Welcome to My Blog.....

JAYA JAYA SHANKARA!! HARA HARA SHANKARA!! I welcome all of you to this blogspot which is dedicated in entireity to my JAGAT GURU. I pray to my Kanchi Mahan to shower the blessings for the successful creation of this blogspot. I am in the process of collecting all the available information, speeches, audios, videos, books from the ocean of WEB. I would like to extend my sincere gratitude to all the Original uploaders who provided the resources for me to gather and put the same in my blogspot. Please note that this site is regulary updated and request you to visit on regular basis to update on the happenings. I will leave you here...with Periavaa. JAYA JAYA SHANKARA!! HARA HARA SHANKARA!!
Loading...

PLEASE LISTEN TO THE NEWLY UPLOADED SONGS ON SHRI MAHAPERIAVAA BY SHRI UDAYALUR KALYANA RAMAN

Saturday, February 26, 2011

Deivathin Kural Part#1 Continued…..

ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹)

܈¬õî‹ Ü¿‚° cƒè õN

ë£ùˆ¶ì¡ - ÜP¾ì¡ 𣘈 - â™ô£õŸ¬ø»‹ Ýù‰îñ£è«õ 𣘊«ð£‹. Ýù‰î‹ º®M™ô£î¶. à‡¬ñò£è ÜP‰î£™ â™ô£‹ Ýù‰î‹ â¡Á 裇«ð£‹. Ýù‰î‹ ♬ôJ™ô£î¶. ܶ Þ™ô£î ÞìI™¬ô. ♬ôJ™ô£î ⃰‹ G¬ø‰î ªð£¼œ Þó‡´ Þ¼‚躮ò£¶. ݬèò£™ Ýù‰îº‹ ë£ùº‹ å¡«ø. ܶ Þ™ô£î ÞìI™¬ô â¡ð, ܶ«õ. Þ‰î ë£ùˆ¬î»‹ Ýù‰îˆ¬î»‹ à¬ìò põ‹.  è‡í£™ ñ†´«ñ 𣘂A«ø£‹. 塬ø «ó£ü£ â¡A«ø£‹. Þ¡«ù£¡¬ø áñˆ¬î â¡Á ªê£™A«ø£‹. ë£ù‹ â¡Aø ÜPõ£™ 𣘈 ܶ «ó£ü£ Ü¡Á. Ýù‰îñ£èˆî£¡ ªîK»‹. áñˆî‹ ̾‹ ÜŠð®«ò ªîK»‹. ïñ‚° ë£ù‹ Þ™ô£îð®ò£™ 塬ø «ó£ü£õ£è¾‹, ñŸ«ø£¡¬ø Þ¡«ù£¼ ªð£¼÷£è¾‹ 𣘂A«ø£‹. à‡¬ñJ™ â™ô£‹ Ýù‰î‹î£¡. à‡¬ñ ïñ‚°Š ¹ôŠðì£îŠ è£óí‹. ïñ‚°„ CˆîˆF™ Ü¿‚° Þ¼Šð¶‹, 弬ñŠð£´ Þ™ô£î¶‹î£¡. è‡í£® Ý®‚ ªè£‡®¼‰î£™, ÜF™ ªîK»‹ HóF H‹ð‹ òˆîñ£è Ü™ô£ñ™ MÏðñ£èˆ ªîK»‹. Ý†ìˆ¶ì¡ Ü‰î‚ è‡í£®J™ Ü¿‚°‹ Þ¼‰î£™ HóFH‹ðˆF™ òˆî ð£õ«ñ ªè£ƒêƒÃì Þó£¶. ¬ìò ñù‚è‡í£® Ý®‚ ªè£‡´‹, Ü¿‚°Š 𮉶‹ Þ¼Šð ªð£¼œè¬÷ ܶ àœ÷ð® Ýù‰î õv¶õ£èŠ HóFðLŠðF™¬ô. ¬ðˆFò‹ H®ˆî å¼õQì‹ Þ‰îˆ î®¬ò‚ 裙ñE «ïó‹ H®ˆ¶‚ ªè£‡«ì Þ¼ â¡ø£™, Üõù£™ º®ò£¶. ï‹ñ£™ Ü‰îˆ î®¬òˆ 裙ñE «ïó‹ H®ˆ¶‚ ªè£‡®¼‚è º®Aø¶. Ýù£™ å¼ ªð£¼¬÷ ñ†´‹ °PŠH†ì «ïó‹õ¬ó G¬ùˆ¶‚ ªè£‡´ Þ¼ â¡ø£™ ܊𮄠ªêŒò º®òM™¬ô. Cˆî‹ ñÁèí«ñ ÝJó‚èí‚è£ù â‡íƒè¬÷ CQñ£Š ð£ì™èœ å´õ¶«ð£™ å†ìñ£è å®òð® G¬ù‚Aø¶. ݬèò£™,  âŠð®Š ¬ðˆFòƒè¬÷ G¬ù‚A«ø£«ñ£, ܶ«ð£™ ñ裡èÀ‚° ‹ ¬ðˆFòñ£èˆî£¡ ð´«õ£‹. ñù‹ è†ìŠð´A¡ø õ¬óJ™ ♫ô£¼‹ ðô õ¬èŠð†ì ¬ðˆFòƒè«÷. Ü¿‚°ìÂœ÷ è‡í£® Ý´õ¶«ð£™ ¬ìò Cˆî‹ «î£ûˆ¶ì‹ ü裂ó¬î Þ™ô£ñ½‹ (å¼ ºèñ£è£ñ½‹) Þ¼Šð¶î£¡ Þ‚ è£óí‹. «î£û‹ «ð£ù£™ ü裂ó¬î õ¼‹. ü裂ó¬î õ‰î£™ à‡¬ñ M÷ƒ°‹. «î£ûˆ¬îŠ âŠð®Š «ð£‚°õ¶. ïñ‚° Ü¿‚° â¡ð¶ «îè‹. Þ‰îˆ «îè‹ âîù£™ õ‰î¶. ð£ðˆFù£™ õ‰î¶. Ü‰îŠ ð£ðˆ¬î âîù£™ ªêŒ«î£‹. èó êóí£F Üõòƒèœ, ñù‹ ÞõŸPù£™ ªêŒ«î£‹. ²ŸP»œ÷ èJŸ¬ø ÜM›‚è «õ‡®J¼‰î£™, ²ŸPù Hóè£ó«ñ F¼‹ð¾‹ ÜM›‚è «õ‡´‹. Ü«î ñ£FK Üúˆ è£Kòƒè¬÷ úˆè£KòƒèOù£½‹, ð£õƒè¬÷Š ¹‡EòƒèOù£½‹ ªî£¬ô‚è «õ‡´‹. èó êóí£F Üõòƒèœ, ñù‹ ÞõŸPù£™ ªêŒî ð£õƒè¬÷ Þ‰î ÜõòƒèOù£«ô«ò ªî£¬ô‚è «õ‡´‹. î£ù‹, î¼ñ‹, è˜ñ ܸwì£ù‹, ß²õó ñ£„ê£óí‹, Ýôò îKêù‹ ºîLò¬õ«ò úˆè£Kòƒèœ. ð£õˆ¬îŠ «ð£‚°õ Þ¬õ«ò àð£ò‹. ÞõŸø£™ ð£ðˆ¬îŠ «ð£‚A‚ ªè£‡´ Hø° ë£ù ñ£˜‚èˆF™ ß´ð†´ â™¬ôJ™ô£î ë£ùñ£è Ýù‰îñ£è Ýè «õ‡´‹

ஈடுபாடு

0

எதனிடம் ஈடுபாடு வைக்கிறோமோ, அது உயிருள்ள ஒன்று : அதிலே நம் சிற்றுயிர், ஈடுபாடு என்ற பெயரில் உறவு கொண்டாடுகிறது: அப்புறம் உறவும் போய், தானும் போய், அதுவேயாகிவிட வேண்டும்என்று இருப்பதே அன்பு, உயிர் அது முக்கியம். ப்ராண ஸ்நேஹிதன் , உயிர்த் தோழன், என்கிறோமே, அப்படி உயிறோட உயிர் சேர்வது அன்பு. செஸ்ஸுக்கு, கிரிகெட்டுக்கு உயிர் [ இருப்பதாகத்] தெரிகிறதா? ஸங்கீதம்நாட்டியம், காவியம் ஆகியவற்றை உயிருள்ள தேவதையாக வைத்து தங்களையே அதற்குக் கொடுத்து ஈடுபாடுடன் அப்யாஸம் பண்ணுபவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அவற்றில் ரொம்பவும் உயர்ந்த கட்டத்தைத் தேடும்போதுமெய்மறந்து பண்ணினார்கள்என்கிறோம். என்ன அர்த்தம்? அப்போதைக்குத் தனி-நானை அந்தக் கலைக்கே இவர்கள் கொடுத்து விடுகிறார்கள். அதைத்தான்மெய்மறந்துஎன்கிறோம்

அந்தக் கலைக்குஉயிர்இருப்பதால், அதுவே இவர்களுக்குள்ளே புகுந்து இவர்களை அதில் உசந்த ஒன்றைப் பண்ணும்படிச் செய்கிறது. ஸயன்ஸில் கூட இப்படி மெய்மறந்த நிலையில்தான் - “இண்ட்யூஷனில்ஐன்ஸ்டைன் போன்றவர்கள்டிஸ்கவரிபண்ணுகிறாகளே அதெப்படி? கலைகளை அப்யஸிக்கிறவர்களைப் போல அவர்கள் ஒன்றும் ஸயன்ஸ் ஒரு உயிருள்ள தேவதை என்று நினைக்கவில்லையே என்றால் எல்லா உயிர்களுக்கும் மேலே ஒரு பேருயிர் இருக்கிறதோ, இல்லியோ? அத்தனை கலை, ஞானம், கார்யம் எல்லாவற்றுக்கும் அதுதானே மூலம்? ஒரே ஈடுபாடாக, இவற்கள் ஸ்யன்ஸுக்குத் தங்களை அர்பித்துக்கொண்டிருப்பதை மெச்சி அந்தப் பேருயிரே அவர்களுடைய சிற்றறிவின் வேலைக்கு மேற்பட்ட இண்ட்யூஷனாக ஒரு உண்மையை அவர்களுக்குத் தெரிவித்துவிடும்.

