saturday, May 28, 2011

Deivathin Kural Part#1 Continued……


ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹)

êÍè Mûòƒèœ

ⶠ²òó£xò‹

²«îC, ²òó£xò‹ â¡Á ÞŠ«ð£¿¶ ♫ô£¼‹ ªê£™Aø£˜èœ. Ýù£™, à¬ì, ï¬ì, ð£õ¬ù â™ô£õŸP½‹ ªõœ¬÷‚è£ó¡ ñ£FK Þ¼‚è «õ‡´‹ â¡Á ºòŸC ªêŒAø£˜èœ. Þ¬õèª÷™ô£‹ àœ÷ ñ†´‹  ðó«îCèœ. ï‹ ï£´ ðó£bùˆF½œ÷ ó£xò‹î£¡. õ£vîõñ£ù ²òó£xò‹ õó«õ‡´ªñ¡ø£™ ¬ì¬ò «îêˆF¡ Ýê£ó ܸwì£ùƒèœ âŠð® Þ¼‰îù â¡ð¬î‚ èõQˆ¶, ÞŠªð£¿¶ Þ¼Šð¬î ÜŠð® ñ£ŸPù£™ ï™ô¶ â¡Á à혉¶, Ü «õ‡®ò è£Kòƒè¬÷„ ªêŒõ¶î£¡.
¬ìò «îꈶŠ ð¬öò õö‚èƒèœ, î˜ñƒèœ, ݈ñ ê‹ðˆ¶‚èœ ñ£ø£ñ™ Þ¼‚è «õ‡´‹. Hø «îêˆî˜èœ ñ£FK  Þ¼‚è «õ‡´‹ â¡Á G¬ùŠð¶ . ªõO죘 ªê£™ô£ñ«ô, ñ Üõ˜èÀ¬ìò ðö‚èƒèÀ‚° Ü®¬ñò£AM†ìH¡, ÜóCò™ ñ†´‹ Ü®¬ñˆîù‹ Þ¼‰îªî¡ù, «ð£ªì¡ù. à‡¬ñò£ù ²òó£xòñ£ù£™, ¬ìò ²î‰FóŠð® ï숶‹ ê†ìê¬ð âQ™, ¬ìò î˜ñó£xò‹ ÝFJ™ âŠð® Þ¼‰î¶. ܬî e‡´‹ ªè£‡´õó â¡ù ªêŒò «õ‡´ªñ¡ð¬î Ý«ô£C‚è «õ‡´‹. ïñ‚ªè¡Á å¼ ð‡ð£´‹, ï£èg躋 à‡´. Þ¼‚膴«ñ!. ܬî«ò 㡠膮‚ ªè£‡´ Üö «õ‡´ªñ¡ø£™ ïñ¶ â¡Aø ªõÁ‹ ð£êˆ¶‚è£è ފ𮄠ªê£™ôM™¬ô. âˆî¬ù«ò£ ¹ó£îù ï£ègèƒèœ è£ôŠ Hóõ£èˆF™ Ü®ˆ¶‚ ªè£‡´ «ð£ù«ð£F½‹, ï‹ ð‡ð£´‹, ï£èg躋 ð£ø£ƒè™ «ð£ô âˆî¬ù«ò£ ÝJó‹ ݇´è÷£è G¬ôˆF¼Šðô«ò Þ å¼ M«êû‹ Þ¼‚èˆî£¡ ªêŒAøªî¡Á à혉¶, ܬî«ò ‹ ܸêKˆ¶ õ£ö«õ‡´‹.
 ï£ñ£è Þ¼‚è «õ‡´‹. âšõ÷¾ ðô‹ ïñ‚° à‡«ì£ Üšõ÷¬õ»‹ ñ Güñ£ù ï‹ñõ˜è÷£‚°õF™ àð«ò£èŠð´ˆî «õ‡´‹. ªõœ¬÷‚è£ó «õûˆF«ô àœ÷ ï‹ñõ˜èœ ê†ì‹ ªêŒAø£˜èœ. Ü Ü®¬ñò£è  Þ¼‚A«ø£‹ â¡ø£™ ÜF™ ²î‰FóˆF¡ ê£ó«ñ Þ™¬ô. ¬ìò ê‹Hóî£òƒè¬÷ ܸêK‚è£îõ˜èÀ‚° «õ£†´‚ ªè£´ˆ¶ õ¼‹ ó£xò‹ Ü®¬ñ ó£xò‹î£¡. ªô÷Aè MûòƒèœÃì ݈ñ ê‹ð‰îñ£è¾‹ ªîŒõ ê‹ð‰îñ£è¾‹ Þ¼‰î º¬ø ¬ìò¶. Üî¡ð® Þ¼‰î£™ àˆè˜ûˆ¬î (àò˜¬õ) ܬìòô£‹ â¡ð¬î ÜP‰¶, ïñ‚° â‰î ñ£FK võî‰Fó‹ à‡«ì£ Ü¬î, Ü‰î º¬ø¬ò G¬ô GÁˆ¶õF«ô«ò ðò¡ð´ˆî «õ‡´‹.
î˜ñ‹, ªî£N™º¬ø ºîLò¬õè¬÷ ÜP‰î¬õè¬÷»‹, ܸwì£ù‹, å¿‚è‹ à¬ìòõ˜è¬÷»«ñ ó£xò G˜õ£èˆF™ ¬õˆ¶‚ 𣘂è«õ‡´‹. Üõ˜èœ ¬ìò ê£vFóŠð® î˜ñ ó£xòˆ¬î vî£Hˆ¶, Þ¶ ï¡ø£è ïì‚Aø¶ â¡Á 裆®, ñŸø «îêˆîõ˜èÀ‹ Þ¬î ܸêK‚è„ ªêŒò «õ‡´‹. ÜŠð® ï숶‚裆´õ ¬ìò ê£vFóƒè¬÷ªò™ô£‹ ªîK‰¶ ªè£œ÷ «õ‡´‹.
õN裆´‹ ¹vîèƒèœ ðô Þ¼‚A¡øù. Þ¬õ Þ¼Šð ï£Â‹ Þ¬îªò™ô£‹ ªê£™ôõ£õ¶ º®Aø¶. Þ™ô£M†ì£™ â™ô£‹ ñø‰¶ «ð£J¼‚°‹. ܬõè¬÷Š 𣘈¶ ܉îŠð® ã¡ ïìˆî‚Ã죶. ܉îŠð® ð‡μAøõ˜è¬÷ ã¡ ê†ì ê¬ð‚° ÜŠð‚Ã죶 â¡Á â™ô£ üùƒèÀ‹ Ý«ô£Cˆ¶Š ð£˜‚è «õ‡´‹. ïñ‚°‚ ªè£´‚èŠð´‹ ²î‰Fóˆ¬î ÞšMî‹ Hó«ò£üùŠð´ˆF, «ô£èˆF™ î˜ñˆ¬î ïìˆF‚ 裆®, ñŸø «îêˆîõ˜èÀ‚°‹ õN裆®Š ðó«ñ²õó¬ìò ܸ‚óýˆ¬îŠ ªðø «õ‡´‹.


Üøº‹ Ü¡¹‹ Üóꣃ躋

 Üóê«ù î˜ñˆ¶‚°‚ è£óí ¹¼û¡ - ó£ü£ î˜ñvò è£óí‹ - â¡Á å¼ º¶ªñ£N Þ¼‚Aø¶. Þî¡ Ü˜ˆî‹ â¡ù â¡Á 𣘂èô£‹.
ºîL™ î˜ñ‹ â¡ù? ñQîó£èŠ Hø‰î ♫ô£¼‚°‹ ðC, î£è‹ Þ¼‚Aø¶. Üõ˜èœ õC‚è åKì‹ «õ‡®J¼‚Aø¶. Þè™ô£‹ ñQî¡ õêF ªêŒ¶ªè£œ÷ «õ‡´‹. ã«î£ å¼ ªî£N¬ô„ ªêŒ«î Þ õêF ªêŒ¶ ªè£œAø£¡. ܈Fò£õCòñ£ù ²ò «î¬õ¬òŠÌ˜ˆF ªêŒ¶ªè£œõ«î£´ 嚪õ£¼ ñQî‹ Hø˜ Mûòñ£è„ Cô èì¬ñè¬÷»‹ G¬ø«õŸø «õ‡®J¼‚Aø¶. î¡Â¬ìò êºî£ò‹, «îê‹ ÞõŸÁ‚ªè™ô£‹ ñQî¡ èì¬ñ ÝŸø«õ‡®J¼‚Aø¶. ðô MîˆF™ ²ò «î¬õè¬÷Š ̘ˆF ªêŒ¶ ªè£œ÷ô£‹. ðôMîˆF™ ²ò «î¬õè¬÷Š ̘ˆF ªêŒ¶ ªè£œ÷ô£‹. ðôMîˆF™ i´,  ÞõŸÁ‚è£ù èì¬ñè¬÷„ ªêŒòô£‹. Ýù£™ ñùˆ¶‚°ˆ «î£¡Pòð®ªò™ô£‹ ÞõŸ¬ø„ ªêŒò£ñ™, âõ¼‚°‹ bƒ° M¬÷M‚è£î MîˆF™, Übîñ£ù è£ñº‹ °«ó£îº‹ èôƒè£ñ™ ªêŒò «õ‡´‹. ù»‹ «ñ‹ð´ˆF‚ªè£‡´ ܬùõ¬ó»‹ àò˜ˆ¶Aø MîˆF™ ªî£N¬ô»‹ èì¬ñ¬ò»‹ ªêŒò º®»‹. Þšõ£Á ê‹ð‰îŠð†ì ܬùõó¶ ݈ñ ÜHM¼ˆF‚°‹ ܸêó¬íò£è Þè àô¬è‚ è£Kòƒè¬÷„ ªêŒõˆî£¡ î˜ñ‹ â¡Á ªðò˜.
ðô˜ î õ£›Aø êÍ般î, Üõ˜è÷¶ ðôMîñ£ù è£KòƒèO™ àóêL™ô£ñ™, êÍè‹ º¿õ¶‹ ݈ñ£HM¼ˆF ܬ컋 º¬øJ™ Yó£è ¬õˆF¼‚è «õ‡´‹. ފ𮄠ªêŒõ«î ó£ü£ƒèˆF¡ èì¬ñ. Hó¬üèO¡ ªô÷Aè õ£›‚¬è¬ò 心° ªêŒõ¶, Üõ˜èœ ݈ñ£HM¼ˆF ܬìAø õ£ŒŠ¹è¬÷ªò™ô£‹ ̘ˆF ªêŒ¶ îó«õ‡®ò¶ ó£ü£ƒèˆF¡ ªð£ÁŠ¹. Þîù£«ô«ò ó£ü£ î˜ñvò è£óí‹ â¡øù˜. ó£ü£ƒè‹, îQñQî˜èœ Þõ˜èÀ‚°Š ðôMîñ£ù è£Kòƒèœ ãŸð†®¼‚A¡øù. âˆî¬ù è£Kò‹ Þ¼‰î£½‹ Üè™ô£‹ Íôº‹, «ï£‚躋 Ü¡¹ â¡ø å¡ø£è«õ Þ¼‚è «õ‡´‹. è£Kò‹ â¡Á ãŸð†ì£™ Üî¡ M¬÷¾‚° Ý÷£Aø å¡Á‹ Þ¼‚èˆî£¡ ªêŒ»‹. è£Kò‹ ªêŒðõ¡ Þ¼Šð¶«ð£™ è£KòˆF¡ M¬÷¾‚° Ý÷£Aø å¼õ‹ Þ¼‰«î b¼õ£¡. M¬÷¬õ ܸðM‚èŠ «ð£Aøõ˜èOì‹ Ìóí Ü¡¹ ¬õˆ«î â‰î‚ è£Kòº‹ ªêŒò «õ‡´‹. Ü¡H«ô«ò â‰î‚ è£Kòº‹ Hø‚è «õ‡´‹. àôè Mè£óƒèO™ »ˆî‹ ºîLòù¾‹ ܈Fò£õCòñ£AM´Aø G˜Šð‰î‹ ãŸð´õ¶‡´. Cô¼‚° î‡ì¬ù îó «õ‡®»œ÷¶. Ýù£™, »ˆî‹ ªêŒ»‹ «ð£¶‹, î‡ì¬ù î¼Aø «ð£¶‹Ãì âFó£O®ò‹ ¶«õû‹ ªè£œ÷£ñ™ Ü¡¹ì«ù«ò ªêŒò «õ‡´‹.
è£Kò‹ âŠð®Šð†ìî£è Þ¼‰î£½‹ è£Kò‹ ªêŒAø ñùC™ Ü¡¹ îMó «õªø¶¾‹ Þ¼‚è‚Ã죶. Ü¡¹ «õÁ. ¹ˆî¼‹ 裉F»‹ ªê£¡ù ÜU‹¬ê «õÁ. Ü¡Hù£™ «ô£è «þñˆ¬î„ ªêŒ»‹«ð£¶, „ ªêŒðõ˜èÀ‚° U‹¬ê ªêŒõ¬îˆ îM˜‚è º®ò£ñŸ «ð£èô£‹. ÜŠ«ð£¶ U‹¬êJù£™ «î£ûº‹ Þ™¬ô. Ýù£™, î‡ì¬ù ªðÁAøõ˜èO캋 ï‹ ñùC™ Ü¡«ð Þ¼‚è «õ‡´‹. «ô£è«þñˆ¬î ñ†´I¡P Üõ¬ìò «þñˆ¬î»‹ - Üî£õ¶ ÞQ«ñ½‹ Þ‰î ªè´î™è¬÷„ ªêŒ¶ Üõ¡ ð£ðˆ¬îˆ ªð¼‚A‚ ªè£œ÷‚Ã죶 â¡ð¬î»‹ àˆ«îCˆ«î Üõ‚° U‹¬ê îó«õ‡®J¼‚Aø¶ â¡ø à혫õ£´ C†C‚è«õ‡´‹.
è£ñ‹, °«ó£î‹, ¶«õû‹, õ…ê¬ù ÞõŸ¬øŠ Ìóíñ£è c‚AM†´, «ô£è«þñˆFŸè£è â‰î‚ è£Kòº‹ ªêŒòô£‹. Ü¡¹ å¡«ø êèô è£KòƒèÀ‚°‹ õNˆ¶¬í (guide) ò£AM†ì£™ àôA™ ðô b¬ñèœ î£ù£è„ CÁè„ CÁè„ ñ¬ø‰¶ «ð£°‹. Þ¶ â¡Â¬ìò àð«îê‹(Message) Ü™ô. Þ¶«õ ð£óî «îêˆF¡ êèô KSèÀ‹ ºQõ˜èÀ‹ î‰F¼‚Aø àð«îê ê£ó‹.