—-ஜகத்குரு காஞ்சி காமகோடி ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சங்கராச்சார்ய ஸ்வாமிகள்

Wednesday, February 23, 2011

Deivathin Kural Part#1 Continued….

 

ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹)

܈¬õî‹

܈¬õ Üμ M…ë£ùº‹

ñQî õ£›¾ àœ÷ õ¬óJ™ ݬê à‡´. ¶¡ð‹ à‡´. ðò‹ à‡´. ÞõŸPL¼‰¶ M´ð´õ«î «ñ£þ‹. ܈¬õî ܸðõˆî£™î£¡ ð£êº‹, ðQ¾‹, ¶¡ðº‹, ðòº‹, ¶«õûº‹ GM¼ˆFò£A «ñ£þ Ýù‰îˆ¬î Þƒ«è«ò ܸðM‚è º®»‹. ïñ‚° ܉Gòñ£è Þ¡ªù£¼ õv¶ àœ÷ «ð£¶î£¡ Üîù£™ ¶¡ð‹, ÜîQì‹ Ý¬ê Ü™ô¶ ðò‹, Üî¡e¶ ¶«õû‹ Þ¬õ à‡ì£‚è º®»‹. Þ¡ªù£¡«ø Þ™¬ô. 裇ðù â™ô£‹ å«ó ðóñ£ˆñ£ - â¡ø ܈¬õî ë£ù‹ ܸðõñ£è õ‰¶M†ì£™, ÜŠ¹ø‹ ݬ껋, ðòº‹ «è£ðº‹, ¶òóº‹ ãŸðì õN ã¶? «îÀ‹ 𣋹‹ ÞŠ«ð£¶ ïñ‚°ˆ ¶¡ð‹ î¼A¡øù. ñ «î÷£è¾‹, ð£‹ð£è¾‹ Þ¼‰î£™ Þ‰îˆ ¶¡ð‹ Þó£¶ Ü™ôõ£! â™ô£‹ ñ â¡ø à혾 õ‰¶ M†ì£™, ⊫𣶋 võð£õñ£ù Ýù‰î‹î£¡ Þ¼‚°‹. ܶ «ñ£þ G¬ô. êgó‹ ïCˆ¶Š ªêˆ¶Š«ð£ù H¡î£¡ «ñ£þ‹ â¡Á ⃫è«ò£ åK숶‚°Š «ð£è «õ‡´‹ â¡ðF™¬ô. ܬùˆ¶‹ å¡«ø â¡ø ܈¬õî ë£ù‹ RˆFˆî£™ Þƒ«è«ò ÞŠªð£¿«î «ñ£þˆF™ Þ¼Š«ð£‹. ܬùˆ¶‹ å¡Á â¡ð¶ âŠð®„ êKò£°‹. Þˆî¬ù ñ£Áð†´œ÷ ï£ù£Mî õv¶‚è¬÷Š HóˆFòþñ£èŠ 𣘂A«ø£«ñ. â¡Á «î£¡øô£‹. å¡Á,  HóˆFòþñ£èŠ 裇ð¶ êˆFòñ£è Þ¼‚è«õ‡´‹. Ü™ô¶ «õî£‰î‹ ªê£™½õ¶‹, ë£QèO¡ ܸð¾ñ£ù ܈¬õî‹ êˆFòñ£è Þ¼‚è «õ‡´‹. êˆFòñ£è Þ¼Šð¶ ⶫõ£ ܶ ñ£ø£î ꣉F»‹ Ýù‰îº‹ G¬ø¾‹ îó «õ‡´‹. ï‹ Hóˆòþ õ£›‚¬èJ™ Þ‰î„ ê£‰F»‹ Ýù‰îº‹ G¬ø¾‹ Þ™¬ô«ò. «õî£‰î‹ ªê£™Aø ܈¬õîˆF™î£«ù ܬõ Þ¼‚A¡øù. ܬî ܸðM‚°‹ ë£Qèœî£¡ ñŸø üùƒèÀ‚° àœ÷ ¶¡ðº‹, ê…êôº‹ Þ™ô£ñ™ ⊪𣿶‹ ꣉Fò£è, ⊪𣿶‹ F¼ŠFò£è, ⊪𣿶‹ Ýù‰îñ£è G¬ø‰F¼‚Aø£˜èœ. ÞFL¼‰«î â™ô£‹ å¡Á â¡ø ݈¬õî«ñ êˆFò‹ â¡ø£Aøî™ôõ£.

ªê£ŠðùˆF™ âˆî¬ù«ò£ õv¶‚è¬÷Š ð£˜A«ø£«ñ.  MNˆ¶‚ ªè£‡ì¾ì¡ ܬõ â™ô£‹ â¡ù ÝJù. ªê£Šðù‹ è‡ì å¼ˆî¡ ñ†´‹î£«ù â…C GŸAø£¡. ÜŠð®«ò Þ‰î «ô£èªñ™ô£º‹ å¼ ªê£Šðù‹ . ñ£¬ò cƒA ë£ù G¬ôJ™ MNˆ¶‚ ªè£‡ì£™, ÜŠ«ð£¶ å«ó ðóñ£ˆñ£ ñ†´«ñ â…C GŸð¬î ܸðM‚è º®»‹. 裇Aø àôè‹ ðôMîñ£è Þ¼‰î£½‹, å¡«ø Þˆî¬ù»‹ ÝAJ¼‚Aø¶ â¡ð¬î ïiù úò¡v ªîOõ£è 効‚ ªè£‡´ G¬ô ´Aø¶. ä‹ð¶ õ¼ûƒèÀ‚° º¡ àôè õv¶‚èœ â™ô£‹ â¿ðˆFó‡´ ºôŠªð£¼†èÀ‚°œ (Elements) Ü샰õî£è úò¡v ªê£™L õ‰î¶. Þ‰î ÍôŠªð£¼†èœ å¡Á‚° å¡Á ñ£Áð†ì¬õ â¡ð«î Ü¡¬øò 輈¶. Ýù£™, ÞŠ«ð£¶ Üμ (Atom) ðŸP ÜP¾ M¼ˆFò£ù H¡ Þ‰î ÍôŠªð£¼†èœ â™ô£º‹Ãì «õÁ «õø£ù ªð£¼†èœ Ü™ô â¡Á‹, å«ó ê‚F (Energy) Þ¬õ â™ô£ñ£è¾‹ ÝA»œ÷¶ â¡Á‹ úò¡v G¹í˜èœ G¬ô®J¼‚Aø£˜èœ. ªð£¼œ (Matter) ê‚F (Energy) Þ¬õ»‹ «õø£ù¬õ Ü™ô â¡Á ïiù úò¡v ªê£™½Aø¶. Ýè, ܈¬õî‹î£¡ úò¡ú§‹ ïñ‚°‚ 裆´Aø à‡¬ñ.

ä¡v¬ì¡, ú˜ «ü‹v p¡v «ð£¡ø Hóðô úò¡v G¹í˜èœ àðGû êƒèó ðèõˆ ð£î£À‹ àð«îCˆî ܈¬õî Cˆî£‰îˆ¶‚° I辋 ªï¼ƒA õ‰¶ M†ì£˜èœ. àôè‹ ñ£¬ò â¡Á ܈¬õî‹ ÃÁõŠ ªð£¼œ ò£ªîQ™, àôè‹ ÞÁF êˆFòñ™ô. Þ¶ Mõè£óˆ¶‚° ñ†´«ñ êˆFò‹. Þî¬ìò Þ¼Š¹‹ Hó‹ñ‹ â¡ø 塬ø„ ꣘‰î«î. â¡ð¶î£¡. Þ¬î«ò «ñŸªê£¡ù úò¡v G¹í˜èÀ‹ ªê£™Aø£˜èœ. Hó‹ñ«ñ ð£óñ£˜ˆFè êˆFò‹. àôè‹ Mõè£K‚è êˆFò«ñ â¡Á ܈¬õî‹ ªê£™õ¬îˆî£¡ Þõ˜èœ àôè Þò‚èªñ™ô£‹ Þ¡ªù£¡¬ø„ ꣘‰î¬õ (Relative) . º¿ à‡¬ñ (Absolute) Ü™ô â¡Aø£˜èœ. ê‚F»‹ ªð£¼À‹ å¡Á â¡ø ªðKò à‡¬ñ¬ò‚ è‡ì Üμ M…ë£Qèœ Ü‰î ÜP¬õ‚ ªè£‡ì Üμ°‡¬ì‚ 致H®ˆî£˜èœ â¡ð¶î£¡ ¶‚èñ£è Þ¼‚Aø¶. ªõO àôè õv¶‚è¬÷‚ °Pˆ¶ úò¡ú£™ G¬ôìŠð´‹ ܈¬õî‹ ¹ˆF ñ†ìˆ«î£´ G¡øî¡ Üù˜ˆî‹ Þ¶. úò¡R¡ ܈¬õî‹ ªõÁ‹ ÜP«õ£´‹, ªõO àô舫 ñ†´‹ GŸè£ñ™ ªõO àô舶‚° è£óíñ£ù àœ àôè à‡¬ñ¬ò»‹ Ý󣌉¶, ¹ˆF«ò£´ GŸè£ñ™, ñ‚èO¡ ð£õ¬ùJ½‹ «î£ò «õ‡´‹. põ °ô‹ â™ô£‹ å¡Á â¡ø ë£ùº‹ úò¡v õNò£è ãŸð†ì£™, Üμ°‡¬ìˆ îò£Kˆî ïiù úò¡ô«ú ݈ñ ý£Q‚°Š ðFô£è ñèˆî£ù ݈ñ «þñ‹ ªêŒîî£è¾‹ ãŸð´‹.