°Ÿøˆ¬î‚ °¬ø‚°‹ õN

ó£ü£ƒè‹ âîŸè£è Þ¼‚Aø¶. å¼ «îêˆF™ ÜFè ðô‹ àœ÷õ˜èœ, °¬ø‰î ðô‹ àœ÷õ¬ó U‹R‚èô£‹. ªðKò Æìˆî£˜ CPò Æìˆî£¬ó èwìŠð´ˆîô£‹. ðô˜ «ê˜‰¶ å¼õ¬ù G˜ð‰îŠð´ˆF Üõù¶ ªê£ˆ¶, i´ ºîLòõŸ¬ø Ý‚AóIˆ¶‚ ªè£œ÷ô£‹. ÞŠð® â™ô£‹ «ïó£ñ™ «îêˆF™ 心° Þ¼‚è„ ªêŒõ ãŸð†ì«î ó£ü£ƒè‹. „ ªêŒðõ˜è¬÷ ÜšMî‹ ªêŒò£ñ™ î´ŠðîŸè£è ó£ü£ƒè‹ â¡ù ªêŒAø¶. î‡ì¬ù î¼Aø¶. î‡ì¬ù à‡´ â¡ø ðò‹ Þ¼Šðô«ò ðô˜ „ ªêŒò£ñ™ î´‚èŠð´Aø£˜èœ. U‹¬ú ªêŒî å¼õ‚° Üõ¡ ªêŒî¬î‚裆®½‹ ó£ü£ƒè‹ ÜFè U‹¬ú î¼Aø¶.
ðˆ¶ Ïð£¬ò Üõ¡ F¼´õ, F¼†´‚ ªè£´ˆîõ‚° CP¶ èwì‹ à‡ì£Aø¶. F¼®òõ‚«è£ ܬîMìŠ ªðKò èwìñ£èŠ ðô ï£†èœ C¬øõ£ê‹ MF‚èŠð´Aø¶. ފ𮄠ªêŒî£™î£¡ Üõ¡ e‡´‹ Ü‰îˆ îŠ¹ ð‡íñ£†ì£¡. ñŸøõ˜èÀ‹ Ü‰îˆ îŠ¬ðŠ ð‡íŠ ðòŠð´õ£˜èœ â¡Aø Ü®Šð¬ìJ™ î‡ì cF ܬñ‰F¼‚Aø¶. ñQî Þò™¹Šð® (Phychology) 𣘂°‹ «ð£¶ Þ¬î 効‚ ªè£œ÷ˆî£¡ «õ‡®J¼‚Aø¶. Ýù£™ ÞîQ½‹ Cô£‚Aòñ£ù å˜ àð£òˆ¬î»‹ Üóê£ƒè‹ Ü«î êñòˆF™ M¼ˆF ªêŒò«õ‡´‹. °Ÿø‹ Þ¬öˆî H¡ å¼õ¬ùˆ Šð¶‹, å¼õ˜ ²ð£õñ£ù î˜ñ à현C Þ™ô£ñ™ î‡ì¬ù‚è£èŠ ðò‰«î °Ÿø‹ ªêŒò£ñ™ Þ¼‚è„ ªêŒõ¶î£¡ Cô£‚Aòñ£ù¶. ºîL™ å¼õ¡ U‹¬ú î¼õ¶, Hø° Üóê£ƒè‹ Üõ‚° ܬîMì ÜFè U‹¬ú î¼õ¶ â¡Aø ܘˆî ê£vFó cF¬ò«ò ï¬ìº¬øJ™ è¬ìH®‚è «õ‡®J¼‰î£½‹, Þ‰î ܘˆî ê£vFóº‹, î˜ñ ê£vFóˆF¡ è£L™ M¿‰¶ Aì‚è «õ‡®ò¶î£¡ â¡ð¬î ó£ü£ƒè‹ å¼ ô†Cò G¬ô‚è£õ¶ (Ideal) ¹K‰¶ ªè£œ÷ «õ‡´‹.
î˜ñ ê£vFóŠð® ïì‚°‹ úˆ¶‚èœ à¼õˆFŸ° àKò Å›G¬ô¬ò Üóê£ƒè‹ è£Šð£ŸP‚ ªè£´ˆî£™, üùƒèÀ‚° °Ÿø‹ ªêŒAø à혫õ ªè£…ê‹ ªè£…êñ£è °¬ø‰¶M´‹. î˜ñ‹ ÜP‰îõ˜èœ, î˜ñˆ¬î ܸw®Šðõ˜èœ M¼‰Fò£õ õêFJ¼‰î£™ Üõ˜èœ ñŸøõ˜èO캋 îƒèœ õ£›‚¬è àî£óíˆî£«ô«ò ꣉ 忂般 ðóŠ¹õ£˜èœ. ꇬì, Ìê™, °Ÿø‹ â™ô£‹ °¬ø»‹. ºîL™ ó£ü£ƒèŠ ðîMJ™ àœ÷õ˜èœ î˜ñ Yô˜è÷£Œ Þ¼‚è «õ‡´‹. Þõ˜èœ ªêŒõ¶‹ ªê£™õ¶‹ ªê£‰î ñ‚è£è Ü™ô. ï‹ ï¡¬ñ‚è£èˆî£¡ â¡Á üùƒèœ ï‹H‚¬è õó‚îò î˜Iw®èœ î˜ñŠð®«ò ó£ü£ƒè‹ ïìˆî «õ‡´‹. î˜Iw®èœ î˜ñƒè¬÷ ꣉îñ£è â´ˆ¶„ ªê£¡ù£™ üùƒèœ Üî¡ð®«ò ïìŠð£˜èœ. ފ𮂠°Ÿø«ñ Þ™ô£ñ™ Ý‚°Aø è£Kòˆ¬î ó£ü£ƒèˆî£˜ ñ†´‹ ªêŒò º®ò£¶. î˜ñ Yô˜è÷£ù ñŸøõ˜èÀ‹ «ê˜‰¶ Þ‰î‚ è£Kòˆ¬î„ ªêŒò «õ‡´‹. Þšõ£Á î˜Iw®èœ ¬èƒèKò‹ ªêŒõ ܸÃôñ£ù Å¡G¬ô¬ò ó£ü£ƒè‹ ãŸð´ˆFˆ îó«õ‡´‹. «ð£h¬ê»‹ «è£˜†¬ì»‹ M¼ˆF ªêŒõ¬îMì î˜ñ‚ëù˜è¬÷ M¼ˆF ð‡μõF™ ó£ü£ƒè‹ ÜFè èõ¡‹ ªê½ˆî «õ‡´‹. ªê£‰î ïô¬ù‚ è¼î£ñ™, àð«îêˆ¬îŠ ðô‹ ð‡μ‹ ªî£Nô£‚è£ñ™, ð«ó£ðè£ó«ñ ôVññ£è‚ ªè£‡´ ꣉îñ£èˆ î˜ñƒè¬÷ â´ˆ¶„ ªê£™Aøõ˜èÀ‚° ó£ü£ƒè‹ àŸê£è‹ îó«õ‡´‹. Þ‰î àŸê£èˆî£«ô«ò «ñ½‹ ðô˜ ÜšMî‹ à¼õ£õ£˜èœ. â´ˆ¶„ ªê£™õ¬îMì â´ˆ¶‚裆ì£èˆ è«÷ Þ¼Šð¶î£¡ ÜFè ê‚F õ£Œ‰î¶. «è£˜†´èœ ÜFèñ£A¡øù â¡ø£™ °Ÿøƒèœ ÜFèñ£A¡øù â¡«ø ܘˆî‹. ÞŠ ðF™ «è£J™èœ ÜFèñ£ù£™ ⃰‹ ê£‰î‹ ðó¾‹.
ð¬öò è£ô ó£ü£‚èœ «è£˜†´èÀ‚°Š ðFô£è‚ «è£J™è¬÷‚ 膮 õ‰î£˜èœ. ð¬öò «è£J™è¬÷Š ¹¶ŠHˆî£˜èœ. Ü‰î‚ «è£J™èO«ô«ò ªð£¿¶ «ð£‚°‚è£ù êèô è¬ôèÀ‹ Ãìˆ ªîŒièñ£‚èŠð†´ ܘŠðíñ£Jù. üùƒèÀ‹ Ýôò õN𣴠ªêŒ¶ ꣉î˜è÷£è Þ¼‰î£˜èœ. ÞŠ«ð£¶œ÷¶ «ð£ô„ êÍè„ ê„êó¾, Ìê™ â™ô£‹ ÜŠ«ð£¶ Þ™¬ô. ê†ì‹ «ð£†´‚ °Ÿø‹ ªêŒò£ñ™ î´Šð¬îMì, å¼ ï™ô ñ£˜‚èˆ¬î‚ è£†®, ÜF™ üùƒè¬÷ˆ F¼ŠHˆ ð â‡í¾‹ ªêŒò¾‹ Üõè£êˆ¬î‚ °¬ø‚è «õ‡´‹. ÞŠð® î‡ìˆ¬î‚ 裆ì£ñ™ ï™ô¬î‚ 裆®ˆ «îêˆF™ ꣉F¬ò à‡ì£‚°õ¶î£¡ Cô£‚Aò‹. Þ‰î ꣉F G¬ôˆ¶ GŸ°‹.
꣉î˜èÀ‚°‹, úˆ¶‚èÀ‚°‹, î˜Iw®èÀ‚°‹ ó£ü£ƒè‹ ñFŠ¹ˆ î‰î£«ô «îêˆF½‹ üùƒèO¬ì«ò Þ‰î ï™ô ð‡¹èœ M¼ˆFò£°‹.

à‡¬ñ‚ è™M

àœ÷ˆF™ âšõ÷¾‚ªèšõ÷¾ ܬñF Gô¾‚ø«î£ Üšõ÷¾‚èšõ÷¾ Þ¡ð‹ «ñL´Aøªî¡ð¶ HóˆFòþ ܸðõ‹. ñù ܬñFJ¡ àò˜G¬ô«ò «ñô£ù ¹¼û£˜ˆîñ£°‹. ܬñF °¬øò‚ °¬øòˆ ¶¡ðº‹ õ÷¼‹. ñQî˜èœ îƒèœ ¶¡ðƒèœ cƒ°õ ºòŸC ªêŒ»‹«ð£¶, Hø¬óˆ ¶¡¹Áˆî¾‹ «ï¼Aø¶. ÞšMî‹ åšªõ£¼õ¼‹ ê‰î˜Šðƒè¬÷ªò£†® ñŸøõ˜è¬÷ˆ ¶¡¹Áˆî ºò½‹«ð£¶ êºî£òˆF™ °öŠð‹ «ï¼‹ «ð£ªî™ô£‹ ܬî Üì‚A ܬñF¬ò»‹, êñ£î£ùˆ¬î»‹ G¬ô GÁˆî Üóꣃè ÜFè£Kèœ ê†ìˆF¡ Íô‹ ïìõ®‚¬èèœ â´‚Aø£˜èœ. ÝJ‹, à‡¬ñò£ù ðKè£ó‹ ò£ªîQ™, ñ‚èœ â™«ô£¼‹ ¹ô¡è¬÷Š ðP‚°‹ ªõO MûòƒèOL¼‰¶ îƒèœ ñù¬úˆ F¼ŠH Ü¬îˆ îƒèœ õêñ£‚A ܬñFò£è Þ¼‚è ⊪𣿶 ºŸð´Aø£˜è«÷£, ÜŠ«ð£¶î£¡ ¶¡ð‹ Üõ˜è¬÷ Üμè£ñ™ Þ¼‚°‹. ܫ Üõ˜è÷£™ Hø¼‚°ˆ ¶¡ð‹ M¬÷ò£ñ½‹ Þ¼‚°‹. ï™ô è™M¬òŠ ðJ½‹ ðòù£èˆî£¡ Þˆî¬èò ªõO ܬñF»‹ ï‹ ï£†®«ô ªî£¡Á ªî£†´  õ‰F¼A¡øù. ï‹ ð£óî ®¡ ºŸè£ô‚ è™MJ¡ ºî™ «ï£‚è‹ ñù ܬñF¬ò ܬìõ«îò£°‹. ¹F¶ ¹Fî£èˆ «î£¡Á‹ ªð÷Fè M…ë£ù Ý󣌄Cˆ ¶¬øèO™ «ñ¡«ñ½‹ è™M¬òŠ ªð¼‚°õF™ îõP™¬ô. Ýù£™, Üî¡ ðò¬ù î˜ñ ñ£˜‚èˆF™ ñ†´«ñ àî¾ñ£Á ªêŒî£™î£¡ ‹ ñ‚èÀ‹ àò˜õ£ù ܬñF G¬ô¬ò ܬìò º®»‹. Þšõ£P™ô£ñ™ ¹ô¡èœ «ð£ù õN«ò ܬõè¬÷ Hó«ò£üùŠð´ˆF‚ ªè£‡®¼‰î£™, âˆî¬ù 𮊹‹ M…ë£ù ÜP¾‹ Þ¼‰î£½‹ ªè†ì â‡íƒèÀ‹ ¶ó£¬êèÀ‰î£¡ õ÷¼‹. Þ¡ù™èÀ‹ ¶¡ðƒèÀ‹ ªð¼°‹.
à‡¬ñò£ù è™M â¡ð¶ ݈ñë£ù‹ ܬìò àî¾õ«îò£°‹. ݈ñ ë£ùˆî£«ô«ò ñ‚èœ Üñóˆ¶õ‹ ܬìAø£˜èœ. â «ñô£è å¼ ðò¡ àôA™ Þ™¬ô«ò£ Ü‰îŠ ðò¬ù à‡¬ñ‚ è™M ÜO‚Aø¶. ñŸø Mîñ£ù è™MŠ ðJŸ„Cèª÷™ô£‹ àôèŠ ðò¡è¬÷ˆî£¡ ÜO‚A¡øù. Ýù£½‹ ܬõ»‹ ð®Šð®ò£èŠ ðóñ£ˆñ£¬õˆî£¡ «êó àð«ò£èŠðìô£‹. àôèŠ ðò¡ â¡ð¶ ªð£¶õ£èŠ ªð£¼œ Fó†´õ¬î«ò °P‚A¡ø¶. ªð£¼œÃì ðôMîñ£ù î¼ñƒè¬÷ ªêŒòŠ ðò¡ð´Aø¶. ªô÷Aè î¼ñƒèÀ‹ Hó‹ñ ë£ùˆ¶‚°ˆ ê£îèñ£A¡øù. îù‚° MF‚èŠð†ì è˜ñƒè¬÷„ êKõó ï숶õ‹, îõˆFù£½‹, Þ¬øõ¬í õíƒA õNð´õ‹ å¼õ¡ ݈ñ ë£ùˆ¬î ܬìAø£¡ âù ÝF Ýê£Kò£˜èœ ÃP»œ÷£˜èœ. ݈ñ ë£ùˆ¬î ÜO‚°‹ è™M¬òŠ ðóMˆ¬ò âù¾‹, ñŸøõŸ¬ø ÜðóMˆ¬ò âù¾‹ ÃÁõ˜. ðóMˆ¬ò â‹ Hó‹ñ ë£ù‹, ÞŠ«ð£¶ ïñ‚°‚ ªè£…êƒÃìŠ ¹ôù£è£î ðóñ úˆFòˆ¬î  ÜPõF™ «ïó£ù ðô¬ù ÜO‚Aø¶. Ü…ë£ù Þ¼¬÷Š «ð£‚°Aø¶.
è‡èÀ‚°Š ¹ôù£è£î î˜ñˆF¡ ô†êíˆ¬î «õî‹, vI¼F Þ¬õèO¡ Íôñ£èˆî£¡ ÜPò º®»‹. ë£ùˆ¶‚°Š Hóˆîòþ‹, ܸñ£ù‹, »‚F Þ¬õ ñ†´I¡P «õî‹, ܸðõ‹ Þšõ¬èò£ù Hóñ£íƒè«÷ Ýî£óñ£è Þ¼‚A¡øù. Þ¶ ÝFêƒèó ðèõˆ ð£î£ê£Kò£˜èO¡ b˜ñ£ù‹. Ýù£½‹, ñQîù¶ ¹ˆF ¸†ðˆî£™ è‡èÀ‚°Š ¹ôù£°‹ ðò¬ù ñ†´‹ M÷‚èîò õ£ù ê£vFó‹, ÜóCò™ ªð£¼÷£î£ó‹, êKˆFó‹, úò¡vèœ Þ¬õèÀ‹, ªõOì£ó¶ Ý󣌄C º¬øèÀ‹ èŸH‚èŠð´õ¶‹ ®¡ º¡«ùŸøˆ¶‚° àîMò£èˆî£¡ Þ¼‚Aø¶. ÝvFè ñòñ£ù è™M «ð£î¬ù»ì¡ ܉Gò ì£K¡ º¬øè¬÷‚ èô‰¶ «ð£FŠðF™  I辋 ü£‚Aó¬î»ì¡ Gî£ùˆ¶ì¡ ï쉶 ªè£œ÷ «õ‡´‹. ïñ¶ ݈ñ ²ˆF, ܉îóƒè ²ˆF, å¿‚è‹ - ÞõŸ¬ø‚ è™MJ¡ àÁðôù£è è¼î «õ‡´‹. ï‹ ¹ô¡èÀ‚° ñ†´«ñ ²è à현C¬ò»‹, ñA›„C¬ò»‹ âOF™ îó‚îò õ¬èJ™ àœ÷ â™ô£ Ü‹êƒè¬÷»‹ «ð£îù£ º¬øJL¼‰¶ Mô‚è«õ‡´‹.
«ñ¬ô ìõK¡ ï¬ì, à¬ì, ð£õ¬ù, àí¾ à¬óò£ì™ ºîLò¬õèO™ ß´ð†´ Ü¬õè¬÷‚ ¬èò£À«õ£«ñò£ù£™ ð®Šð¬ìò£è ïñ¶ ð‡ð£´ Üø™ Þ¬õèOL¼‰¶  ï¿M, ïñ¶ Ý¡ñ ïô‚° Þ¬ìÎÁ ªêŒ¶ªè£œõ«î£´, ¹‡Eò ÌIò£Aò Þ‰îŠ ð£óî ´‚«è ªè´î™ ãŸð´ˆF M´«õ£‹. ð£óî ®™ îŸè£ô‹ ïñ¶ ñ‚èœ ªð¼‹ð£½‹ CÁ Hó£ò‹ ºî«ô î‹ «îꈶ‚°Kò å¿‚è‹, ð‡ð£´, Þ¬øõí‚è‹, ݈ñ Fò£ù‹, ÞšMîñ£ù ðö‚è õö‚è«ñ Þ™ô£ñL¼‰¶ õ¼A¡øù˜. M…ë£ùˆ¬îŠ ðJ™õF™ ñ†´I¡P õ£›º¬øJ½‹Ãì ªõOì£ó¶ º¬øè¬÷«ò H¡ðŸP õ¼A¡øù˜. Þîù£™ ñ‚èÀ‚° Þ‰î àôèˆF¡ ê£ñ£Qò Þ¡ðˆ¬î»‹ ñÁ àô‚ˆF¡ «ðK¡ð õN¬ò»‹ ܬìòˆ î¬ì âŸð´A¡øªî¡ð¶ ªîO¾. ÝvFèŠ Hó‹ð¬óJ™ «î£¡Pò ïñ¶ °ö‰¬îèÀ‚°„ CÁ õò¶ ºî«ô ïñ¶ ð‡¹‚°Kò î˜ñ‹, å¿‚è‹, ð‚F, ë£ù‹ ºîLòõŸ¬ø‚ è¬ìH®ˆ¶ å¿°õ ܸÃôñ£ù è™M¬òŠ «ð£F‚è «õ‡®ò«î ï‹ ºîŸ èì¬ñ.

Pujya Sri Mahaswamy Divya Charitram Part#29

 

Prathishtai

Two days prior to the prathishtai, the preliminary rites began at the yagasala. There were continuous sounds of Veda recital, Bhajan singing and Thevaram recitals. Swamigal gave abhisheka theertam, vibhoothi and mantra akshadai to thousands of devotees gathered to see the pujas performed to Sri Chandramouleeswarar.

Swamigal adorned with his own hands, the ears of Devi Akhilandeswari with the repaired Tatangas at an auspicious time in the forenoon of Sunday, the 17th of Mesha (Chitra) month of the cyclic year Rudrotkari, i.e. 29th April, 1923. The folks who had the opportunity to witness this event were blessed indeed.

Key patrons of this event were M.Kandaswamy Servai, Lawyers Sri R. Srinivasa Iyer, Sri.V.Jayarama Iyer and landlord from Andipatti Sri. Pethachi Chettiar. Free food was provided for seven days on account of this event by Thepperumanallur Sivan.

Annadanam of this proportion was not seen in Tiruchirapalli before. A religious conference was held on this occasion where experts, politicians,
members of Brahma Gnanam, high ranking government officials, lawyers, saivite and vaishnavite experts and others joined the debates. The key topic of discussion at this conference was “ How to save our religion in keeping with the times and not letting go of historical values as well as safeguarding core religious aspects”. The conference took place for three days. Chetlur, a politician belonging to Congress was one of the notable participants in the debates. Swamigal would also participate in the discussion everyday.
A blanket freedom was given to all to discuss their ideas on how to safeguard the religion and preserve the social values. After heated discussions, several resolutions were adopted after obtaining the blessings of Swamigal. One of the resolutions was to start a university at Thiruvanaikaval. Swamigal wanted this to be in the format of Gurukulam. In commemoration of the Tatanka pratishta, he established a veda patasala and an institution for teaching Advaita philosophy, in the Sankara mutt at Tiruchirapalli. Swamigal had given the responsibility to organize this conference to the editor of Sri Rangam Vani
publications, T.K.Balasubramania Iyer. He was honored by Swamigal for efficiently organizing the conference.

Tatanka Pratishta To Goddess Akilandeswari:

The Hindu Message published at Srirangam under the editorship of T.K.Balasubramaia Iyer, B.A.; Editorial, May 10, 1923) “Never before in the annals of Tiruchirapalli have we witnessed the grandeur and enthusiasm that were displayed at the reception of His Holiness Sri Jagadguru Sri
Sankaracharya of Kanchi Kamakoti Peetam who arrived at Tiruchirapali on the 23rd ult. The mile long procession headed by richly caparisoned elephants and surging crowds with His Holiness seated high on the ivory palanquin in the center, surrounded by large concourse of Brahmins chanting the Vedas, and followed by numerous Bhajana parties and Thevaram parties, the rich and tasteful decorations all along the route which extended to nearly eight miles, the buoyant enthusiasm of the huge crowd that pressed on all sides just to have a glimpse of His Holiness, beaming countenance and that followed the procession right through to the end, the festive appearance of the whole town and the eagerness of everyone in that vast concourse of people to do some sort of service to His Holiness were sights for Gods to see and they beggar all description. It showed in a clear and unmistakable way the stronghold of religion and religious ideals still on the people of the country. No Viceroy or even the Emperor himself could have evoked such spontaneous and heartfelt enthusiasm. It took nearly five hours for the procession to reach its destination. His Holiness had a smile or a word of cheer for every one of the assembled people and when he retired into the mutt, His Holiness observed that the weariness of the journey was counteracted by the unprecedented enthusiasm of the people. The next day commenced the preliminaries of the Tatanka Prathistha of the Goddess Akhilandeswari at Jambukeswaram. As many of our readers may not quite understand what it means by Tantaka Pratishta we will describe it a little in detail.

When Adi Sankaracharya incarnated in this holy land, he went round the whole of Bharatavarsha several times and in the course of his Vijaya-Yatra established several Yantra in different temples. Of such temples, Jambukeswara is an important one. It appears the Goddess here was very fierce and with her ugra-kala used to burn everything before her. Even the archaka who opened the temple doors early in the morning was
reduced to ashes and the people, unable to put up with such fierceness, eagerly availed themselves of the opportunity afforded by the presence in their midst of the great Sankaracharya who came to this kshetra in the course of his tour and implored him to draw out the ugra-kala of the Goddess and thus appease her ferocity. Accordingly, he established a temple of Ganesa just opposite to that of the Goddess so that when the temple doors were opened in the morning the first person to catch the eye of the Goddess would be her own favourite son. This in a way reduced the ferocity, but not satisfied with this, Sri Sankaracharya prepared two Sri-Chakras in the shape of two Tatankas(Ear Ornaments) and drew forth all the ugra-kala of the Goddess into these two Tatankas and fixed them on her two ears. Thence forward the Goddess became Samya Murti and ever since then this Tatanka has been worn by the Goddess always except during the nights.

And whenever this ornament got into disrepair, it was repaired by the spiritual descendants of the great world-teacher, who adorned the Kanchi Kamakoti Peetha,and again put on the ears of the Goddess after due Pratishtha. In accordance with this time honoured rule, the present occupant of Sri Kanchi Kamakoti Peetham deemed it part of
his duty to repair the Tatanka and perform the Pratishtha while fixing it again on the ears of the Goddess. With this object in view, His Holiness started from Kumbakonam more than four years ago and after touring through various parts of the country, teaching Dharma to his numerous disciples, reached Trichinopoly just two weeks ago.

The preliminary ceremonies were performed on a grand scale with the help of thousands of Brahmins and the ceremony proper took place on the 29th ult. Ever since a very early hour that morning, people began to assemble in large numbers and by about 8 A.M. When His Holiness left the Mutt for the temple the crowd had become so dense that the town could not hold it.. The twin attraction of Goddess Akhilandeswari (Goddess of all the worlds) and the divine Jagadguru ( the World-Teacher) was so great that it attracted enormous crowds with boundless enthusiasm. The rush was so great that it became very difficult even for His Holiness to enter the temple. Finally, when His Holiness got into the
Sanctum Sanctorum and the Kumbham was brought in from the Yagasala and the abhishekam was performed for the Goddess, there arose a thrill of reverence throughout the surging mass of humanity. Soon after, under the commands of His Holiness and blessed by him, the Tatankas were fixed up as usual on the ears of the Goddess and
immediately there shone a brilliant divine luster, which was the privilege, of only those that were inside, to witness. Thus ended the unique festival eagerly awaited by thousands of pilgrims from all parts of the country. People were fed in tens of thousands and a very large number of highly learned vidvans, who had graced the occasion, delivered a number of public lectures under the command of His Holiness on various interesting
topical subjects. They were all duly honoured by His Holiness with valuable presents according to their merits. Thus ended this unique ceremony not witnessed by any for two generations past.”

When Swamigal was residing in Thiruvanaikaval, he used to give darshan to devotees in the infirmary situated in the back of the mutt. The devotees enjoyed Swamigal explaining the effects of scientific discoveries and their results, in a simple and witty manner. Professors P.T.Srinivasa Iyengar and PG.Sundaresa Shastrigal were known
to have commented that Swamigal was an embodiment of ancient and modern . Swamigal had darshan of Sri Ranganatha in Sri Rangam and Sri Mathrubhootheswarar in Malaikottai. As usual, devasthanam officials from both temples provided the official welcome to Swamigal and facilitated his darshan of the deities.


Friday, May 27, 2011

Periyava Bhajan

 

clip_image002

Click here to listen - these songs are composed by Swami Brahmendra Saraswathi a.k.a Kuvalaikal Swamigal. He was given sanyasa by HH Mahaperiyava.

Deivathin Kural Part#1 Continued……

 

ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹)

ªð£¶õ£ù î˜ñƒèœ

Ü¡¹

àôèˆF™  裇Aø Ü¡¬ð Í¡Á õ¬èò£èŠ HK‚èô£‹. ñ裡èœ, «ò£‚Aò˜èœ, êˆFòê‰î˜èœ, ð«ó£ðè£Kèœ, ë£Qèœ Ü¸‚Aóè ê‚Fõ£Œ‰î àˆîñ˜èœ ÝA«ò£Kì‹ Üõ˜è÷¶ °íˆ¶‚è£è Ü¡¹ ãŸð´Aø¶. ð‰¶‚èÀ‚°‹ C«ïAî˜èÀ‚°‹ «ê˜‰¶ ðö°õ Üõ˜èOì‹ å¼Mî Ü¡¹ à‡ì£Aø¶. Í¡ø£õ¶, å¼ è£Kòˆ¶‚è£è, ô£ðˆ¶‚è£è CôKì‹ Ü¡¹ ¬õ‚A«ø£‹. àî£óíñ£è Mò£ð£óˆF™ êè£ò‹ ªêŒõ£˜ â¡ðîŸè£è å¼ îQèKì‹ Ü¡¹ ð£ó£†´A«ø£‹. ê‹ð÷‹ ªè£´‚Aø£˜ â¡ðîŸè£è òüñ£QJì‹ Ü¡ð£è Þ¼‚A«ø£‹. Þ‰î Íõ¬ó Ü¡¹‹ à‡¬ñò£ùî™ô. ꣲõîñ£ùî™ô.

òüñ£ù˜, c «ð£ŒM´ â¡ø£™ àì«ù«ò ï‹ Ü¡¹‹ «ð£ŒM´‹. ðöAùõ˜èœ Éó «îê‹ «ð£ù£«ô£, è£ô£èF ܬì‰î£«ô£, «õÁ MîˆF™ Üõ˜èÀì¡ ðö‚è‹ «ð£ŒM†ìô£ ï£÷¬ìM™ Ü¡¹‹ «ð£ŒM´Aø¶. ºîL™ HKM¡«ð£¶ Ü¿î Ü¿¬è â¡ø£‚°‹ ÜŠð®«òù Þ¼‚è «õ‡´‹? àˆîñ ¹¼û˜è÷£ù ñ裡èOì‹ ¬õ‚°‹ Ü¡¹Ãì Gó‰îóI™¬ô. ñ裡èOì‹ àˆîñ °í‹ °¬ø‰î£™ - Ü™ô¶ °¬ø‰îî£è ïñ‚°ˆ «î£¡Pù£«ô «ð£¶‹ - ÜõKì‹ ¬õˆî Ü¡¹‹ °¬ø‰¶ M´Aø¶.