சாந்தம்

swamiji

சந்தோஷமாக இருப்பதாகச் சொல்வது மனசின் அனுபவங்களை வைத்துத்தான்.  ஆனால், சந்தோஷானுபவம் பெறுகிற இந்த மனசுதான் நாமா என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா?  எதெதையோ தெரிந்து கொள்வதிலும் எதெதையோ ஆராய்ச்சி பண்ணி உண்மைகளை கண்டுபிடிப்பதிலும்தான் மனித ஜீவனின் பெருமையே இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொள்கிறோம்.  அணுவிலிருந்து Galaxy  வரையிலும் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து அவற்றின் உண்மைகளைத் தினந்தினம் தெரிந்துக்க் கொண்டு கர்வப்படுகிறோம்.  இப்படித் தெரிந்துக்கொள்கிற நாம் வாஸ்தவத்தில் யார் என்று ஆராய்ச்சி பண்ணித் தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டாமா? தன்னுடய சத்யமான ஸ்திதியையே தெரிந்து கொள்ளாமல் மற்றவற்றைத் தெரிந்துக் கொண்டு, ” சய்ன்ஸ்ஸால் சத்யங்களைத் தெரிந்துகொள்கிறோமாக்கும்!”  என்று மார்தட்டிக் கொள்வது பரிகாசத்துக்கு இடமானதல்லவா?  சத்ய சத்யமானதைத் தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டும்.  அறிகின்ற அறிவை அறிய வேண்டும் என்றால் ஆத்ம சாஸ்திரத்தைப் பழகிக்கொள்ள வேண்டும்.

ஆத்ம சாஸ்திரங்களை இப்போதே தீவிரமாகப் பழகிக்கொள்ளாத பெரும்மாலாருங்கூட, மெய்யான மனசுக்காகவே சதாவும் பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கக் கூடாது!  அப்படியிருந்தால் நாம் ஏமாளி என்று ஆகிவிடும். அதனால்தான், எப்படிப்ப்ட்டவராயிருந்தாலும், தினம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அல்லது பத்து நிமிஷமாவது , ” நம்முடைய காரியம், எண்ணம், லோகம் முதலான சகலமும் பொய்யாகப் போய்விடும்.ஒரு பெரிய சாந்த பதம் ஆத்மா ஆத்மா என்று இருக்கிறது”  என்பதாக ந்னைவூட்டிக் கொண்டு, அந்த அஞ்சு பத்து நிமிஷம் சாந்தமாக உட்கார்ந்திருக்க வேண்டும்.

- ஜகத்குரு காஞ்சி காமகோடி ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சங்கராச்சார்ய சுவாமிகள்

Sunday, February 20, 2011

காஞ்சிப் பெரியவருடன்…. — பம்பாய் சகோதரிகள் சி.சரோஜா – சி.லலிதா

clip_image001
கேரளாவின் திருச்சூரில் பிறந்து, பம்பாயில் வளர்ந்து இசை பயிலச் சென்னைக்கு வந்து, கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டுகளாக இசைப் பணி ஆற்றி வருபவர்கள் பாம்பே சிஸ்டர்ஸ் எனப்படும் சி.சரோஜாவும், சி.லலிதாவும்.  தமிழிசைச் சங்கம் வழங்கும் உயரிய விருதான ‘இசைப் பேரறிஞர்‘, தமிழக அரசின் ‘கலைமாமணி‘, ‘மதுரகான மனோரஞ்சனி‘, ‘கந்தர்வ கான ஜோதி‘, ‘சங்கீத கலா சாகரம்‘, நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கம் வழங்கிய ‘தமிழ்க் கலைவாணி‘  உட்பட எண்ணற்ற விருதுகளைப் பெற்றிருக்கும் இவர்களுக்கு, ஸமீபத்தில் மகுடமாக ‘சங்கீத கலாநிதி‘ விருதும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  டிசம்பர் சீசன் கச்சேரிகளில் பிஸியாக இருந்த போதிலும், தென்றலுக்காக ஒரு மாலை நேரத்தை ஒதுக்கி உரையாடினர். (சந்திப்பு: அரவிந்த் சுவாமிநாதன்)  அதிலிருந்து….
clip_image002
கே: காஞ்சிப் பெரியவர் உட்பட, பல மகான்களைச் சந்தித்திருக்கிறீர்கள் அல்லவா ?
ப: ஆம். பல தடவை.  நாங்கள் சின்னவர்களாக இருந்த போது, ஒரு முறை பெரியவர் மைலாப்பூர் சம்ஸ்க்ருதக் கல்லூரியில் தங்கியிருந்தார்.  அப்போது எம்.எஸ். அம்மா வந்து பாடினார்.  எல்லோரும் பாராட்டினார்கள்.  எப்போது பெரியவர் முன்னால் நாம் பாடுவோம் என்று அந்தச் சிறு வயதில் அடிக்கடி நினைத்து ஏங்கித் தவித்திருக்கிறோம்.  பின்னால் பெரியவர் ஜெயந்தியின் போதும், மற்ற பல நிகழ்ச்சிகளிலும் பாடியிருக்கிறோம்.   ஆனால் அதில் ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியை மட்டும் எங்களால் மறக்கவே முடியாது.
கே: என்ன அது ?
ப: ஒரு முறை தரிசனத்திற்காக நாங்கள் காஞ்சிபுரம் சென்றிருந்தோம்.  ஜெயேந்திரர் பூஜை செய்து கொண்டிருந்தார்.  பெரியவர் ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தார்.  அப்போது நாங்கள் அவர் முன்னால் பாட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு, அதைச் சொன்னோம்.  ஆனால், அங்குள்ளவர்களில் ஒருவர் பூஜை நடந்து கொண்டிருப்பதால் பாடக் கூடாது என்று சொன்னார்.  உடனே அதைக் கேட்ட பெரியவர் தலையை அசைத்து, எங்களைப் பாடுமாறு பணித்தார்.  நாங்களும், சந்தோஷத்துடன் ஒரு பாடலைப் பாடினோம்.  நாங்கள் பாடி முடித்ததும், பெரியவர் அவர் கழுத்தில் போட்டிருந்த ஏலக்காய் மாலைகளைக் கழற்றி ஆளுக்கு ஒன்றாக எங்களுக்குத் தந்தார்.  அதை ஒரு மிகப் பெரிய பாக்கியமாக நாங்கள் கருதுகிறோம்.  இப்போதும் அதை பூஜை அறையில் வைத்திருக்கிறோம்.  அதுமட்டுமல்ல.  பின்னால் காஞ்சி காம கோடி பீடத்தின் ஆஸ்தான விதூஷிகளாகவும் நாங்கள் நியமிக்கப்பட்டோம்.
–நன்றி தென்றல் மாத இதழ் (Feb, 2011)

Friday, February 18, 2011

Deivathin Kural Part#1 Continued….

ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹)