Íõ¬è Ü¡¹‹ è£óíˆî£™ ãŸð†ì¶. âù«õ  ܬõ Gó‰îóñ£è Þ¼‚èM™¬ô. àˆîñ ¹¼û˜èOì‹ Þ¡ù °í‹ Þ¼‚Aø¶ â¡ð, Ü‰î‚ °íˆ¬î‚ è£óíñ£è‚ ªè£‡«ì Ü¡¹ ¬õ‚A«ø£‹. ܫ Üõ˜èœ ñ àˆî£óí‹ ªêŒõ£˜èœ (àŒMŠð£˜èœ) â¡ø ²ò è£Kòº‹ àœÙó Þ¼‚è«õ ªêŒ»‹. ÞŠð®ªò™ô£‹ â‚è£Kòº‹ Mò£üº‹ Þ¡P HKòñ£è Þ¼Šð¶î£¡ à‡¬ñ Ü¡¹. å¼õ˜ ï‹Iì‹ ªï¼ƒAŠ ðöè£M†ì£½‹ êK, Üõ¼‚° ݈ñ °íƒèÀ‹ ܸ‚Aóè ê‚F»‹ Þ™ô£M†ì£½‹ êK - ÜŠ«ð£¶‹  ÜõKì‹ ñ£ø£î Ü¡¹ ¬õˆî£™ ܶ«õ à‡¬ñò£ù Ü¡¹. ÜŠð®Šð†ì Ü¡¹ ò£¼‚è£õ¶ Þ¼‚è£?. å«ó å¼õ¼‚° Þ¼‚Aø¶. võ£I ܉î å«ó å¼õ˜. võ£I‚° ï‹Iì‹ Þ¼‚°‹ Ü¡¹‚° å¼ è£óíº‹ Þ™¬ô. è£ó투î Üõ˜ ð£ó£†´õî£è Þ¼‰î£™ ïñ‚° 弫õ¬÷ «ê£ÁÃìŠ «ð£ìñ£†ì£˜. ï‹ H¬öè¬÷ªò™ô£‹ ªð£Áˆ¶‚ ªè£‡´, ñ Þ‰î ñ†´‹ 裊ð£ŸÁðõ˜ Ü¡¹ ñòñ£ù ðó«ñ²õó«ù.

Þ‰îŠ ðóñCõ Ü¡H¡ FK«ð àôA™ è£μ‹ Í¡Áõ¬è Ü¡¹èÀ‹. Ü‰î‚ è£óíñŸø ðóñCõ Ü¡¬ð ï£Â‹ ÜŠHòC‚è «õ‡´‹.  ªêŒðõ¡ â¡Á è£óí‹ ð£˜ˆ¶  ã¡ å¼õ¬ù ªõÁ‚è «õ‡´‹?. ñ „ ªêŒA«ø£«ñ, ÜŠ«ð£¶‹ ñ ñ àîPˆ îœÀA«ø£ñ£. ÜŠð®«ò ñŸøõ˜èOìˆF½‹ Þ¼‚è «õ‡´‹. ñè£ ªðKòõ˜èOìˆF™ Ü¡¹ Þ¼‚è«õ‡´‹. ޡ‹ ªê£™ôŠ«ð£ù£™ ÜõQì«ñ ÜFè Ü¡¹ Þ¼‚è «õ‡´‹.  „ ªêŒõ¶ «ð£ô«õ Þõ‹ ªêŒAø£¡. Þõ¡ ñù‹ Þõ¬ù ފ𮈠ɇ´Aø¶. ܉î ñùˆ¬î ï™ôî£‚è ºòŸC ð‡μ«õ£‹ â¡Á G¬ù‚è «õ‡´‹. ßvõó A¼¬ðò£™ ܸ‚Aóè ê‚F ªðŸP¼Šðõ˜èœ, Ü¬î‚ ªè£‡´ ð£HJì‹ àœ÷ ð£ðƒè¬÷ GM¼ˆF ð‡μõ¬î«ò º‚Aòñ£è‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹.

Ýó‹ðˆF™ å«ó å¼ ñQîQì‹ è£óíI™ô£î Éò Ü¡¬ð ¬õ‚èŠ ðöAM†ì£™, H¡ù£™ ܶ«õ ñ Ü¡¹ ñòñ£‚A, ܉î Ü¡¬ð ♫ô£K캋 ðóŠð àîM ¹K»‹. °¼Mì‹ ÞšMî‹ ðò¡ âF˜ð£ó£ñ™, Mò£ü‹ Þ™ô£ñ™ Ü¡¹ ªê½ˆî Ýó‹H‚è «õ‡´‹. H¡¹ ܉î Ü¡¹ î¼Aø Ýù‰îˆF™ ðöA ðöA «ô£è‹ º¿õ¶‹ °¼õ£è G¬ùˆ¶, êñvîŠ Hó£EèO캋 è£óíI™ô£î êññ£ù Ü¡¹ ªê½ˆî «õ‡´‹. «ô£è‹ º¿õ¶‹ Ü¡¬ð GóŠHù£™ ܶ«õ Ýù‰î G¬ô. ܶ«õ ðóñ ꣉F.

Pujya Sri Mahaswamy Divya Charitram Part#28

 

9. Long Vijaya Yatra – II
( Tatanga Prathisthta to Akhilandeswari)

It was arranged to celebrate the Tatanga prathishta of Akhilandeswari Devi in Tiruchirapalli in the month of April. Swamigal quickly completed his travels in Tirunelveli district going through Sattur, Aruppukottai, Madurai and stopped in Dindigual where he stayed for three days. He visited Sirumalai, a hill station about thirty miles from Dindigul, without his entourage. He undertook the long climb on the
mountain with selected few for assisting in the puja. A medical center using natural herbs was established there by Swamigal. He enjoyed the serenity and isolation of the place and stayed there for two days. Arrangements for Swamigal’s stay at Sirumalai was done by the officials of the Kanniwadi landlord. Swamigal went to Palani from there and had darshan of Sri Dhandayuthapani. He was camped there for three days. He traveled to Thiruvanaikaval via Dindigul, Viralimalai, Ilayathangudi, Kandanur, Thirumayam, Pudukottai and Keeranur in the year 1923. During his stay in Pudukottai, the royal
Regent Sri Vijayaraghunatha Durai Raja gave Swamigal a grand and royal welcome and performed sahasra Pada puja. The natives of Pudukottai made him stay there for a week, conducted Biksha and pada puja as well as a grand procession during what was his second visit to Pudukottai. When he was staying at Thirumayam Chathiram, Kadiapatti D.N.Muthiah Chettiar offered a golden plate for Swamigal’s puja.

Thiruvanaikaval Sankara Mutt

There are several branches for Kanchi Kamakoti Peetam at various pilgrim centers, of which the one at Thiruvanaikaval is very historical in nature. Uptil recent times, Brahmins would conduct upanayanam for their sons at this mutt. The country’s premier scientist Sir.M.Visweswariah conveyed in his 1923 Tiruchirapalli speech, that
his upanayanam and brahmopadesam was conducted in this mutt. In the year 1908, Swamigal had noticed that the building of the mutt, made of stone, was heavily damaged. In the year 1920, he requested renovation on this building to be done. He had a plan to create a premier center where Vedas and Shastras would be taught. This was renovated with all the facilities at the cost of seventy five thousand rupees. Teachers and students learning in this school here, were provided with separate living quarters.

Tatanga Prathishtai

Thiruvanaikaval also known as Jambukeswaram was one of the five Panchaboota pilgrim centers. It was the Appu Sthalam ( Appu meaning water) where the Lord is symbolized in the form of water. There is always water around the lingam in
Thiruvanaikaval. The lord in this holy place was called Jambunathar while the Devi was known as Sri Akhilandeswari. When Adi Sankara traveled around the country, he had performed Sri Chakra Prathishtai to Annapoorni in Kasi, Kamakshi in Kanchi, 
Mookambika in norther Karnataka, Tripurasundari in Thiruvotriyur and Akhilandeswari at Thiruvanaikaval. This institution of Sri Chakra had been done in various forms in each place. For Akhilandeswari, he had established the Sri Chakram in the Tatangam or the ear rings of the Devi. Along with that, he installed an idol of her son, Vinayaka in front of
her sanctum, there by calming her, making her graceful and pleasing in nature and approachable to her numerous devotees. From that day forth, the Devi has been adorned with the Tatanga, a pair of ear rings made in the shape of Sri charka yantras. The pontiffs of Sri Kanchi Kamakoti Peetam have the rights to repair and re-consecrate the ear ornaments of Sri Akhilandeswari.

The Tatanga of Sri Akhilandeswari was repaired by the then Acharya of Kanchi Kamakoti Peetam in the year 1846. The trustees of the temple had conveyed their concern to Swamigal in the year 1920 itself, that the Tatanga was badly in need of
repairs. Swamigal consulted experts about making lasting repairs to the ornaments, renovating the jewels by insetting the srichakra shaped gems and making two new protective covers. A small team of expert goldsmiths, sent from Chennai by T.R.Tawker and Sons, premier dealers in precious stones were engaged to carry out the repairs. When Swamigal arrived at Tiruchirapalli, the reception given by the citizens was a grand one of
proportions that was never seen before. The municipal chairman, F.G.Natesa Iyer described the event in one of his articles published later:
“I was nominated by the public as the chairman of the Reception committee for arranging a reception for the Acharya of Sri Kanchi Kamakoti Peetam. As the municipal chairman , it was my duty to provide a proper welcome and respect to Swamigal who was visiting after a long time. The opportunity to welcome His Holiness in a manner that was exponentially greater than receptions given to kings and viceroys, was accorded to me,
along my with supporters Sri MKandaswamy Servai, lawyer Sri. R.Srinivasa Iyengar and the larger public. The procession that was seven miles long, was preceded by seven groups of nadaswaram players, three band groups, four elephants, many horses and camels, instrumental players, Bhajan singers, Seva Samitis. I had the blessing to hold the front side of the ivory palanquin where our guru for the whole world , Sri Sankaracharya Swamigal was seated. He gave darshan to numerous people lined on both sides of the roads, in every floor, irrespective of their religion, caste or creed. There was no count of arathis, Poorna kumbams, garlands, asthika goshams. The procession that started at 6 pm ended at 10 pm in front of the mutt at Thiruvanaikaval. I was enthralled in my service to
Swamigal as service to Lord Shiva himself.”


Thursday, May 26, 2011

Deivathin Kural Part#1 Continued…..

 

ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹)

ªð£¶õ£ù î˜ñƒèœ

Ü¡¹‹ ¶¡ðº‹

ñQîŠ HøM â´ˆîF¡ ðò«ù Ü¡¹ ªê½ˆ¶õ¶î£¡. Ü¡¹ ªê½ˆ¶õF™ àœ÷ Ýù‰î‹ «õÁ âF½‹ Þ™¬ô. îù‚ªè¡Á ªð£¼œ «ê˜ŠðF™, ¹è› «ê˜ŠðF™, Üôƒè£ó‹ ªêŒ¶ ªè£œõF™, îŸè£Lèñ£è Þ¡ð‹ A†ìô£‹. Ýù£½‹ ÞõŸP™ àœ÷‹ G¬ø¾ ªðÁõF™¬ô. àœ÷ˆ¶‚° G¬øõ£ù Ýù‰î‹ Ü¡¹ ªê½ˆ¶õF«ô«ò à‡ì£Aø¶. Ü¡¹ ªê½ˆ¶‹ «ð£¶ ïñ‚° âˆî¬ù èwì‹ õ‰î£½‹, «îè Cóñ‹ õ‰î£½‹ ð턪êôõ£ù£½‹ Þªî™ô£‹ ªîKõ«îJ™¬ô. Ü¡H¡ Ýù‰îº‹ G¬ø¾«ñ Þ‰îˆ ¶¡ðˆ¶‚ªè™ô£‹ «ñô£èˆ ªîKAø¶.

Ü¡¹ ªê½ˆî£î õ£›‚¬è Mò˜ˆî«ñ. Ü¡¹ ªê½ˆ¶‹«ð£¶ ¶¡ð«ñ ªîKõF™¬ô â¡A«ø¡. Ýù£™ è¬ìCJ™ å¼ ï£œ Ü¡¹ ªê½ˆîŠð†ì õv¶«õ ïñ‚°Š ªðKò ¶¡ðˆ¬î‚ ªè£´ˆ¶ M´Aø¶.  å¼õKì‹ Ü¡¹ ¬õ‚A«ø£‹. è¬ìCJ™ å¼ï£œ Üõ˜ ñM†´Š «ð£«ò «ð£Œ M´Aø£˜. Ü™ô¶ ï£ñ£õ¶ Üõ¬ó M†´ å¼ï£œ «ð£èˆî£¡ «ð£A«ø£‹. ÜŠ«ð£¶, ä«ò£,  Þõ¬ó M†´Š «ð£A«ø£«ñ â¡ø ªðKò ¶‚è‹ à‡ì£Aø¶. Þˆî¬ù è£ôñ£è Ü¡¹ î‰î Ýù‰îº‹ G¬ø¾‹ è¬ìCJ™ ªð£Œò£A, Þ‰îˆ ¶¡ðˆF«ô«ò º®‰î¶ â¡Á ñù² èôƒ°A«ø£‹. Ü¡H¡ º®õ£ù ðô¡ ¶¡ð‹î£ù£ â¡Á ªðKò êLŠ¹ à‡ì£A M´Aø¶.

âˆî¬ù‚ªèˆî¬ù Ü¡¹ ¬õ‚A«ø£«ñ£, ܈î¬ù‚èˆî¬ù ¶¡ð‹ HKM¡ «ð£¶ à‡ì£õ¬îŠ 𣘂A«ø£‹. Ü¡«ð ªê½ˆî£ñ™ ²ò è£KòˆFø£è£è«õ£, Ü™ô¶ üìñ£è«õ£ Þ¼‚Aø ü¡ñõ£è«õ Cô£‚Aòñ£ù«î£ â¡Á Ãìˆ «î£¡PM´‹. ܊𮊠ð†ìõ‚° Þ‰îŠ HK¾ˆ ¶¡ð«ñ Þ™¬ôò™ôõ£?. Ýù£™ à‡¬ñJ™ ²ò è£Kòõ£F ð£ðˆ¬îˆî£¡ ͆¬ì‚ 膴Aø£¡. ñQîŠ HøM â´ˆ¶M†´, Ýù‰î‹, G¬ø¾ ºîLòù Þ™ô£ñ™ ñó‹, ñ†¬ì, è™ ñ£FK üìñ£è Þ¼Šð¶‹ Hó«ò£üù‹ Þ™¬ô. Ü¡¹ ªêŒî£½‹ º®M™ ¶¡ð‹, Ü¡¹ Þ™ô£ñ™ Þ¼‰î£«ô£ õ£›‚¬èJ™ ¼C«ò Þ™¬ô. ÞŠð®ò£ù£™ â¡ù ªêŒõ¶?. ñ£ø£î, ñ£÷£î Ü¡¬ð à‡ì£‚A‚ ªè£œõ«î õN. ¬ìò Ü¡H‚°Pò õv¶ ñ M†´ â¡Á‹ HK‰¶ «ð£è£F¼‚è «õ‡´‹. ÜŠð® å¼ õv¶ Þ¼‰¶, ÜîQì‹ Ü¡¬ð ¬õˆ¶ M†ì£™ ‹ ܶ¾‹ å¼ï£À‹ HKòŠ «ð£õF™¬ô ⊫𣶋 Ýù‰îñ£è, G¬øõ£è Þ¼‚èô£‹. Üî£õ¶, â¡Á‹ ñ£ø£ñ™ Þ¼‚Aø å«ó õv¶õ£ù ðóñ£ˆñ£õ£ù Ü¡¬ðŠ Ìóíñ£è ¬õˆ¶Mì «õ‡´‹.

ðóñ£ˆñ£ ñM†´ 弫𣶋 cƒ°õF™¬ô. ï‹ êgóˆFL¼‰¶ àJ˜ HK‰î£½‹, HKAø àJ˜ ðóñ£ˆñ£MìI¼‰¶ HKò£ñ™ ÜõKì«ñ èô‰¶ M´‹. ÜõKì‹ ¬õ‚Aø Ü¡«ð ꣲõîñ£è Þ¼‚è º®»‹. ÜNò£î ðóñ£ˆñ£Mì‹ Ü¡ð£è Þ¼‚è «õ‡´‹ â¡ø£™ «õÁ ò£K캋 Ü¡ð£è Þ¼‚è‚Ãì£î£, ñŸø ♫ô£¼‹ â¡«ø£ å¼ï£œ ïCŠðõ˜èœî£«ù â¡ø «èœM âöô£‹. ðóñ£ˆñ£Mì‹ Ü¡¬ð  «ñ½‹ «ñ½‹ õ÷˜ˆ¶‚ªè£‡ì£™ Üõ¼‚° «õø£è ò£¼«ñ Þ™¬ô â¡Á ªîK»‹. ñóíñ¬ìAø ñQî˜è÷£è â‡E, ܶõ¬ó ò£Kìªñ™ô£‹ ¶‚è «ý¶õ£ù Ü¡¬ð ¬õˆF¼‚A«ø£«ñ£ Üõ˜èÀ‹Ãì ÞŠ«ð£¶ ÜNò£î ðóñ£ˆñ£ võÏðñ£è«õ 𣘈¶ Ü¡¹ ªê½ˆî «õ‡´‹. ÜŠ«ð£¶ ï‹ Ü¡¹ å¼ ï£À‹ ¶‚舶‚° Íôñ£è Ýè£ñ«ô Þ¼‚°‹.

♫ô£¬ó»‹ ðóñ£ˆñ võÏðñ£èŠ 𣘈¶ Ü¡¹ ªê½ˆî º®ò£M†ì£½‹, ݈ñ °í‹ G¬ø‰î ªðKòõ˜èœ, ï™ô ë£ùº‹ ܼÀ‹ G¬ø‰î úˆ°¼ ÝA«ò£¬óŠ ðóñ£ˆñ£õ£è‚ è¼F, Ü¡¹ ªê½ˆ¶õ¶ ²ôðñ£è º®Aø¶. ÜŠð®Šð†ìõ˜èOì‹ Ü¡¹ ¬õˆ¶ ݈ñ£˜Šðí‹ ªêŒ¶M†ì£™ «ð£¶‹. Üõ˜èœ Íôñ£è ðóñ£ˆñ£ ïñ‚° ܸ‚Aóè‹ ð‡E M´õ£˜. ï‹ Ü¡¹‚°‹ ð£ˆFóñ£ùõ˜ ñóíñ¬ì‰î£½‹Ãì, ðóñ£ˆñ£ «õûñ£èŠ «ð£†´‚ ªè£‡ì å¼ êg󈶂°ˆ  ÜN¾ à‡ì£JŸÁ. ÞŠ«ð£¶ êgK ðóñ£ˆñ£«õ£´ å¡ø£AM†ì£˜ â¡ø ë£ùˆ«î£´ HK¾ˆ ¶¡ðˆ¶‚° Ý÷£èñ«ô Þ¼Š«ð£‹. ï‹ Ü¡¹ ªè£…ê‹Ãì‚ °¬øò£ñ™ ÜŠð®«ò â‰ï£À‹ GŸ°‹. ß„õóQì‹, ú£¶èOì‹ Þ‰î Ü¡¬ð ÜŠòC‚è Ýó‹Hˆ¶, ªè£…ê‹ ªè£…êñ£è êñvî põó£CèÀ‚°‹ MvîK‚è «õ‡´‹. ܶ«õ ü¡ñ£ â´ˆî¡ ðò¡.

Pujya Sri Mahaswamy Divya Charitram Part#27

 

Visit to Ramnad, Sivaganga

On the way back from Rameswaram, Swamigal halted at Ramanathapuram for some days at the request of the Rajah of Ramnad where he was given the grand royal reception. He then camped at Sivaganga for three days on October 20th,as the guest of the Raja of Sivaganga, Muthuvijaya Raghunatha Gowri Vallabha Thuraisingha Thevar. He was offered bikshavandanams and pada puja at the palace and also by the residents of Sivaganga.

Pilgrimage in the Pandyan Region

Swamigal left Sivaganaga on October 28, 1922 to visit Kalaiyarkoil where he had the darshan of Someswarar, Kaleswarar and Sundareswarar with the sannidhis of Devis. The saivite saints Sambandar and Sundarar have both sung in praise of the deities in this pilgrim place. The birth place of Manickavachakar, Thiruvadavur was ten miles from here. The temple authorities of Sivaganga officially welcomed Swamigal and provided all
amenities for a comfortable camp. Later, Swamigal traveled through Nattarasankottai,
Cholapuram, Madagupatti and stayed in the vaishnavite pilgrimage center of Thirukottiyur. He had darshan of the lord SowmyaNarayana Perumal and his consort Thirumagal Nachiar as well as the Sarabeswarer sannidhi inside the temple. On November 1st, he visited Thirupathur where Appar and Sambandar have composed songs on the local deities Sivakami and Sri Dhalinathar. The next day, Swamigal came to
Ilayathangudi to see the Nagarathar temple as well his preceptor’s adhishtanam. He climbed the Pran hill to take bath in the springs there on the sixth of November. From there, he visited Karunkalakudi and Melur to reach Thirumaliruncholai alias Azhagar koil on November 11th. He went up the hill here to take bath in the spring there called Noobura Gangai. Later Swamigal had the darshan f Sundararajar and Sundaravalli Thayar. This sacred temple was known to have been worshipped by the four popular Vaishnavite saints, Nammazhvar, Bhoodathazhvar, Periyazhvar, Thirumangai Azhvar and Andal. Moreover, it was also considred to be one of the six key shrines for Karthikeya.

At Madurai

On the twelfth of November, Swamigal arrived at Madurai, the once famous Pandyan capital. The leading citizens of the city welcomed Swamigal and had arranged for a grand reception and procession for him. Thousands of people were gathered in the main streets of the Madurai where Swamigal was taken around. They made all necessary arrangements f rte convenient stay o His Holiness and his retinue. Almost every day he
had darshan of Sri Sundareswara and Devi Meenakshi. After a stay of a mont, Swamigal left on a tour further south. Devotees gathered in great numbers to witness the puja and to hear Swamigal’s speech at the Kalyana Mandap.

Banks of Thamiraparni

Swamigal left Madurai on 12th December, 1922 and headed towards Thirunelveli via Thirumangalam, Vathrayiruppu, SriVilliputhur, Rajapalayam, Chethur, Sivagiri, Chinthamani, Kadayanallur, Thenkasi, Kadayam, Papanasam and Ariyanayakipuram.  Bhikshavandanam and Pada puja was conducted in Veeraragavapuram, Sanyasi gramam, Kailasapuram, Vannarapettai and Thirunelveli township. In the town of Veeraraghavapuram, Swamigal presided over the annual celebration of Vivekasamwardhini Sabha and donated a thousand rupees towards their building fund. In the early part of the year 1923, Swamigal traveled to Azhvar Thirunagari, Sri Vaikunam and Nanguneri. On 11-2-1963, Swamigal reached Thiruchendur where Adi Sankara had composed Subramanya Bhujangam. He later traveled through Ambasamuthiram, Papanasam, Thenkasi, Thirukutralam and Sankaranarayanar temple or a week.

Wednesday, May 25, 2011

எல்லா நாட்டிலும் செல்லும் நோட்டு-Maha Periavaa

நம்மிடம் ஆயிரம் ரூபாய் சில்லரையாக இருக்கிறது. அது சுமப்பதற்கும், பாதுகாப்பதற்கும் சிரமமாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில் ஒரு மலையைக் கடந்து பக்கத்து நாட்டுக்கு செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை. அப்போது அந்தப்பணம், ரூபாய் நோட்டாக இருந்தால் எடுத்துச் செல்வது சுலபமாக இருக்குமே என எண்ணுகிறோம். ஆனால், அந்த நோட்டு, மலைக்கு அடுத்துள்ள நாட்டில் செல்லுபடியாவதாக இருக்க வேண்டும். நாமும் எங்கு போனாலும் செல்லுபடியாகும் நோட்டாக இருக்க வேண்டும். அதாவது, தனக்கும் பிறருக்கும் உபயோகப்படக் கூடிய செயல்களையே செய்ய வேண்டும்.
நமது ஊரில் செல்லுபடியாகும் பணம் ரஷ்யாவில் செல்லாது. அனைத்து ஊருக்கும் ஒரே ராஜா இருந்தால் அவனுடைய முத்திரையுள்ள பணம் எங்கும் செல்லுபடியாகும். இந்தப் பதினான்கு உலகங்களுக்கும் ஒரு ராஜா இருக்கிறான். அவன் தான் பரமேஸ்வரன். அவனுடைய சகல ராஜ்யங்களிலும் செல்லும் நோட்டாக சூதர்மம்' இருக்கிறது. ஆகவே, தர்மம் செய்யுங்கள்.

Deivathin Kural Part#1 Continued…..

 

ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹)

ªð£¶õ£ù î˜ñƒèœ

«è£ð‹ ªè£œ÷ˆ î°F 㶠?

ïñ‚° Ü«ïè ê‰î˜ðƒèO™ «è£ð‹ õ¼Aø¶. º‚Aòñ£è Þó‡´ MîƒèO™ «è£ð‹ õ¼Aø¶. å¼õ¡ ‚ è£Kò‹ ªêŒî£™, ÜõQì‹ «è£ð‹ ãŸð´Aø¶. Ü™ô¶ å¼õ¡ ñˆ ÉSˆî£™ ÜõQì‹ «è£ð‹ õ¼Aø¶. «ò£Cˆ¶Š 𣘈 Þ‰î Þó‡´ MîƒèO½‹ «è£ðŠð´õ ïñ‚° «ò£‚Aò¬î Þ™¬ô â¡Á ªîK»‹. å¼õ¡ Š ð‡μAø£¡ â¡ø£™ «è£ð‹ ªè£œA«ø£«ñ, ÜŠð®ò£ù£™  Š ð‡í£îõ˜è÷£?. å¼õ¬ù ð£H â¡Á ¶«õS‚° ‹«ð£¶,  Ü‰îŠ ð£ðˆ¬îŠ ð‡í£îõ¡î£ù£ â¡Á G¬ùˆ¶Š ð£˜‚è «õ‡´‹.

è£KòˆF™ ð‡í£M†ì£½‹ ñùú£™ ð‡EJ¼Š«ð£‹.  Ü«ïè è¬÷, ð£ðƒè¬÷Š ð‡E‚ ªè£‡«ì Þ¼‚A«ø£‹. ñMìŠ îŠ¹‹ ð£ðº‹ ð‡μAøõ˜èÀ‹ Þ¼‚èô£‹. ï‹ ñù² ã«î£ å˜ Ü÷¾‚°Š ð‚°õ‹ ܬì‰F¼Šð  Þ‰î Ü÷¾ ð£ðˆ«î£´ GŸA«ø£‹. Üõ¬ìò ñù² Þ‰îŠ ð‚°õ‹Ãì õó£î ޡ‹ ªðKò ð£ð‹ ð‡μAø£¡.  ªêŒAø îõÁè¬÷ F¼ˆF‚ ªè£œõ âˆî¬ù ð£´ðì «õ‡®J¼‚Aø¶. ñ»‹Mì «ñ£êñ£ù G¬ô‚° ÞøƒAŠ ð£ðƒè¬÷„ ªêŒòŠ ðöAM†ì Þ¡ªù£¼ˆîQ¡ ñù²‚°‹ ÜFL¼‰¶ eÀõ¶ Cóññ£ù è£Kò‹î£¡. ÜŠð®Šð†ìõ«ù£´  «ê˜‰F¼‚è «õ‡´‹ â¡ðF™¬ô.

Üúˆ úƒèˆ¬îM†´ úˆ úƒèˆF™ «ê˜õ¶î£¡ ݈ñ£HM¼ˆF‚° ºî™ ð® â¡Á êèô ê£vFóƒèÀ‹ ªê£™A¡øù. Ýù£™ ð£Hè¬÷  ªõÁŠðF½‹ Üõ˜è¬÷‚ «è£HŠðF½‹ ðòQ™¬ô. Üõ˜èÀ¬ìò ñù²‹ ï™ô õNJ™ F¼‹ð «õ‡´‹ â¡Á H󣘈FŠð«î  ªêŒò «õ‡®ò¶. ß²õ󣸂AóèˆF™ ï‹I™ ò£¼‚è£õ¶ ܸ‚Aóè ê‚F A¬ìˆF¼‰î£™, ܬî Þ‰îŠ ð£Mèœ è¬ìˆ«îÁõè àð«ò£A‚è «õ‡´‹. ï‹ «è£ð‹ âFó£O¬ò ñ£Ÿø£¶. Üõ‚°‹ ï‹Iì‹ «è£ðˆ¬î õ÷˜Šð¶î£¡ Üî¡ ðô¡. Þó‡´ ð‚èƒèO½‹ ¶«õû‹ õ÷˜‰¶ ªè£‡«ì «ð£°‹. å¼ˆî¡ î¡ îŠ¬ðˆ ù à혉¶ F¼‰î„ ªêŒò£ñ™, ï‹ «è£ðˆ¶‚°Š ðò‰¶ êKò£è ªêŒõF™ ïñ‚°Š ªð¼¬ñJ™¬ô. Þ¶ G¬ôˆ¶‹ GŸè£¶. Ü¡Hù£«ô«ò Hø¬ó ñ£ŸÁõ¶î£¡ ïñ‚°Š ªð¼¬ñ. ܶ G¬ôˆ¶ GŸ°‹.