 Üˆ¬õî‹ võ£I â? ܈¬õî ܬñF‚«è

I辋 Aóññ£è ï쉶õ¼‹ Þ‰îŠ Hóð…êˆ¬î„ C¼w®ˆ¶ ïìˆF õ¼Aøõù£è å¼ è쾜 Þ¼‰«îò£è «õ‡´‹ â¡ð¶ ÝvFè˜èO¡ è†C. "å¼ è£Kò‹ ªêŒî£™ Ü å¼ M¬÷¾ Þ¼‰«î b¼Aø¶. Þšõ£Á ï‹ è£Kòƒè¬÷Š 𣘈¶ ÜŠ ðô¬ùˆ î¼ðõ˜ ܉î ݇ìõ«ù" â¡Á ÝvFè˜ ªê£™Aø£˜èœ. 'Þ¼‰î£™ Þ¼‚膴«ñ, ÜõQì‹ âîŸè£è ð‚F ªê½ˆî «õ‡´‹' â¡Á «è†èô£‹. "ñ‚ «è†´‚ ªè£‡ì£ Üõ¡ ñŠ ð¬ìˆî£¡? Üõ¡ ñŠ ð¬ìˆî£™ ïñ‚°‚ èwìƒèœî£«ù Þ¼‚Aø¶ ÜõQì‹ ð‚F â?" â¡Á ݆«êH‚èô£‹. "èwìƒè¬÷ˆ b˜‚辋 Üõù£™ º®»‹. ÜîŸè£è ð‚F ªê½ˆ¶ƒèœ" â¡Á ÝvFè˜ ªê£¡ù£™ ñŸøõ˜èœ ܬ ݆«êH‚èô£‹. " H󣘈î¬ù ªêŒî£™î£¡ Üõ¡ èwìˆ¬îŠ «ð£‚°õ£¡ â¡ø£™, àƒèœ võ£I cƒèœ ªê£™õ¶«ð£™ A¼ð£ 꺈Fóñ£è Þ™¬ô â¡«ø ܘˆî‹' âùô£‹. 'Þ¡ù è£Kòˆ¶‚° Þ¡ù M¬÷¾ â¡Á Üõ¡î£¡ ðô¬ùˆ î¼Aø£¡ â¡Al˜èœ. ÜŠð®ò£ù£™ ï‹ ð£ðˆ¶‚è£è Üõ«ù î‡ì¬ùò£èˆ èwìˆ¬îˆ î¼‹«ð£¶, ܬî ñ£ŸÁ‹ð®  H󣘈î¬ù ªêŒòô£ñ£?' â¡Á‹ «è†èô£‹. ñè£ù£Aò côè‡ì bVî˜ î‹º¬ìò 'Ýù‰î ú£èó vîõ'ˆF™ ÞŠ ðF™ ªê£™½Aø£˜. 'Ü‹ñ£ eù£V, à¡Qì‹ â¬î»‹ ªê£™ô«õ «õ‡ì£‹. êèôº‹ ªîK‰îõœ c. Ýù£½‹ à¡Qì‹ èwìƒè¬÷ õ£Œ M†´„ ªê£™ô£M†ì£™ ñù‹ ¹‡í£Aø¶. õ£ŒM†´„ ªê£™LM†ì£«ô îŸè£Lèñ£è å¼ ÝÁîô£è, ªî‹ð£è Þ¼‚Aø¶. Üîù£«ô«ò àù‚° â™ô£‹ ªîK‰F¼‰î£½‹  â¡ °¬øè¬÷„ ªê£™A«ø¡" â¡Aø£˜. èwìƒè¬÷„ ªê£™L‚ ªè£œ÷£ñ™ ò£ó£½‹ Þ¼‚è º®ò£¶. ªõOŠðì„ ªê£¡ù£«ô ÜF™ å¼ G‹ñF Hø‚Aø¶. è‡ì ÞìˆF™ «ð£Œ„ ªê£™L‚ ªè£œ÷£ñ™ «è†ðõ˜èœ âŠð® â´ˆ¶‚ ªè£œõ£˜è«÷£ â¡P™ô£‹™ - ðèõ£Qì‹ èwìˆ¬î„ ªê£™L‚ ªè£œ÷ô£‹. Üõ¡ A¼ð£ 꺈Fóñ£è Þ¼‰¶  «è†è£ñ«ô èwì Gõ¼ˆF î‰î£½‹ êK, Ü™ô¶ ðô¬ùˆ  ðôî£î£ â¡Aø º¬øJ™ ï‹ ð£õˆ¶‚°ˆ ˆ«î b¼õ£¡ â¡ø£½‹ êK, Ü™ô¶ èw숬î ñ£Ÿø£ñ«ô Ü¬îˆ î£ƒA‚ ªè£œÀ‹ ð‚°õˆ¬î ïñ‚°ˆ î‰î£½‹ êK, ÜõQì‹ º¬øJ†´‚ ªè£œõ«î ïñ‚° åó÷¾ ꣉F. Ýù£™ õ£vîõˆF™  ß²õó ð‚F â¡Á ªê£™õ¶ ï‹ èwì GM¼ˆF‚è£èŠ H󣘈FŠð¬î Ü™ô. Ü™ô¶ ïñ‚° ꉫî£û õ£›¬õˆ î‰îõ‚° ï¡Pò£èŠ ð‚F ªê½ˆî «õ‡´‹ â¡Á‹ ªê£™ôM™¬ô.  ܊𮄠ªê£¡ù£™, "ñó‹ ¬õˆîõ¡ üô‹ áŸøˆî£¡ «õ‡´‹. ܶ Üõ¡ èì¬ñ. Þ â¡ù ï¡P?" â¡Á ò£ó£õ¶ ݆«êH‚èô£‹. Ýè«õ Þè™ô£‹  ð‚F¬ò„ ªê£™ôM™¬ô. H¡ â„ ªê£™A«øªù¡ø£™, ÞŠ«ð£¶ èwì‹, ꉫî£û‹ â¡ø Þó‡´ õ£˜ˆ¬îè¬÷„ ªê£¡«ù«ù, Þ‰î Þó‡´«ñ ñù¬ú ݆´ð¬õ. ñù‹ Ýì£ñ™ Þ¼Šð¶î£¡ à‡¬ñ Ýù‰î‹. ñŸø ꉫî£ûƒèœ ⶾ‹ Gó‰îóñ£ù¬õ Ü™ô.

Ƀ°‹«ð£¶‹ üìñ£èŠ Hó¬ñ H®ˆF¼‰î£½‹ èwì‹ - ²è‹ Þ™¬ô. Ýù£™ ÜŠ«ð£¶ Ýù‰îñ£, ꣉îñ£è Þ¼‚A«ø£‹ â¡ÁÍ ªîKõF™¬ô. ñùR™ ܬô âö£ñ™ Þ¼‚è «õ‡´‹. Ü«î êñòˆF™ ܬñFò£è Þ¼‚A«ø£‹ â¡ø Ìóí ë£ùˆ¶ì¡ ÜŠð® Þ¼‚è õ‡´‹. ܉î G¬ô õ‰¶M†ì£™ ïñ‚° ß´ Þ¬ù Þ™¬ô. ñù² â¡Á å¡Á Þ¼‰¶ ÜF«ô â‡íƒèœ «î£¡ÁAøð®ò£™î£¡ "ðóñ£ˆñ£¾‚° «õø£è põ£ˆñ£ â¡ø  Þ¼‚A«ø£‹" â¡ø â‡í«ñ à‡ì£è º®Aø¶. ñù² G¡Á «ð£ŒM†ì£™ Þ‰î «ðF «ð£ŒM´‹. ðóñ£ˆñ£¾‚° «õP™ô£î ܈¬õî‹ â¡Aø ªðK..Œò, G¬ø‰î G¬ôJ™ ÜŠð®«ò Ýì£ñ™ ܬêò£ñ™ Þ¼‰¶ M´«õ£‹. ꣉F, ܬñF «õ‡´ñ â¡«ø  ñù¬ê GÁˆFù£½‹, Üî¡ ðô¡ Üè‡ì£è£óñ£ù ܈¬õî ܸðõ«ñ ÝAø¶. Üïˆ G¬ô õ¼õ ܉G¬ôJ™ àœ÷ 塬øˆ Fò£Qˆ¶‚ ªè£‡«ì Þ¼‚è «õ‡´‹.  塬ø«ò G¬ùˆ¶‚ ªè£‡®¼‰î£™, ܉î G¬ù¾ ñ ܶ«ð£ô«õ à¼õ£‚AM´Aø¶. Þ¬î M…ë£ù gFJ™ ܬñF‚°, Ýù‰îˆ¶‚° å¼ ô†Cò àî£óíñ£è (ideal) Þ¼Šð¶ võ£I. Hóð…ꈬî ïìˆF Þˆî¬ù è£Kòƒè¬÷ ªêŒ¶‹, èõQˆ¶‹ ðôùOˆ¶‹ õ‰î£½‹ võ£I Þîù£™ â™ô£‹ ñù‹ êL‚è£ñ™ ꣉îñ£è Þ¼‚Aø£˜. ß„õó¬ù vî£μ â¡ð£˜èœ. 膬ì ñó‹, ð†ì 膬ì â¡Á ܘˆî‹. àJ«ó£†ì‹ àœ÷ ñó‹î£¡. Ýù£½‹ àí˜M™ô£î ñ£FK Þ¼‚Aø¶. Þ‰î‚ è†¬ì¬ò ²ŸP‚ ªè£‡®¼‚°‹ ªè£®, Ü‹ð£œ. Ü‰î‚ ªè£®‚° Üð˜í£ â¡Á å¼ ªðò˜. Üî£õ¶, Þ¬ô Þ™ô£î¶ â¡Á ܘˆî‹. àJ«ó£†ìˆ¶ì¡, Ýù£™ à현C‚ ªè£‰îOŠ¹èœ Þ™ô£î ðó£ê‚F â¡ø ªè£®ò£ù¶ àJ«ó£†ì‹ Þ¼‰î£½‹ à현C Þ™ô£î¶ «ð£L¼‚°‹ ðó‹ªð£¼¬÷‚ ²ŸP‚ ªè£‡®¼‚Aø£œ. võ£e â¡Á G¬ù‚°‹«ð£«î ë£ù‹ ê£‰î‹ â¡ø Þó‡´ ð£õº‹ ï‹ ñùC½‹ õ¼A¡øù. âù«õ, võ£I¬òˆ Fò£ù‹ ªêŒò„ ªêŒò Þ‰î ë£ù‹, ê£‰î‹ Þ‰î Þó‡´‹ ïñ‚° ï¡ø£è RˆF‚A¡øù. Þè võ£I «õ‡´‹. Üõó¶ vñó¬íò£ù ð‚F «õ‡´‹ â¡A«ø¡.