å¼ˆî¡ ð£ð‹ ªêŒò Üõ‚è£è ñù², ê‰î˜Šð‹ Þó‡´‹ è£óíñ£A¡øù.  ðô ð£ðƒè¬÷„ ªêŒò º®ò£ñ™ ê‰î˜Šð«ñ ñ‚ 膮Š «ð£†®¼‚èô£‹. âù«õ, å¼ ð£H¬òŠ 𣘂°‹«ð£¶, Ü‹H«è. Þ‰îŠ ð£ðˆ¬î ï£Â‹Ãì„ ªêŒF¼‚èô£‹. Ýù£™ Ü„ ê‰î˜Šð‹ îó£ñ™ c A¼¬ð ªêŒî£Œ. Ü‰î‚ A¼¬ð¬ò Þõ‚°„ ªêŒò‹ñ£ â¡Á H󣘈F‚è «õ‡´‹. Þó‡ì£õî£è, ñ å¼ˆî˜ ¶«õS‚Aø£˜ â¡Á «è£ð‹ ªè£œ÷ «õ‡®òF™¬ô.  âˆî¬ù Éû¬í‚°ˆî‚èõ˜ â¡ð¶ ï‹ àœñù²‚°ˆ ªîK»‹. å¼è£™ ñ ÉS‚Aøõ˜  ªêŒò£î îõŸÁ‚è£è ñˆ F†®‚ ªè£‡®¼‚èô£‹. Ýù£™  ªêŒî îõÁèœ Ü¬îMìŠ ªðKò¬õ â¡Á‹ ï‹ Ü‰îóƒèˆ¶‚°ˆ ªîK»‹. ï‹ îõÁè¬÷‚ è¿M‚ªè£œõîŸè£è 嚪õ£¼ ï£À‹ Ü‹ð£Oì‹ ð„ê£ðˆ¶ì¡ Üõ «õ‡®ò G¬ôJ™î£¡ Þ¼‚A«ø£‹. Þ‰î G¬ôJ™ àœ÷ , Hø¬óˆ ˆ 致H®ˆ¶ «è£H‚è Gò£ò‹ ã¶?.  ð ªêŒòM™¬ô â¡ø£™, ÜŠ«ð£¶ Hø¬ó‚ «è£H‚èô£ñ£?. â¡ø£™ ފ𮈠ð£ ð‡í£î G¬ôJ™  Ü¡¹ ñòñ£AM´«õ£‹. ÜŠ«ð£¶ ïñ‚°Š ð£MJ캋 輬í îMó, â‰îŠ ð£õ¬ù»‹ Þó£¶. «è£ð«ñ à‡ì£è£¶.

 „ ªêŒîõ˜èœ â¡ø£«ô£, ïñ‚°Š Hø¬ó‚ «è£H‚è «ò£‚Aò¬î Þ™¬ô. ð ð‡í£î G¬ôJ«ô â™ô£‹ Ü‹ð£O¡ h¬ô â¡Á ªîKAø¶. h¬ôJ™ ò£¬ó ÌSŠð¶, ò£¬óˆ ÉSŠð¶?. âŠð®Š 𣘈‹ «è£ð‹ Ã죶. ñ¸wò¬óŠ ð£ðˆF™ Ü¿ˆ¶Aø Þó‡´ ªð¼‹ ê‚Fèœ è£ñº‹ °«ó£îº‹ â¡ø£˜ ÿ A¼wí ðóñ£ˆñ£. Üî£õ¶ ï‹ «è£ðˆFù£™ ïñ‚«è bƒ° ªêŒ¶ ªè£œA«ø£‹. ªð¼‹ð£½‹ ¬ìò «è£ðˆ¬î âFó£O ªð£¼†ð´ˆ¶õ«î A¬ìò£¶. ݈FóŠð´õ ñ ï‹ êgó‹, ñù² Þó‡¬ì»‹ ªè´ˆ¶‚ ªè£œõ«î£´ êK. Ü¡ð£è Þ¼Šð¶î£¡ ñQî¡ võð£õñ£è î˜ñ‹. ܶ Ýù‰îº‹. Ü¡¹ ïñ‚°‹ Ýù‰î‹, âFó£O‚°‹ Ýù‰î‹. Ü¡«ð Cõ‹ â¡ð£˜èœ.  ♫ô£¼‹ Ü¡«ð Cõ‹ â¡ð£˜èœ.  ♫ô£¼‹ Ü¡«ð Cõñ£è Üñ˜‰F¼‚èŠ Hóò£¬êŠðì «õ‡´‹.

Pujya Sri Mahaswamy Divya Charitram Part#26

 

Supporter of Khadar (Hand Woven Cloth)

Swamigal took upon wearing only hand woven clothing material called Khadar from the year 1918. He took great pleasure in wearing this material instead of the grandiose silk. When the ceremonial Dhanushkoti bath was being planned, he ordered two sets of Khadar dresses be bought and given to every employee of the mutt. He requested them to accept the Khadar dresses and take off the mill woven clothes and throw it in the ocean. More than two hundred sets of Khadar dhotis were brought from Madurai for this occasion. Many of the employees took a resolution that day to wear only Khadar for the rest of their lives.

Self Realisation for Landlord

One day, Swamigal was returning from his bath at Kodikarai and was followed by devotees and dedicated rich landlords. They were giving away money and clothes to the poor people on the route. The beggars were edging one another and fighting to get to the free goods. In that commotion, one of the beggars, in his eagerness, happened to stand in front of the Swamigal and blocked him. Angered by the site, one of the landlords accompanying Swamigal took his stick and hit the beggar who fell down bleeding with
excruciating pain. Most benevolent of all humans, our Swamigal could not bear this sight and he turned to the landlord and said, ‘You are well versed in Shastras. God has bestowed you with enough wealth and intelligence. You should have affinity towards all living beings and be calm in all circumstances. The first thing a human being has to control is his anger.’ He requested the mutt officials to treat the beggar for his wound, feed
him and take him to his destination. Swamigal’s words touched the landlord’s heart and he realized his mistake. From that day onwards, he strived to control his anger and in his later age, assumed sannyasa ashrama and the path to self realization.

Tuesday, May 24, 2011

அரைவயிறு சாப்பிட்டால் போதும்-Maha Periavaa

* சாப்பாடு நம் உடலை மட்டுமின்றி உள்ளத்தையும் வளர்ப்பதாக இருப்பதால் நாம் திட்டமிட்டு அன்றாடச் சாப்பாட்டை கவனமாக அமைத்துக் கொள்ளவேண்டும். நல்ல உணவுகளை மட்டுமே உண்ண வேண்டும்.
* மரக்கறி உணவின் சிறப்பு என்னவென்றால் அது நமக்கு சாந்த குணத்தை தருகிறது.
* மரக்கறி உணவிலும் கூட காரம், புளிப்பு முதலியன ராட்சஷ உணர்வைத் தூண்டிவிடக் கூடியவை. பழைய ஆறின உணவு வகைகள் தாம்ச (சோம்பல்) குணத்தை வளர்ப்பவை. பூண்டு, வெங்காயம், முள்ளங்கி, முருங்கை போன்ற உணவுகள் சத்வ குணத்துக்குவிரோதமானவை. இவற்றை தவிர்ப்பது நல்லது.
* ருசிக்காக சாப்பிடும்போது தான் அளவுக்கு அதிகமாக உண்ண வேண்டி வருகிறது. பசி என்ற ஒன்றை நினைவில் நிறுத்தி உண்ணத் தொடங்கினால் சாப்பிடும் அளவில் நிதானத்தைக் கடைபிடிக்கலாம். அஜீரணம், மனதில் அசுத்தம் போன்றவற்றை வரவழைத்துக் கொள்ளாமல் இருப்போம்.
* அரைவயிற்றுக்குச் சாப்பிடுங்கள். கால் வயிற்றில் தண்ணீரை நிரப்புங்கள். கால் வயிறு காலியாக இருக்கட்டும். இதையே வைத்திய சாஸ்திரம், தர்ம சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் வலியுறுத்திச் சொல்கின்றன

Deivathin Kural Part#1 Continued…..

 

ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹)

ªð£¶õ£ù î˜ñƒèœ

«è£ð‹

è£ñ‹ °«ó£î‹ â¡Á «ê˜ˆ¶„ ªê£™õ¶ õö‚è‹. è£ñ‹ â¡ð¶ ݬê. °«ó£î‹ â¡ð¶î£¡ «è£ð‹. ݈Fó‹, ¶«õû‹ Þ¬õ â™ô£ñ£°‹. ñQî¬ù ð£ðˆF™ îœÀð¬õ è£ñº‹ °«ó£îº«ñ â¡Á A¼wí ðóñ£ˆñ£ W¬îJ™ ªê£™LJ¼‚Aø£˜. å¼ õv¶Mì¡ Ý¬ê à‡ì£A M†ì£™, Ü¬îˆ îõø£ù õNJô£õ¶ ܬìò ºò™A«ø£‹. ÞŠð®ò£è‚ è£ñ‹ â¡ð¶ ñŠ ð£õˆF™ îœÀAø¶. ܶ ïñ‚°Š ªðKò ꈼ. Ü«î «ð£¡ø Þ¡ªù£¼ ꈼ«õ «è£ð‹.  ݬêŠð´Aø õv¶ A¬ì‚è£î ªð£¿¶ Þˆ î¬ìò£è Þ¼‰îõ˜èœ e¶, Ü™ô¶ î¬ì â¡Á  G¬ùˆîõ˜èœ e¶ «è£ð‹ õ¼Aø¶. Üî£õ¶ G¬ø«õø£î è£ñ«ñ «è£ð‹ â¡Á ªðò˜ ªè£œAø¶.

óŠð˜ ð‰¬î„ ²õŸP™ ãPA«ø£‹. ܶ âF˜ˆ¶‚ ªè£‡´ ï‹Iì«ñ F¼‹H õ¼Aø¶. âPòŠð´‹ ð‰¶ è£ñ‹. Ü«î ð‰¶ F¼‹H õ¼Aø«ð£¶ «è£ðñ£Aø¶. F¼‹H õ¼Aø ð‰¶ ï‹¬ñ«ò °Aø¶. ÜŠð®«ò, ¬ìò «è£ðˆî£™ Hø¬óˆ °õî£è G¬ùˆî£½‹, ܶ ñ«ò ÜFè‹ î£‚°Aø¶. «è£ðˆF™ ï‹ à싪ð™ô£‹ Ý®Š«ð£Aø¶. ï‹ «îè‹, ñù² Þó‡´‚°‹ «è£ðˆFù£™ ªðKò A«ôê‹ à‡ì£‚A‚ ªè£œA«ø£‹.  ªó÷ˆóè£óñ£è„ êˆî‹ «ð£´‹«ð£¶ ñ ò£«ó‹ «ð£†«ì£ H®ˆ¶, ÜŠ¹ø‹ ï‹Iì‹ è£†®ù£™ «ð£¶‹. «è£ð£«õêˆF™ ñ ñ âˆî¬ù «è£óñ£‚A‚ ªè£œA«ø£‹ â¡Á ¹K‰¶ ªè£‡´ ªõ†èŠð´A«ø£‹.

ê£î£óíñ£è ñQî˜èÀ‚°‹ Hó£EèÀ‚°‹ õJŸÁ‚° Ýè£ó‹ ªè£´ˆî£™ ÜŠ«ð£¬î‚° ðC Ü샰Aø¶. Ü´ˆî «õ¬÷ ðC ãŸð´Aø¶. ªï¼Š¹‚° ñ†´‹  å˜ Ýè£óˆ¬îŠ «ð£†ì£™ ܶ Ü샰õ«îJ™¬ô. ޡ‹ ÜFèñ£è‚ ªè£¿‰¶ M†´ âKAø¶. «ñ½‹ ðô ªð¼†è¬÷ˆ îKˆ¶ èókèó‹ ªêŒAø¶. ªï¼Š¹ Hóè£ê ñòñ£è Þ¼‰î£½‹,  vðKCˆ¶M†´„ ªê™Aø ð‡ìƒè¬÷ â™ô£‹ è¡ùƒè«ó™ â¡Á 輊ð£‚A‚ ªè£‡´ «ð£Aø¶. Þîù£™ ªï¼Š¹‚° A¼wí õ˜îñ£ â¡Á å¼ ªðò˜ ãŸð†®¼‚Aø¶. è£ñº‹ ÞŠð®Šð†ì A¼wí õ˜ˆñ£ . ܶ bò£è âKAø¶. Ü HKòñ£ù õv¶¬õ‚ ªè£´Šð ðC Üìƒè£ñ™ ÜFèKˆ¶‚ ªè£‡«ì «ð£Aø¶. ܶ ï‹ ñù¬ê«ò èÁŠð£‚A‚ M´Aø¶.

å˜ Þ„¬ê ̘ˆFò£Aø «ð£¶ îŸè£Lèñ£è å¼ ñA›„C à‡ì£ù£½‹, HŸð£´ ܬî«ò e‡´‹ «î® ܬô‰¶ ܬñF¬ò»‹ ꉫî£ûˆ¬î»‹ °¬ôˆ¶‚ ªè£‡´ Ü¿‚¬è»‹ «è£ðˆ¬î»‹ à‡ì£‚A‚ ªè£œA«ø£‹. Ü¿¬è ¶‚èˆF™ à‡ì£õ¶. G¬ø«õø£î ݬêJ¡ Þó‡´ à¼õƒèœ  ¶‚躋 «è£ðº‹. ï‹ Ý¬êJ¡ G¬ø«õŸøˆ¶‚°ˆ î¬ìò£è Þ¼‰îõ˜èœ ñMì‚ W›ð†ìõ˜è÷£è Þ¼‰î£™ Üõ˜èOì‹ «è£ðˆ¬î‚ 裆´A«ø£‹. Üõ˜èœ ïñ‚° «ñ«ô Þ¼‰¶ M†ì£™ «è£Hˆ¶‚ ªè£œ÷ º®ò£ñ™ ïñ‚°œ«÷«ò ¶‚èŠð†´‚ ªè£‡´ Ü¿A«ø£‹.

«è£ðˆF¡ ªè†ì ê‚F è£ñˆF¡ ê‚F¬òMìŠ ªðKò¶. Þ¬î ï÷ êKˆFóñ£ù ¬ïûî‹ ªõ° Üöè£è„ ªê£™Aø¶. èL Üóê¡ õ¼Aø£¡. Üõù¶ «êù£FðFè÷£è‚ è£ñ‹ °«ó£î‹ õ¼Aø£˜èœ. 膮ò‚è£ó¡ Þõ˜èÀ¬ìò ªð¼¬ñè¬÷Š ð£´Aø£¡. °«ó£îˆ¬îŠ ðŸP Üõ¡ â¡ù ð£´Aø£¡. è£ñ¡ ¹è£î ÞìI™¬ô â¡ð£˜èœ. Ýù£™ è£ñ‹ ¹è£î å¼ «è£†¬ì à‡´. Ü‰î‚ «è£†¬ì‚ °œÀ‹ Þ‰î‚ °«ó£î¡ °® ªè£‡®¼‚Aø£ù£‚°‹. ܶ â‰î‚ «è£†¬ìˆ ªîK»ñ£. ¶˜õ£ú¼¬ìò Þîò‹î£¡ â¡Á °«ó£îQ¡ ¹è¬öŠ ð£´Aø£¡. è£ñ«ñ ÜPò£î ¶˜õ£ú ñèKS»‹ «è£ðˆ¶‚° Ý÷£ùõ˜ â¡Á ðKò‹.  Þ‰î ñè£ð£Mò£ù °«ó£îQì‹ ªó£‹ð¾‹ ü£‚Aó¬îò£è Þ¼‚è «õ‡´‹.