 èwì GM¼ˆF‚è£è võ£IJì‹ «ð£ù£½‹ êK, Ü™ô¶ ªê÷‚Aòñ£è Þ¼‚A«ø£‹ â¡Á ï¡P 裆슫ð£ù£½‹ êK, Üõ¬ó G¬ù‚Aø ðö‚è‹ õ½‚è î£ù£è«õ Þ‰î‚ èwì‹ - ªê÷‚Aò‹ ÝAòõŸ¬øŠ ðŸP«ò G¬ùŠðFL¼‰¶ ï‹ ñù‹ M´ð´‹. Üõ˜ âŠð® ï숶Aø£«ó£ ÜŠð® ïìˆF¬õ‚膴‹ â¡Á ð£óˆ¬î ÜõKì«ñ îœOM†´ M„ó£‰Fò£è Þ¼‚Aø ñ«ù£ð£õ‹ à‡ì£°‹. ã«î£ å˜ Ýù‰îº‹ ꣉ ñùC™ ðìóˆ ªî£ìƒ°‹. Þ¶«õ ñ Üñó G¬÷J™ «ê˜Šð¶, åò£ñ™ °¬ø»œ÷  ñ£ø£î G¬øõ£è G¬øõ õN ªêŒõ¶. ݈ñ Mê£ó‹, Fò£ù‹, «ò£è‹ Þ¶è÷£™î£¡ ï‹ ñù¬êŠ ð†ì 膬ì ñ£FK Ý‚A‚ ªè£‡´ G¬ø‰î G¬øõ£è Þ¼‚è º®»‹ â¡ð¶ à‡¬ñ. H¡«ù  Þ‰î ê£î¬ùè¬÷„ ªê£™ô£ñ™ ð‚F¬ò„ ªê£™A«ø«ù â¡Á «è†èô£‹. ÿ ÝF êƒèó ðèõˆð£î£œ å¼ è£Kòº‹ å¼ C‰î¬ù»‹ Þ™ô£ñ™ - ÜŠð®Šð†ì G¬ôJ™ ð‚F â¡Aø ñùC¡ è£KòIÃì Þ™¬ô Þ¼‚Aø G¬ô¬òˆî£¡ «ñ£þ‹ â¡ø£˜.  ð‚F ð‡μƒèœ â¡Á ªê£™A«ø«ù âùˆ «î£¡øô£‹. Ý꣘ò£œÃì å˜ ÞìˆF™ «ñ£þˆ¶‚è£ù àð£òƒèO™ ð‚F«ò ªðKî£ù¶ â¡Aø£«ó, ܶ âù‚° ê£îèñ£ â¡Á 𣘈, Ü´ˆî õKJ«ô«ò Üõ˜ ð‚F â¡ð ¹¶ ñ£FK ôþí‹ (definition) ªè£´ˆ¶ M´Aø£˜. Üî£õ¶, îù¶ ݈ñ£M¡ à‡¬ñ G¬ô â¡ù â¡Á Ý󣌉¶ ÜF«ô«ò Ý›‰¶ AìŠð¶î£¡ ð‚F â¡Aø£˜. Üõ˜ ªê£™Aø Þ‰îŠ ð‚F ݈ñ Mê£óñ£è, Fò£ùñ£è, «ò£èñ£èˆî£¡ Þ¼‚Aø«îªò£Nò , «ð£¶õ£è  ªê£™Aø ܘˆîˆF™, êŸÁ º¡«ù  ªê£¡ù ܘˆîˆF™, Üî£õ¶ ïñ‚°Š ¹ø‹ð£è å¼ võ£I Þ¼Šðî£è¾‹ ÜõKì‹ ï£‹ ªê½ˆ¶Aø Ü¡«ð ð‚F â¡Á‹ ªê£™Aø ܘˆîˆF™, ð‚Fò£è Þ™¬ô. êK Þ‰î ÞìˆF™ Ýê£Kò£œ ð‚F¬ò ÞŠð® õ˜Eˆ¶ (define) Þ¼‰î£½‹, Üõ«ó î‹ ñìƒèO™ â™ô£‹ MRî£óñ£è ê‰Fóªñ÷hvõó ̬ü¬ò ¬õˆF¼‚Aø£˜. ÜÏðñ£ù ݈ñ õˆ¬î º®õ£ù ôVòñ£è Üõ˜ ªê£™LJ¼‰î£½‹, Üõ«ó àÁõˆ«î£´ Þ¼‚èŠð†ì ªîŒõƒèO¡ àð£ú¬ùè¬÷»‹ G¬ôŠð´ˆF û‡ñî vî£ðè˜ â¡Á M¼¶ ªðŸP¼‚Aø£˜. «þˆFó‹ «þˆFóñ£èŠ «ð£Œ ܃胫è àœ÷ ͘ˆFèO™ v«î£ˆFó‹ ð‡EJ¼‚Aø£˜. Þ¬î â™ô£‹ 𣘈 «ô£ègFJ™  ªê£™Aø ð‚F»‹ Ýê£Kò£˜èœ M«êûñ£è ܃WèKˆî Mûò«ñ â¡Á ªîKAø¶.

ê£î£óíñ£è ë£ù‹ ªó£‹ð àêˆF, ݈ñ Mê£ó‹, Fò£ù‹, «ò£è‹ Þªî™ô£‹ àêˆF; ð‚F ̬ü, «þˆFó‹ â™ô£‹ ܬîMìˆ î£›ˆF; Þ‰î ð‚F¬ò M쾋ÃìŠ ðô FÂê£ù Ýê£óƒèœ, ܸwì£ùƒèœ, ¬õFè è˜ñƒèœ â™ô£‹ Íìï‹H‚¬è (superstition), ð‚F êñ£ê£óªñ™ô£‹ ªõÁ‹ à현C (sentimental) Fò£ù‹ (meditation), «ò£è‹ (Yoga), ݈ñ Mê£ó‹ (self inquiry) Þ¶èœî£¡ ݈ñ ê‹ð‰îñ£ù¬õ (spiritual) â¡Aø «ð„² ÞŠ«ð£¶ ü£vF. Ýù£™, ݈ñ võÏðˆF«ô«ò è¬ó‰¶ å¼ è£Kòº‹, å¼ â‡íº‹ Þ™ô£ñ™ Þ¼‚Aø ܈¬õî G¬ô®ò Ýê£Kò£œ ë£ù ñ£˜èˆ¬î„ ªê£¡ùõ˜ â¡ø£½‹Ãì, Üõ˜ ñù¬ê ¬õˆ¶‚ ªè£‡´ ªêŒAø ð‚F, è£Kò Ïðñ£ù ¬õFè è˜ñ£¸wì£ùƒèœ â™ô£õŸ¬ø»«ñ ܃WèKˆF¼‚Aø£˜. ã¡ ÞŠð® ªêŒF¼‚Aø£˜ â¡ø£™ Þ‰îŠ Hóðë£êˆF™ ñ£†®‚ ªè£‡®¼‚Aø  Þˆî¬ù «ð¼‚°‹ Cˆî‹ åò£ñ™ 宂ªè£‡«ì Þ¼‚Aø¶. þí è£ô‹Ãì ܶ GŸè ñ£†«ì¡ â¡Aø¶. «ïó£è, Þ«î£ ÞŠªð£¿«î ñù¬î GÁˆFM†´, å¼ è£Kòº‹ Þ™¬ô â¡Á ð‡E‚ªè£‡´ Mìô£‹ â¡Á òˆîù‹ ªêŒ¶ 𣘈‹ ïì‚è ñ£†«ì¡ â¡Aø¶. â‡íƒèœ 𣆴‚° ï£ô£ F¬ê»‹ 宂 ªè£‡«ì Þ¼‚A¡øù. ¬ìò ð£êƒèœ, ¶«õûƒèœ, ¶‚èƒèœ, ðòƒèœ, ú‰«î£ûƒèœ â™ô£‹ ñ£Pñ£P õ‰¶ «ñ£F ܬô‚èNˆ¶‚ ªè£‡«ì Þ¼‚A¡øù. ÞõŸ¬øªò£†® Þ‰î‚ è£Kòˆ¬îŠ ð‡í «õ‡´‹. Ü‰î‚ è£Kòˆ¬îŠ ð‡í«õ‡´‹ â¡Aø F†ìƒèÀ‹ åò£ñ™ «ð£†ìŠð®î£¡ Þ¼‚A«ø£‹. Ýè‚î, ÜŠð®«ò Cˆîˆ¬î GÁˆFM†´ ݈ñ£M™ º¿AŠ«ð£ â¡Á ªê£™LM´õFù£™ ñ†´‹ ܉î ñ£FK ÝAø G¬ô«ò õ£vîõˆF™ ê£Fˆ¶‚ ªè£œ÷ º®òM™¬ô. Þ‰î ñ£FK Cˆîˆ¬î GÁˆî º®ò£ñL¼Šð‚ è£óí‹ â¡ù? ¬ìò ̘õ è˜ñ£î£¡. ðô FÂê£ù ˆ î‡ì£‚èœ, ð£ðƒèœ, ü¡ñ ü¡ññ£èŠ ð‡EM†«ì£‹. ܉î ð£ðƒèœ b¼Aø ñ†´‹ ïñ‚° ݈ñ£¸ð£õ‹ â¡Aø «ðó£ù‰î‹ RˆF‚裶. è˜ñ£‚èÀ‚ªè™ô£‹ ðô¡ î¼Aø ðôî£î£õ£ù ß²õó¡ ï‹ ð£ðˆ¶‚ªè™ô£‹ î‡ì¬ù ªè£´ˆ¶ˆ b˜ˆ¶ ¬õˆ¶ Hø°î£¡ ïñ‚° ܉î ꣲõîñ£ù «ðK¡ð‹ A¬ì‚è º®»‹. ð£ðˆ¬î âŠð®ˆ b˜ˆ¶‚ªè£œõ¶ â¡ø£™ ¹‡Eòˆî£™î£¡ b˜ˆ¶‚ ªè£œ÷º®»‹.

å¼ ªü¡ñ£M™ Þõ¡ ð‡Eù ð£ðƒè¬÷ Þ¡ªù£¼ ü¡ñ£ML¼‰¶ b˜ˆ¶‚ ªè£œ÷†´‹ â¡Aø ñý£ 輬íò£™î£¡ ßvõó¡ ñÁð® ü¡ñ£ î¼Aø£˜. Ýù£™,  â¡ù ªêŒA«ø£‹. Þ‰îŠ ¹¶ ü¡ñ£M™ ð¬öò ð£ðƒèÀ‚° GM¼ˆFò£èŠ ¹Fò ¹‡Eòƒè¬÷Š ð‡í£ñL¼Šð«î£´, ÞŠ«ð£¶‹ «õÁ ¹F² ¹Fê£èŠ ðô ð£ðƒè¬÷„ ªêŒ¶ ͆¬ì¬òŠ ªðKꣂA‚ ªè£œA«ø£‹. ފ𮊠ð£ðƒè¬÷Š ªð¼‚A‚ ªè£œ÷£ñ™, ÜõŸ¬ø‚ è¬óˆ¶‚ ªè£œõîŸè£èˆî£¡ Ýê£Kò£œ è˜ñˆ¬î»‹, ð‚F¬ò»‹ ë£ùˆ¶‚° ܃èñ£è ¬õˆî£˜. ð£ðƒèœ Þó‡´ F², å¡Á êgóˆî£™ ªêŒî ð£ð è˜ñ£, Þ¡«ù£¡Á ñùCù£™ ªêŒî ð£ð C‰î¬ù. ð£ð è˜ñ£¬õŠ «ð£‚A‚ ªè£œ÷ ¹‡òè˜ñ£ ªêŒò «õ‡´‹. ð£ð â‡íƒè¬÷Š «ð£‚A‚ ªè£œ÷ ¹‡Eòñ£ù G¬ùŠ¹è¬÷ õ÷˜ˆ¶‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹. ¹‡ò è˜ñ£ â¡ù? Üõóõ¼‚°‹ «õî‹ MCˆî è˜ñ‹î£¡. «ô£è õ£›‚¬è Yó£è ïì‚è «õ‡´‹. ÜPMù£™ ïì‚Aø 裘ò‹, ó£ü£ƒè gFJ™ ïì‚Aø 裘ò‹, Mò£ð£ó gFJ™ ïì‚Aø 裘ò‹, êgó à¬öŠHù£™ ïì‚Aø 裘ò‹ â™ô£‹ å¡Á‚ªè£¡Á M«ó£îI™ô£ñ™ ܸêó¬ùò£è ïì‰î£™î£¡ êÍè õ£›¾ Yó£è Þ¼‚°‹ â¡ð «õîî˜ñ‹ êºî£òˆ¬î ÞŠð®  裘òƒèÀ‚è£è¾‹ HKˆ¶, 嚪õ£¼ˆî¼¬ìò ªî£N¬ô»‹ 冮, Üõóõ¼‚è£ù GòFè¬÷, Ýê£ó ܸwì£ùƒè¬÷ õ°ˆ¶ˆ î‰F¼‚Aø¶. ÞõŸ¬øîˆ ¶œ‚Ãì eø£ñ™ Üõóõ¼‹ ªî£N™ ªêŒî£™ ܶ«õ ¹‡Eò è˜ñ£õ£Aø¶. è˜ñ£ âŠð® ð£ðñ£Aø¶ â¡ø£™ ïñ‚è£è â¡ø ݬê õ£ŒŠð†´ ã«î£ å¼ ô†Còˆ¬î H®‚èŠ «ð£Aø «ð£¶î£¡ Þ‰î ô†CòŠ ̘ˆF‚è£è â‰îˆ 𻋠ªêŒòˆ ¶EA«ø£‹. Üîù£™ CˆîˆF™ ¶«õû‹, ¶‚è‹, ðò‹, Þ‹ñ£FK Ü¿‚°è¬÷ ãŸP‚ªè£‡´ M´A«ø£‹. ÞŠð® ï£ñ£è å¼ ô†Còˆ¶‚° ݬêŠðì£ñ™, «õî‹ ªê£™Aøð® â¡Á è˜ñ£ ªêŒò Ýó‹Hˆ¶ M†ì£™ «ðó£¬êJ¡ ÜKŠ¹ Þ™¬ô. «ð£†ì£ «ð£†® Þ™¬ô. Üîù£™ õ¼Aø ¶šû‹, ¶‚è‹, Þˆò£F Þ™¬ô. êºî£ò‹ º¿‚è ú˜ñ üùƒèÀ‹, Ü‹ «ñ«ô úñvîŠ Hóð…ê«ñ ï¡ø£è Þ¼‚èˆî£¡ «õî‹ ÞŠð® è˜ñ£‚è¬÷Š HKˆ¶‚ ªè£´ˆF¼‚Aø¶ â¡ð¬î ¹K‰¶ªè£‡´, ªê£‰î ô£ðˆ¬îŠ ªðKî£è G¬ù‚è£ñ™, Üî£õ¶ ðô¬ù‚ è¼î£ñ™, «ô£è «þñˆ¬î«ò G¬ùˆ¶ ފ𮂠è˜ñ£‚è¬÷Š ð‡μAø«ð£¶ ܬõ â™ô£‹ ¹‡Eò è˜ñƒè÷£A ïñ‚° àœÙó ñ ªêŒA¡øù.

ªõOJ™ «ô£è õ£›‚¬èJ™ ܬõ êÍè‹ º¿õ‹ ñ à‡ì£‚°õ«î£´, àœ«÷ ¬ìò ð£ð è˜ñƒè¬÷»‹ è¿Mˆ b˜‚A¡øù. îù‚° â¡ø ªðKò ÜKŠ¹ Þ™ô£ñ™, âù«õ ÜŬò õ…ê¬ù ⶾ‹ Þ™ô£ñ™ è£Kò‹ ªêŒAø «ð£¶î£¡ Ü‰î‚ è£KòˆF™ º¿ ߴ𣴠à‡ì£Aø¶. Cˆî‹ è£KòˆF«ô«ò ï¡ø£è ß´ð´õFù£™ ÜŠ ð£ð â‡íƒè¬÷ G¬ù‚è«õ Þì‹ °¬ø‰¶ «ð£Aø¶. Üî£õ¶ ¹‡ò è˜ñ«ñ Cˆî‹ ²ˆîñ£õ ð®Šð®ò£è àî¾Aø¶. è£Kòº‹ â‡íº‹ ªï¼ƒAù ê‹ñ‰îºœ÷¬õ. è£Kò«ñ Þ™ô£ñ™ à†è£¼A«ø¡ âù Ýó‹Hˆî£™ ÜŠ«ð£¶ ñùC™ Þ™ô£î ªè†ì â‡íƒèœ â™ô£‹ ð¬ì â´ˆ¶ õ¼‹. ÞƒAhS™Ãì «õ¬ôJ™ô£î Cˆî‹ ¬êˆî£Q¡ ð†ì¬ì â¡Á å¼ ðöªñ£N à‡´. Ýè«õ - Cˆî‹ G¡Á ܈¬õî ë£ù‹ RˆF‚è «õ‡´ñ£ù£™ Ü º¡ Ü‰î„ Cˆî‹ ²ˆîŠð† «õ‡´‹. Ýó‹ðˆF™ è˜ñ£‚èOù£«ô«ò Þ‰î„ Cˆî ²ˆF‚° õN ð‡E‚ ªè£œ÷ º®»‹ â¡ð Ýê£Kò£œ «õî è˜ñ£‚è¬÷ G¬ô®ù£˜. ð£ð C‰î¬ùè¬÷ «ð£‚°Aø ¹‡Eò C‰î¬ù ð«ó£ðè£ó‹, «êõ£, ñùŠð£¡¬ñ, Fò£è‹ â™ô£‹. «ð£¶õ£è Ü¡¹ â¡Á ªê£™ôô£‹. Þ‰î Ü¡¬ð êèô põ üìŠ Hóð…üˆ¶‚°‹ Íôñ£ù ðóñ£ˆñ£Mì‹ F¼ŠH M´õ¶î£¡ ð‚F. ïñ‚° Ü‰îŠ ðóñ£ˆñ£«õ Ýî£óñ£¬èò£™ ÜîQì‹ ñù¬êˆ F¼ŠðŠ ðöAù£™ ²ôðñ£è ܶ ܃«è ß´ð†´ GŸAø¶. ð£ð C‰î¬ù«ò Þ™ô£ñ™ «ð£Œ, ãŸèù«õ ü¡ñ£‰îóƒè÷£è ãŸP‚ ªè£‡®¼‰î ð£ð õ£ê¬ùèÀ‹ ðèõˆ ú‹óíˆFù£™ è¬ó‰¶ è¬ó‰¶ ñùê£ù¶ ðóñ£ˆñ£ 塬ø«ò ªè†®ò£èŠ H®ˆ¶‚ ªè£œAø ä裂Kò G¬ô ôH‚Aø¶. ñù² Ü®«ò£´ Þ™ô£ñ™ «ð£õ º‰FòŠð® ÞŠð® å¡«ø 塬ø ñ†´‹ ñù꣙ H®ˆ¶‚ ªè£œõ¶î£¡.