ªè£…ê‹ «ò£Cˆ¶Š 𣘈‹ ïñ‚«è ªîK»‹. ò£¬ó»‹ «è£Hˆ¶‚ ªè£‡´ êˆî‹ «ð£ì ïñ‚° CP¶‹ «ò£‚Aò¬î Þ™¬ô â¡Á‹, ò£¬ó  «è£Hˆ¶‚ ªè£œA«ø£«ñ£ Üõ˜èœ ªêŒAø îõÁè¬÷, ܬîMìŠ ªðKò îõÁè¬÷‚Ãì ªêŒîõ˜  â¡ð¶‹ ï‹ Ü‰îó£ˆñ£¾‚°ˆ ªîK»‹. ÜŠð®«ò  îõÁ ªêŒò£M†ì£½‹Ãì, ܉î ñQî¡ Ü‰î„ ÅNG¬ôJ™ Þ¼‰î£™ ªêŒF¼‚è‚ô‹ â¡Á â‡EŠð£˜‚è «õ‡´‹. °«ó£î¡ ¬ìò ªðKò ꈼ. Üõ¬ù ܇ìMì£ñ™ ⊫𣶋 ñ‚ 裊ð£ŸP‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹.

Pujya Sri Mahaswamy Divya Charitram Part#25

 

Avudayar Koil – Chaturmasya

Swamigal took his Chaturmasya vratha at Avudayar Koil and stayed there for two months. Avudayar Koil also known as Thiruperuthurai was one of the famous Saivite temples. King Arimartha Pandian had given crores of gold coins to his minister Vadavur alias Manickavachakar, assigning him the task of acquiring horses. When
Manickavachakar stayed in this place, he was immersed in his devotion for Atmanadar.

Lord Siva showed himself as a thirteen year old Brahmin boy in the temple corridor and bestowed the knowledge of Sivajnana under the kurundha tree. Manickavachakar spent all the money that the king gave him in renovating this temple. The temple has unique and beautiful sculptures and is administered by Thiruvaduthurai Adheenam. Swamigal visited the temple almost daily and had darshan of Athmanadhar, Yogambika, Manickavachakar and the kurundha tree. One person who toiled very hard during Swamigal’s stay here was Neikuppai Ekambra Servaikarar. When Swamigal completed his Chaturmasya here and started on Vijya Yatra, the Adheenam officials and religious head paid their respects to Swamigal with Bikshavandanam etc.

First Visit to Rameswaram

Swamigal reached Rameswaram, traveling via Uppur, Devipatnam etc., on the way. The railway authorities made all the arrangements and facilitated Swamigal to cross the Pamban on the railway track. Pamban Marakkayar helped to transport all of his entourage via boat to Rameswaram. Marakkayar personally met Swamigal and obtained his blessing. The authorities of the temple, priests and hereditary pandas gave a grand welcome to Swamigal. After bating in the sea and the teerthams ( wells) inside the temple, Swamigal had darshan of Sri Ramanatha and Devi Parvatavardhani in the temple.

He celebrated Navarathri puja in Dhanushkodi. On completion of Navarathri, he took bath in the sea where two seas ( Mahothadhi and Ratnakaram) meet, as per tradition for three days in a row. He also donated various materials to Vedic Brahmins on this occasion. On the full moon day of the Kanya month of the cyclic year Dundubi ( 1922), Swamigal collected sand from the sea at Rameswaram according to tradition, for
depositing in the Ganges on reaching Triveni Sangam alias Allahabad. He came back to Rameswaram to accept Bikshavandanam and pada puja of the various devotees gathered there.

Monday, May 23, 2011

Deivathin Kural Part#1 Continued…..

 

ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹)

ªð£¶õ£ù î˜ñƒèœ

°Ÿøº‹ °íº‹

ñQî˜è÷£èŠ Hø‰îõ˜èœ î˜ñŠð® õ£›¾ ïì‰î «õ‡´ñ£ù£™, êèô è£KòƒèO½‹ MFŠð® ïì‚è «õ‡®J¼‚Aø¶. Þ‰î MFº¬øè¬÷ Üõ˜èÀ‚° â´ˆ¶„ ªê£™ô «õ‡®ò¶ ªó£‹ð¾‹ ÜõCò‹. Ýù£™ ÜõŸ¬ø Üõ˜è÷£è ãŸÁ, ²«ò„¬êò£èŠ H¡ðŸÁõ«î Üö°. å¼õ¬ó GŸð‰îŠð´ˆF MFè¬÷ ܸêK‚è„ ªêŒõF™ ªð¼¬ñ Þ™¬ô.

ê‹Hóî£ò‹ â¡ð¶ î£ù£è õNõNò£è õ‰F¼‚Aø¶. ñ‚èœ Ü¬îˆ î£ñ£è ãŸÁ‹ H¡ðŸP õ‰F¼‚Aø£˜èœ. ê‹Hóî£òˆF™ õ‰¶œ÷ ܈î¬ù MFº¬øè¬÷»‹ ê£vFóˆF™ ê†ì‹ «ð£™ â¿F ¬õ‚èM™¬ô. ê†ì‹ â¡Á â¿F M†ì£™ ܶ G˜ð‰îñ£AM´Aø¶ â¡ð«î è£óí‹. úývó‹ õî. ãè‹ ñ£ Lè (ÝJó‹ Mûòƒè¬÷ õ£ò£™ â´ˆ¶„ ªê£™½. Ýù£™ 塬ø‚Ãì ⿈F«ô â¿F ¬õˆ¶‚ è†ì£òŠð´ˆî£«î) â¡ð¶ Ý¡«ø£˜ õ£‚°. Ýù£™ ÞŠ«ð£¶ Þ¬î„ ªêŒ, Ü¬î„ ªêŒ â¡Á â贈‹, ⃫è 𣘈‹ «ï£†¯v «ð£´õ¶‹, â¿F ¬õŠð¶ñ£è Þ¼‚Aø¶.  ̬ü ªêŒAø ÞìˆF«ô«ò «ð꣫î, ê†¬ì «ð£†´‚ ªè£œ÷£«î ⡪ø™ô£‹ â¿F ¬õ‚Al˜èœ. ÞQ«ñ«ô ފ𮄠ªêŒò «õ‡ì£‹.  ÞŠð® MF ñ£FK àƒè¬÷‚ 臮ˆ¶, G˜ð‰îŠð´ˆF„ ªê£™½‹«ð£¶, ù Þ¶õ¬ó ªê£¡ù ï™ô MF¬ò eÁA«ø¡. ªêŒò «õ‡ì£‹ â¡Aø «ð£«î GŸð‰îñ£è„ ê†ìñ£‚A M´A«ø¡. ܶ . ÞŠð®ªò™ô£‹ â¿îô£ñ£ â¡Á cƒè«÷ «ò£Cˆ¶Š ð£¼ƒèœ â¡Á  ªê£™LJ¼‰î£™ ܶ º¬ø.

å¼õKì‹ âˆî¬ù «î£û‹ Þ¼‰î£½‹ Ü¬îŠ ªðK¶ ð´ˆî£«î. CP¶ °í M«êû‹ Þ¼‰î£½‹ ܬî«ò ªè£‡ì£ì «õ‡´‹ â¡ð¶ ªðK«ò£˜ àð«îê‹. ù àƒèœ îõŸ¬ø ÞŠ«ð£¶ Ü‹ðôŠð´ˆ¶A«ø¡. Høó¶ °¬øè¬÷ ªõOŠð´ˆî‚ Ã죶. Üõ˜èOì‹ àœ÷ ï™ô Ü‹êƒè¬÷«ò ªõOŠð´ˆî «õ‡´‹. «îŒ‰¶«ð£ù ê‰Fó è¬ô‚°‹Ãì‚ °À¬ñ»‹ Hóè£êº‹ Þ¼Šð Ü¬îŠ ðóñCõ¡ î‹ î¬ôJ™ îKˆ¶ àôèªñ™ô£‹ 𣘈¶Š ¹è¿‹ð® ªêŒAø£˜. Ü«î ßvõó¡ ñè£ ªè£®ò Ýôè£ô Mûòˆ¬î ò£˜ è‡E½‹ ªîKò£ñ™ î‹ è‡ìˆF™ åOˆ¶ ¬õˆF¼‚Aø£˜. Þšõ£Á  â¡ø èM ÃÁAø£˜. Ýù£™ «î£û‹ 𣘂A½‹, Ü¬îŠ ªðK¶ð´ˆFŠ «ð²õ¶‹ ⿶õ¶‹ ªð£¶M™ îŸè£ôˆF™ Iè ÜFèñ£AJ¼‚Aø¶. ÜF½‹ G¬øòŠ ð®ˆîõ˜èœ G¬øò‚ °Ÿø‹ 裇ð£˜èœ. °Ÿø‹ 致H®Šð¶î£¡ ÜPõ£OJ¡ è£Kò‹. Mˆõ£¡ â¡ø£«ô «î£û‚ë¡ â¡Á ô†êí‹ ªê£™LJ¼‚Aø¶. â¡Á Þõ˜èœ õ£î‹ ªêŒòô£‹. «î£û‚ë¡ â¡ø£™ °Ÿø‹ ÜP‰îõ¡ â¡«ø ܘˆî‹. °Ÿøˆ¬îŠ ªðK¶ð´ˆFŠ Hó„ê£ó‹ ªêŒðõ¡ â¡ø™ô. °Ÿø‹ °¬øè¬÷ àíó «õ‡´‹. à혉¶ ÜõŸ¬ø  îM˜‚è «õ‡´‹. °Ÿø‹ àœ÷õ˜èÀ‚°‹ Þ¬î Þîñ£è â´ˆ¶„ ªê£™ôô£‹. Ýù£™ åò£ñ™ «îû‹ ð£ó£†®‚ ªè£‡´‹ Ü¬îŠ Hó„ê£ó‹ ð‡E‚ ªè£‡´‹ Þ¼‚è‚Ã죶.

«î£ûºœ÷õKì‹ Ü¬î â´ˆ¶‚ è£†ì «õ‡´ñ£ù£™ ïñ‚°Š Ìóí «ò£‚Aò¬î Þ¼‚è«õ‡´‹. ï‹Iì«ñ ãø£÷ñ£ù «î£ûƒè¬÷ ¬õˆ¶‚ ªè£‡´ Þ¡ªù£¼ˆî¼‚° àð«îê‹ ªêŒî£™, ܶ Hó«ò£üùŠð죶. Cô êñòƒèO™  ªê£™õô«ò Üõ˜èœ º¡¬ùMì i‹ð£èˆ îƒèœ îõŸ¬ø ªõOŠðì„ ªêŒò¾‹ ªî£ìƒèô£‹. ïñ‚° «ò£‚Aò¬î Þ¼‚Aø¶. ï‹ õ£˜ˆ¬î â´ð´‹ â¡Á G„êòñ£ù£«ô Hø¼‚° àð«îC‚èô£‹.

å¼õó¶ ï™ô Ü‹êˆ¬î‚ ªè£‡ì£´õ Üõ¼‚° «ñ½‹ àŸê£è‹ à‡ì£Aø¶. Þ‰î‚ °íƒè¬÷ M¼ˆF ªêŒ¶ ªè£œAø£˜. Ýù£½‹ å¼õ¬óŠ ¹è¿õF½‹ ïñ‚°‚ 膴Šð£´ Þ¼‚è «õ‡´‹. å«ó®ò£è v«î£ˆFó‹ ªêŒ¶, å¼õ¬ó Üèƒè£óˆFŸ° Ý÷£‚A Mì‚Ã죶. ¹è›„C å¼ ¸†ðñ£ù Mûò‹. Þîù£™î£¡ ªðK«ò£˜èœ, ßvõó¬ù»‹ °¼¬õ»‹ ñ†´«ñ «ïK™ ¶F‚èô£‹. ðˆ¶ IˆFó˜è¬÷ «ïK™ ¹èö£ñ™ ñŸøõ˜èOì«ñ «ð£ŸPŠ «ðê «õ‡´‹. (êõ£K º®‰î H¡ °F¬ó¬òˆ ‚ ªè£´Šð¶ «ð£™) «õ¬ô¬ò º®‰î H¡ù«ó àNò¬óŠ ð£ó£†ìô£‹. Hœ¬÷¬ò å¼ «ð£¶‹ ¹èö‚Ã죶 â¡Aø£˜èœ.

Šóˆò«þ °óõ: ú¶ˆò£: ð«ó£«þ Iˆó ð£‰îõ£: I 裘ò£‰«î î£ú Š¼ˆò£„ê ï võ¹ˆó£: èî£êù II

ÞŠ«ð£¶  àƒèœ «ñ™ °ŸøŠ ðˆFK¬è ð®ˆî‹ êñ£î£ù‹ ªê£¡ù ñ£FK ÝAM†ì¶. î¡ ªê£‰î‚ °ö‰¬îè¬÷ å¼ «ð£¶‹ v«î£ˆFó‹ ð‡í‚Ã죶. Üõ˜è¬÷ Þ®ˆ¶‹ 裆ìô£‹ â¡Á ê£vFó«ñ ªê£¡ù,  àƒè¬÷ˆ «î£û‹ ªê£¡ùF½‹ «î£ûI™¬ô.

தூங்கும் முன் ஒரு கேள்வி-காஞ்சி பெரியவர்

* நம்முடைய இந்த உடம்பை மட்டுமே "நான்' என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பதனால் தான், இதை பாதுகாக்க வேண்டுமென்ற அக்கறையில் நம் உயிருக்கான நல்ல செயல்களைக் கோட்டை விட்டு விடுகிறோம். நம்முடைய இந்த உடம்பினைப் பற்றிய புத்தி போக வேண்டும். இதற்காகத் தான் உடம்பிற்கு சிரமம் தருகின்ற உபவாசங்களை சாஸ்திரங்கள் விதித்திருக்கின்றன.
* தினமும் தூங்குவதற்கு முன்பு இன்று ஏதாவது நல்ல செயல் செய்திருக்கிறோமா என்று நம்மை நாமே கேட்டுக் கொள்ள வேண்டும். அப்படி ஏதும் செய்யாத நாளாக இருந்தால் மனம் வருந்த வேண்டும்.
* இயந்திரங்கள் தொடர்ந்து வேலை செய்தால் கெட்டுப் போய் விடுகின்றன என்று அவ்வப்போது ஓய்வு கொடுக்கிறோம். அதேபோல் விரதமுறைகள் வயிற்றுக்கும் ஓய்வு கொடுத்தால் தான், உடலுக்கு ஆரோக்கியம் உண்டாகும்.
* பெருந்தீனி தின்பதும் கூடாது. பட்டினி கிடப்பதும் கூடாது. எப்போதும் தூங்கி வழியக் கூடாது. தூக்கமே இல்லாமல் விழிப்பதும் கூடாது. சாப்பாடு, பிரயாணம், உழைப்பு எல்லாவற்றையுமே அளவாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
* தன் உடம்பு கொழுக்க வேண்டும் என்பதற்காக இன்னொரு உயிரின் உடம்பைக் கொலை செய்து உண்பவனிடம் எப்படி இரக்கம் இருக்கும் என்று கேட்கிறார் திருவள்ளுவர். புலால் உணவை வேண்டாம் என்று ஒதுக்குங்கள். சாத்வீகமான மரக்கறிகளை மட்டுமே உண்ணுங்கள்.