ÝJó‹ «è£® õNèO™ 𣌉¶ ªè£‡®¼‰î ñù² è¬ìCJ™ 塬ø«ò H®ˆ¶‚ ªè£‡´, ÜŠ¹ø‹ ÜF«ô«ò «î£Œ‰¶, è¬ó‰¶ «ð£Œ M†ì, º®‰î º®M™ ꣲõîŠ «ðó£‰îñ£ù ݈ñ£ å¡Á GŸ°‹. å¡P«ô«ò ñù¬ê GÁˆ¶õ¶ â¡Aø Fò£ù «ô£èˆ¶‚° ñ ãŸPM´Aø ð®‚è†ì£èˆî£¡ ðèõˆð£î£œ è˜ñ‹, ð‚F ÞõŸ¬ø àð£òƒè÷£è ¬õˆî£˜. ð£ó£òí‹, ̬ü, «þˆó£ìù‹ ÞŠð® Ýó‹H‚Aø ð‚F, ñù¬ê «ñ½‹ «ñ½‹ ðóñ£ˆñ£Mì‹ å¡Áð´ˆî,  ªè£…ê ªè£…êñ£è Üõ¼¬ìò ðóñ ꣉îñ£ù Gü võÏðˆ¬î ܸðM‚èˆ ªî£ìƒ°«õ£‹. É‚è‹, ñò‚è‹, Hó¬ñ ñ£FK Þ™ô£ñ™ ï™ô G¬ùŠ«ð£´ Ãì«õ (Conscious) ñù² Ýì£ñ™ ܬêò£ñ™ Þ¼‚èø «ðK¡ð G¬ô‚° ÞŠð®ò£‚A‚ A†«ì A†«ì ªè£‡´ ªè£‡´ «ê˜Šð¶ ð‚F â¡ðîŸè£è«õ¼‹ ðóñ£ˆñ£Mì‹ ð‚F ªê½ˆî «õ‡´‹ â¡A«ø¡. ܈¬õî‹ â¡Á ²‹ñ£ õ£ò£™ ªê£™L‚ ªè£‡®¼Šð å¼ Hó«ò£üùº‹ Þ™ô. ܉î G¬ôJ«ô Þ¼‚Aø ñèˆî£ù, G¬ø‰î ꣉‚° å¼ Ïðñ£è¾‹ (Personification), ô†Cò àî£óíñ£è¾‹ (ideal)Þ¼‚Aø ß²õó¡ â¡Aøõ¬ùŠ ðŸPò G¬ùŠ¹î£¡ ñ ܉î G¬ôJ™ ÜšõŠ«ð£¶ þí è£ôñ£èõ£õ¶ «î£Œˆ¶ â´‚°‹. ܈¬õî G¬ô â¡ø ïñ‚°Š ¹Kðì£î, ï‹ñ£™ HKòˆ¶ì¡ 冮‚ ªè£œ÷ º®ò£î 塬øŠ ðŸP„ ªê£™õ¬îMì, ܉î GŸ°í G¬ô¬ò«ò ß²õó¡ â¡Á ú°íñ£èŠ 𣘂Aø¶î£¡ ïñ‚°Š H®Š¬ðˆ  ñ àò˜ˆFM´‹. ÞŠð® àò˜ˆFMì«õ võ£I ïñ‚° ܈ò£õvòñ£èˆ «î¬õŠð´Aø£˜. ÜõKì‹ ïñ‚° ð‚F»‹ ܈Fò£õCòñ£èˆ «îõ£Šð´Aø¶. Ýè, ê‹ú£óˆF™ ïñ‚° ãŸð´Aø ¶‚èƒèO¡ GM¼ˆF‚è£è â¡P™ô£ñ™, ñ ñ ªîK‰¶ ªè£‡´, ݈ñ êgóˆF™ G¬ø‰F¼Šð õNò£è«õ ß²õó ð‚F «õ‡´‹.

Thursday, February 17, 2011

Deivathin Kural Part#1 Continued…

 

ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹)

܈¬õî‹ Ü¶«õ Þ¶!

å¼ «è£J½‚° ò£¬ù õ£èù‹ ªêŒî£¡ å¼ ñóˆî„ê¡. Ü¬îŠ ðg†CŠðîŸè£è Þ¡ªù£¼ î„ê¡ «ð£ù£¡. Üõ«ù£´ Üõ¬ìò °ö‰¬î»‹ «ð£JŸÁ. ñó ò£¬ù¬òŠ 𣘈 °ö‰¬î ðò‰î¶. ñó ò£¬ù¬òŠ ðg†CŠðîŸè£è Üî¡ ÜŠð£õ£ù î„ê¡ ªï¼ƒAò«ð£¶ °ö‰¬î, "ÜŠð£ ò£¬ù A†ìŠ «ð£è£«î ܶ º†´‹" â¡Á èˆFò¶. î„ê¡ °ö‰¬îJì‹, "Þ¶ ñóŠ ªð£‹¬ñ: º†ì£¶ â¡Á ªê£™L„ êñ£î£ù‹ ªêŒî ܬ ò£¬ù‚°Š ð‚èˆF™ ܬöˆ¶Š «ð£ù£¡. °ö‰¬î‚° ܉î õ£èù‹ Üê™ ò£¬ùò£è«õ Þ¼‰î¶. ܶñó‹ â¡Aø ë£ùˆ¬î‚ °ö‰¬îJìI¼‰¶ ñ¬øˆî¶. ܶ ò£¬ùò£‚°‹ â¡Aø G¬ùŠ¹, Ü«î êñòˆF™, ܶ îˆÏð‹ ò£¬ù ñ£FK Þ¼‰¶‹ Ãìˆ î„ê¡ ðòŠðì£î‚ è£óí‹, Üî¡ ò£¬ùˆ ñ Üõ¬ùŠ ªð£Áˆîñ†®™ ñ¬ø‰¶ ܶ ñó‹î£¡ â¡Aø ÜP¾ Þ¼‰î«îò£°‹. ñóˆ¬î ñ¬øˆî¶ ñ£ñî ò£¬ù ñóˆF™ ñ¬ø‰î¶ ñ£ñî ò£¬ù â¡Á Þ‰î Þ¼õ˜ G¬ô¬ò»‹ «ò£W²õó˜. ªðKò õƒè¬÷ ô°õ£è„ ªê£™LM´õ£˜ Üõ˜. Üõó¶ F¼ñ‰FóˆF™  «ñ«ô ªê£¡ù õ£‚° Þ¼‚Aø¶. F¼Íô˜ â Þ‰î‚ è¬î¬ò„ ªê£¡ù£˜? ªêŒ»O¡ Ü´ˆî Þó‡´ Ü®è¬÷Š 𣘈 ܶ ¹K»‹. ðóˆ¬î ñ¬øˆî¶ ð£˜ºî™ Ìî‹ ðóˆF™ ñ¬ø‰î¶ ð£˜ºî™ Ìî‹. ò£¬ù «õÁ, ñó‹ «õÁ Þ™¬ô â¡ð¶«ð£™ ðóñ£ˆñ£ «õÁ, àôè‹ «õÁ Þ™¬ô â¡Á ފ𮈠F¼wì£‰î‹ è£†® M÷ƒè°Aø£˜ F¼Íô˜. ðóñ£ˆñ£ â¡Aø ñóˆFù£«ô«ò Ýù¶î£¡ Þ‰îŠ ð£˜ ºîLò Hóð…ê‹ â¡Aø ªð£‹¬ñ. °ö‰¬î‚°Š ªð£‹¬ñJ¡ ñó‹ ªîKò£î¶«ð£™, ïñ‚° àôèˆF™ ñó‹ ªîKõF™¬ô. ï‹ ð£˜¬õJ™ 𣘠ºîô£ù ð…êÌîƒèœ ðóˆ¬î ñ¬øˆ¶M†ìù. ë£QèÀ‚«è£ â™ô£‹ Hó‹ñ ñòñ£è«õ ªîKAø¶. Üõ˜èœ MûòˆF™, ð£˜ºîŸ Ìîƒèœ ñóˆF™ ñ¬ø‰¶«ð£Œ M´A¡øù. ܶ êK. Þ‰î‚ è¬î â™ô£‹ â¡ùˆ¶‚° â¡Á «è†èô£‹. ïñ‚° «õ‡®ò¶ «ô£èˆF™ õêFò£ù õ£›‚¬è: Üˆ «î¬õ ðí‹, 裲. ðóˆ¬îŠ ðŸP»‹ ð£¬óŠ ðŸP»‹ ïñ‚ªè¡ù èõ¬ô â¡Á «è†èô£‹.