Pujya Sri Mahaswamy Divya Charitram Part#24

 

Darshan to Harijans

During his tour of the Tanjore district, once in the village of Sellur ( enroute from Kudavasal to Koradacheri), Swamigal saw about two hundred harijans including women and children waiting for his darshan after having bathed, putting on clean clothes and wearing vibhuti on their foreheads. Our Swamigal got down from the palanquin and spent some time with them. He made kind enquiries about their welfare and wanted to find out if their landlords were treating them kindly. He asked them questions about their methods of worship at home and requested mutt officials to give them new clothes. The local harijans apologized for retaining Swamigal for a long time, but were very happy and felt blessed by His Holiness. His concern for the poor was great and unlimited and he never failed to exhort the better placed sections of society to go to their account.

Nannilam District

After completing Chaturmasya at Kadiramangalam, Swamigal traveled around Nannilam district. There was a prominent community of Vathimas who lived mainly around some villages in the district. They were known to have supported and patronized Vedic and other scholars. Konairajapuram Sambasiva Iyer, a prominent member of this community, was one of the founder members of Advaita Sabha. He owned SriVidya Press where he printed publications such as Advaithasiddhi, Siddhi Brahmanandheeyam and Siva Philosophy of Appayya Dikshithar. Navarathri celebrations in the year 1921 was held at Vishnupuram.

Mannargudi District

Swamigal visited villages in Mannargudi district after completing his tour in Nannilam. Different communities came together to work in unison to make his trip successful. Raju Mudaliar from Poovanur, also a great devotee of Siva, invited Swamigal to visit his hometown. Accordingly His Holiness camped there for ten days. Swamigal
enjoyed going to the Thevaram padasala run by Mudaliar at Poovanur. He would sit for hours with the students, ask them to sing Thevaram, and explain the meanings of the verses to them. He honored the students for their sincerity and effort to learn Thevaram.

It is to be noted that many of the Thevara scholars hail from this Poovanur padasala. Swamigal stayed for a month at Mannargudi and enjoyed having the darshan of Rajagopala Swamy. He visited National High School and blessed the students and gave them upadesams. From there, he left for Vaduvur to have the darshan of the famous Sri Rama. Accepting the invitation of landlord Kunniyur Sambasiva Iyer, he stayed in
Kunniyur for some time. Then he traveled around Chitthamali, Alangadu , Pattukottai, Aranthangi and came to Avudayar Koil in month of July,1922. During this time, mirasdar ( landlord) from Chithamalil Subramania Iyer stayed with Swamigal and served the mutt.

He is a scholar well versed in many Shastras and was the disciple of Mannargudi Mahopadhyay Raju Shastrigal.

Sunday, May 22, 2011

Deivathin Kural Part#1 Continued…..

 

ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹)

ªð£¶õ£ù î˜ñƒèœ

Cˆî ²ˆF‚° Cô C¡ù Mûòƒèœ

Cˆî ²ˆF‚° ðò¡ð´Aø C¡ù„ C¡ù Mûòƒèœ ðô à‡´. Þ‰î„ C¡ù„ C¡ù î˜ñƒè¬÷ ¬ìò ªðKòõ˜èœ î¬ôº¬ø õñ£è ܸêKˆ¶ õ‰î£˜èœ. Üõ˜èœ õ£›‚¬èJ™ F¼ŠF»‹ ꉫî£ûº‹ G¬ø‰F¼‰îù. Üõ˜èœ âŠð® ï쉶 ªè£‡ì£˜èœ â¡ð¬îŠ 𣘈¶, ܬî  H¡ðŸPù£«ô «ð£¶‹. ¹Fî£è å¼ ªè£œ¬è»‹ «õ‡ì£‹. ‹, ꉫî£ûñ£è Þ¼‚èô£‹.

ªðKò ܈ò£ˆñ MûòƒèO™ ñ†´I™ô£ñ™, å¼ êºî£òˆF™, å¼ °´‹ðˆF™ ï쉶ªè£œ÷ «õ‡®ò º¬øèO™Ãì ïñ‚° º¡ õ£›‰î ªðKòõ˜èœ ÜŸ¹îñ£è õN裆®J¼‚Aø£˜èœ. àî£óíñ£è àø¾, C«ïAî‹ â™ô£‹ ܉î ï£O™ ªõ° Cø‰î º¬øJ™ 裊ð£ŸøŠð†ìù. å¼ è™ò£í‹, Ü™ô¶ Üðóè£Kò‹ (ÞÁF„ ê샰) â¡ø£™ ðô˜ å¡Á «ê˜‰¶ ªêô¾ ªêŒ¶ ïìˆF‚ ªè£´Šð¶ â¡Á ¬õˆ¶‚ ªè£‡®¼ ‰î£˜è«÷, ܶ âšõ÷¾ àò˜‰î ð‡¹. Þ‰î‚ è£ôˆF™ ïìŠð¶«ð£™ ªìñ£¡v†«óû‹ ªõO«õûº‹ ÜŠ«ð£¶ Þ™¬ô. Ýù£™ ܉î ï£O™î£¡ ã¬öèÀ‚° à‡¬ñò£è àîMªêŒAø ñùŠð£¡¬ñ ²ð£õñ£è‚ è£KòˆF™ ܸêK‚èŠð†ì¶.

å¼ è™ò£íˆ¶‚°Š «ð£Aøõ˜èœ îƒè÷£™ º®‰î¬î, 䉫î£, ðˆ«î£ àîM ªêŒõ¶ â¡ð è™ò£í‹ ªêŒðõ˜èÀ‚° âˆî¬ù«ò£ ð£ó‹ °¬ø‰î¶. å¼ Ã†ìˆF«ô ðô˜ ªè£…ê‹ ªè£…ê‹ ªè£´ˆî£½‹ «ð£¶‹. ªè£´‚Aøõ˜èÀ‚°Š ªðKò Cóñ‹ 㶋 Þ™¬ô. Ýù£™ õ£ƒ°Aøõ‚° ªñ£ˆîF™ èEêñ£è‚ A¬ì‚°‹ ÞŠð®ˆî£¡ å˜ ã¬ö‚°‚ èwì‹, Üõ¡ å¼ è™ò£í‹ ªêŒò«õ‡´‹ Ü™ô¶ Üð£óè£Kò‹ ªêŒò «õ‡´‹ â¡ø£™ ñŸøõ˜èœ ♫ô£¼‹ ªè£…ê‹ ªè£…ê‹ àîM ªêŒ¶ Ü‰î‚ è£Kòˆ¬î ïìˆF‚ ªè£´ˆ¶ õ‰î£˜èœ. º¡ù£†èO™ ð‰¶èÀ‚°œ ã¬ö, ðí‚è£ó¡ â¡ø MˆFò£ê‹ ÜFè‹ Þ™¬ô. ðí‚è£óó£è Þ¼Šðõ¡ ã¬öò£ù ð‰¶¾‚«è ÜFè àîM ªêŒõ£¡. Þªî™ô£‹ î˜ñˆ¬î„ «ê˜‰î¶. CóñˆF™ àœ÷õ˜èÀ‚° àîM ªêŒõ¶, àîM¬òŠ ªðÁAøõ¬ùMì àîM ªêŒAøõQ¡ Cˆî ²ˆF‚«è ÜFè‹ à.

Ýù£™ Þ¡Á â™ô£‹ ñ£PM†ì¶. ð¬öò è£ô ð‰¶ˆ¶õ‹ ðí‚è£ó˜èÀ‚° Þ™¬ô. ã¬öò£ù àøMù˜èÀ‚° àî¾Aø ñùŠð£¡¬ñ °¬ø‰¶ M†ì¶. ð¬öò è£ôˆF™ ïì‰î¶ à‡¬ñò£ù Ü¡ùî£ù‹. ÞŠ«ð£¶ ñQî˜èœ îƒè¬÷Š «ð£¡ø ðí‚è£ó˜èÀ‚è£è«õ 𣘆® - çdv† ¬õ‚Aø£˜èœ. «îêˆF™ ãó£÷ñ£è ފ𮊠ðíº‹ ð‡ìº‹ ªêôõ£A¡øù. ÞF™ î˜ñˆ¶‚«è£, Cˆî ²ˆF‚«è£ ⶾ‹ Þ™¬ô. Þõ¡ è£Kòˆîñ£èˆî£¡ 弈î¬ù‚ ÊH†´ 𣘆®»‹ çdv´‹ ¬õ‚Aø£¡. 𣘆® ªè£´ˆ¶, ÜF™ ꣊H†ìõ˜è¬÷ ãñ£ŸP M†ìî£è G¬ù‚Aø£¡. 𣘆® ꣊H†ìõ‚°ˆ ªîK»‹. Þõ¡ HKòˆF¡ «ðK™ îù‚° ꣊𣴫ð£ìM™¬ô. è£Kòˆ¶‚è£èˆî£¡ ꣊𣴠«ð£†ì£¡ â¡Á. Ýù£™ Ü¬î ªõO«ò 裆®‚ ªè£œ÷£ñ™ ꉫî£ûñ£è„ ꣊H†´M†´Š «ð£Aø£¡. ݬèò£™, Þõ¡ Üõ¬ù ãñ£ŸÁAø£¡ â¡ø£™ Üõ«ù£, Þõ¡ «ð£†ì¬î„ ꣊H†´ M†´ Þõ¬ù«ò ãñ£ŸPŠ «ð£Aø£¡. Ýè çdv´‹ «ì£v´‹ ãñ£ŸÁ Mˆ¬îò£è«õ ÝA¡øù«õò¡P Cˆî ²ˆF‚° ðò¡ðìM™¬ô.

ã¬ö‚° Ü¡ùî£ù«ñ£ ªð£¼œ àîM«ò£ ªêŒ»‹ «ð£¶ Þó‡´ ð‚èˆF½‹ à‡¬ñò£ù ꉫî£ûº‹ HKòº«ñ Gó‹HJ¼‰îù. ÞŠ«ð£¶ 𣘆® ï숶‹«ð£¶ ܃«è à‡¬ñò£ù HKò‹ Þ™ô£î«î£´, ¶«õû‹ «õÁ à‡ì£Aø¶. õêFJ¼Šðõ˜èœ 𣘆® ï숶õ¬îŠ 𣘈¶, õêFJ™ô£îõ˜èÀ‚° ªõÁŠ¹‹ ¶«õûº‹ à‡ì£A¡øù. àø¾ º¬øèO™ ã¬ö ðí‚è£ó˜ â¡Á MˆFò£ê‹ ð£ó£†ì‚Ã죶 â¡ðîŸè£è Þšõ÷¾ ªê£¡«ù¡. õêF»œ÷õ˜èœ ðí àîM ªêŒ¶ ¹‡Eò‹ ê‹ð£F‚è º®»‹.

 â¡ù ªêŒòô£‹ â¡Á ñŸøõ˜èœ â‡í‚Ã죶. êgóˆî£™ ñŸøõ˜èÀ‚°‚ ¬èƒèKò‹ ªêŒõ¶ ªðKò ¹‡Eò‹. ܶ Cˆî ²ˆF‚° ªó£‹ð ªó£‹ð à. õêF«ò Þ™ô£îõ˜èÀ‹ ÞšMîˆF™ Hø¼‚° êgó êè£ò‹ ªêŒò º®»‹. 嚪õ£¼ˆî¼‹ Hø¼‚°‚Ãìˆ ªîKò «õ‡ì£‹. ã«î£ å˜ åŸ¬øò®Š ð£¬î‚°Š «ð£Œ ܃«è àœ÷ ºœ¬÷, è‡í£®¬ò ÜŠ¹øŠð´ˆF õ‰î£™ «ð£¶‹. ܶ Cˆî ²ˆF‚° ªðKò àîM. Þ¶ ñ£FK C¡ù î˜ñƒè¬÷ âõ¼‹ ªêŒòô£‹. ðí‚è£ó˜, ã¬ö â¡ø MˆFò£êI™ô£ñ™ å¼ «ð†¬ìJ™ àœ÷ ܬùõ¼‹ «ê˜‰¶ °÷‹ ªõ†ìô£‹. ß²õó ܸ‚Aóè‹ «õ‡´‹, «õ‡´‹ â¡ø£™ ܶ âŠð® õ¼‹. ð«ó£ðè£óñ£ù, põ裼‡òºœ÷ ï™ô è£Kòƒè¬÷„ ªêŒ¶ ñù² ð‚°õŠð†ì£™î£¡. Cˆî ²ˆF à‡ì£‚A, Ü‰î ²ˆîñ£ù CˆîˆF™ ß²õóQ¡ à¼õˆ¬îŠ ð£˜‚è º®»‹. èô‚Aù üôˆF™ H‹ð‹ ªîKò£î¶«ð£™ ,  ñù¬ê‚ èô‚A‚ ªè£‡´ ßvõóvõÏð‹ ªîKò£î𮠪ꌶªè£‡®¼‚A«ø£‹. ðèõˆ ð‚F«ò£´ ð«ó£ðè£óº‹ ªêŒ¶, ñù² ªîOõ£°‹«ð£¶ ßvõó võÏðˆ¬î  AóAˆ¶‚ ªè£‡´, Üõ¬ìò ܸ‚Aóýˆ¬îŠ ªðøº®»‹.

Pujya Sri Mahaswamy Divya Charitram Part#23

 

Mahamagam – 1921

Swamigal repaired to Patteeswaram, a village some five miles west of Kumbakonam, in March 1921, for the sacred bath in the Mahamagham tank in Kumbakonam, on the Mahamagham day. Since Swamigal, started his journey to Kasi in 1919 itself, he did not go to the Sankara mutt in Kumbakonam. As per tradition, samaradhana to Thepuramal Nallur Sivan took place at the mutt. Swamigal stayed in the mandap situated to the south of the Mahamagham tank and had his bath on the sacred day. Two hundred volunteers from Chennai Young Muslims’ associated had come to
Kumbakonam to help and serve the pilgrims. Swamigal was very pleased and impressed by the service rendered by these youth who were all less than 22 years old. They were all invited to the camp at Patteeswaram, where they were fed in the mutt. Swamigal spoke to each and every one of them and enquired about their studies, parents, etc. In appreciation of their service to the community, he awarded a silver cup to their organization. There were also another set of volunteers under the guidance of Congress leader Banthulu Iyer.

A silver cup was presented to them in appreciation of their service during this event A prominent pilgrim for that year’s mahamagham was the patriot, Subramania Sivam. He visited Patteeswaram to obtain darshan of Swamigal. His Holiness spotted the patriot in the crowd and requested his assistants to bring him closer. Sivan was clad in saffron with the goal of obtaining freedom for the country and was moved by Swamigal’s grace. He prayed for Swamigal’s blessings for this country to attain independence as
soon as possible and also prayed for the public to be just and god fearing.

Chaturmasya Vratha on that year was celebrated at Kadiramangalam, near Kuthalam. Swamigal spent the next year traveling each and every village in the districts of Seerkazhi, Mayuram, Nannilam and Mannargudi. He visited Saivite and Vaishnavite temples in both sides of the river Cauveri and offered his prayers and respects to the
deities. He did not miss even the smallest of temples during his travel.

Subscribe through Email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

back to top