êK, â™ô£¼‹ ðí‚è£óó£A M´õî£è«õ ¬õˆ¶‚ ªè£œ«õ£‹. G‹ñFò£è, ꣉îñ£è, G˜Šðòñ£è Þ¼‚è ܶ àî¾ñ£? ðí‚è£ó˜èœ G¬ø‰î «îêƒè¬÷Š 𣼃èœ. ܃«è âˆî¬ù ê„êó¾, G‹ñFJ¡¬ñ? ♫ô£¼‚°‹ G¬øòŠ ðí‹ õ‰¶M†ì£½‹, 嚪õ£¼õ‚°‹ ñŸøõ¬ùMì ÜFè‹ Þ¼‚è «õ‡´‹ â¡ø «ð£†® ñùŠð£¡¬ñ«ò ñQî ²ð£õ‹. ♫ô£¼‚°‹ â™ô£ ªê÷èKòƒèÀ‹ êññ£Œ‚ A¬ì‚°‹ â¡ø£™Ãì, ܶ îù‚«è ºîL™ A¬ì‚è «õ‡´‹ â¡Á 嚪õ£¼ˆî¼‹ «ð£†® «ð£´õ£˜èœ. àî£óíñ£è å¼ C¡ù Mûò‹. Þ‰î ñìˆF«ô«ò ð£¼ƒèœ ï£¡ ܈î¬ù «ð¼‚°‹ b˜ˆî‹  M†´ˆî£¡ àœ«÷ «ð£«õ¡ â¡Á ♫ô£¼‚°‹ ªîK»‹. Þ¼‰î£½‹, ܬñFò£è, õK¬êò£è ïñ‚°ˆ A¬ì‚Aø «ð£¶ A¬ì‚膴‹ â¡Á Þ¼‚è º®Aø£î£? A¬ìˆî£™ ñ†´‹ «ð£î£¶, ºîL™ A¬ì‚è «õ‡´‹ â¡Á å¼õ¬óªò£¼õ˜ Þ®ˆ¶‚ªè£‡´, M¿‰¶ õ£K, ê‡¬ì «ð£†´‚ªè£‡´î£«ù õ¼Al˜èœ? Þ‹ñ£FK «ð£†® Þ¼‚Aø õ¬óJ™ ñùG¬ø¾ ò£¼‚°‹ à‡ì£è£¶. ªð£¼÷£î£ó 'õêF' ñ†´‹ à‡ì£õ Þ‰îŠ «ð£†® °¬øò£¶. «ð£†® «ð£è «õ‡´ñ£ù£™, «ð£†® «ð£ì Þ¡ªù£¼ õv¶«õ Þ™¬ô â¡ø ë£ù‹ õó«õ‡´‹. ÜŠ«ð£¶î£¡ 'ë£ùªñ™ô£‹ â? 'â¡è£ñ™, ⊫𣶋 ꣲõîñ£Œ„ ªêŒò«õ‡®ò è£Kò‹ ݈ñ Mê£ó‹î£¡. àôèˆ ¶¡ðƒè¬÷ M¬ô‚° õ£ƒA‚ ªè£œ÷£ñL¼‚è «õ‡´ñ£ù£™, 'Þ‰î àôè‹ â¡ð¶  G¬ù‚AøŠð®J™¬ô: Þ¶«õ Cõ ñòñ£ù¶: ܶ «õÁ - Þ¶ «õÁ Ü™ô. ñó«ñ ò£¬ù: ð£«ó ðó‹ â¡ø G¬ùŠ¹ Þ¼‰¶ªè£‡«ì Þ¼‚è«õ‡´‹. Þ‰î ë£ù‹ Þ™ô£M†ì£™ âˆî¬ù ªð£¼÷£î£ó º¡ù«ùŸø‹ õ‰î£½‹ «ô£è‹ Þ¼†®™ ÜèŠð†´‚ ªè£‡®¼Šðî£è«õ ܘˆî‹. Þ¼†¬ì Mó†´‹ ë£ùŠHóè£ê‹¬î ܬìAø Hóò£¬ê¬ò  弫𣶋 î÷óMì‚Ã죶. ÅKò¡ «ð£ù£™ÃìŠ ð£îèI™¬ô. Þ‰î ë£ù åO ñ M†´ 弫𣶋 «ð£èMì‚Ã죶.

Tuesday, February 15, 2011

கருணைத் தெய்வம் காஞ்சி மகான் (17)

”உடல் சிரமம், புயல்- மழை என எது வந்தாலும், பகலோ ராத்திரியோ எந்த நேரமாக இருந்தாலும், மகா சுவாமியைத் தரிசிக்கவேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டால், உடனே கிளம்பிவிடுவார், பிரதோஷம் மாமா. வீட்டிலிருந்து சுமார் 4 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ள மடத்துக்கு, சிவநாமத்தைப் பாடியபடியே வந்து, பெரியவாளைத் தரிசிப்பதைப் பெரும்பேறாகக் கருதியவர், இவர்” என்கிறார் ‘பிரதோஷம் மாமா’வின் உறவினரான அகிலா கார்த்திகேயன்.

பிரதோஷம் மாமாவின் இயற்பெயர், வெங்கட்ராமன். சேலம் மற்றும் சென்னையில் ரயில்வேயில் பணிபுரிந்த வெங்கட்ராம ஐயர், பிரதோஷம்தோறும் காஞ்சி மடத்துக்கு வந்து, பெரியவரைத் தரிசித்துச் செல்வாராம். இதைக் கவனித்துவிட்டு மகாபெரியவரே ஒருநாள், ‘பிரதோஷம் தவறாம வர்றவன்தானே நீ?!’ என்று கேட்க, அது முதல் அவரின் பெயருடன் ‘பிரதோஷம்’ ஒட்டிக்கொண்டதாம். பிறகு இவர், காஞ்சியிலேயே வசித்து வந்தாராம். இவரைப் பற்றி, அகிலா கார்த்திகேயன் சொன்ன தகவல்கள் சிலிர்ப்பானவை!

ஒருமுறை, பயங்கர மழை! அரசாங்கம், வெள்ள அபாய எச்சரிக்கையே விடுத்திருந்தது. ஆனால் எதையும் லட்சியம் செய்யாமல், வழக்கம்போலவே கிளம்பி 4 கி.மீ. தூரம் பயணித்துத் திரும்பியவரைக் காத்தருளியது மகாபெரியவாளின் பேரருள் அல்லாமல் வேறென்ன?

இப்படித்தான் ஒருநாள், பிரதோஷம் மாமா மடத்துக்குச் செல்லும்போது, திருவரத ஓதுவார் என்பவரும் தெருவில் தன் பரிவாரங்கள் புடைசூழ வந்தாராம். வழிநெடுக, தேவார- திருவாசகப் பாடல்களைப் பாடிக்கொண்டும், ‘நமசிவாய வாழ்க! நாதன்தாள் வாழ்க!’ என்று கோஷம் இட்டுக்கொண்டும் ஓதுவாரும் அவருடன் வந்தவர்களும் வர, பிரதோஷம் மாமாவுக்குச் சின்னதாக ஒரு வருத்தம். அவர், ‘அருணாசல சிவ’ எனும் நாமத்தைச் சொல்லியபடியே வருவது வழக்கம். ஆனால், அன்றைக்கு ஓதுவார் பாடியதால், அவர் சொல்வது தடைப்பட்டது.

ஸ்ரீரமணரிடம் அதீத ஈடுபாடுகொண்ட பிரதோஷம் மாமா, ஸ்ரீரமணர் அருளிய ‘அருணாசல சிவ’ எனும் திருநாமத்தை, எல்லோரையும் சொல்லச் சொல்வார். அதேபோல், ஓதுவார் உட்பட அங்கிருந்தவர்களிடம், ‘அருணாசல சிவ’ என்று சொல்லும்படி வலியுறுத்தினார். அதேநேரம் மனதுள் ஒரு எண்ணம்… ‘நமசிவாயமும் அருணாசல சிவமும் வேறு யார்? மகாபெரியவாள்தானே?!

அனைவரும் மடத்துக்கு வந்து பெரியவாளைத் தரிசித்தனர். ஓதுவார் விடைபெற்றுச் சென்ற சிறிது நேரத்தில், ‘ஓதுவார் எங்கே?’ என்று கேட்டார் காஞ்சி மகான். அங்கிருந்தவர்கள், ஓதுவார் சென்றுவிட்டதைத் தெரிவித்தனர். உடனே, பிரதோஷம் மாமாவை அழைத்துப் புத்தகம் ஒன்றைக் கொடுத்த மகாபெரியவர், ”இந்தப் புத்தகம் எந்த வருஷம் வெளியானதுன்னு ஓதுவாரைக் கேட்டுத் தெரிஞ்சுண்டு வா!” என்றார். அந்தப் புத்தகம், திருவாசகம்!

காஞ்சிபுரத்தைவிட்டு வேறெங்கும் செல்வதில்லை என்றிருந்த பிரதோஷம் மாமா, மகானின் கட்டளையை  நிறைவேற்ற சென்னை செல்லவேண்டிய நிலை. சென்னையில் ஓதுவாரைத் தேட, ஒரு துணை தேவையாக இருந்தது. தன் மீது அன்பு கொண்டிருந்த அன்பர் ஒருவரை உதவிக்கு அழைக்க நினைத்தார். அன்ப ரைச் சந்திக்கும் பொருட்டு, தான் ஏற்கெனவே வேலை பார்த்த அலுவலகத்துக்குச் சென்றார்.ரிடையர்டு ஆனபிறகு இவர் அங்கு செல்வது இதுவே முதல் முறை.

மாமாவைப் பார்த்ததும், அங்கிருந்த வேறொரு நண்பர், ”ஆச்சரியமா இருக்கு சார்! கடிதம் எழுதிப்போட்டு உங்களை வரச்சொல்லணும்னு நினைச்சுட்டிருந்தேன். உங்களுக்குச் சேர வேண் டிய அரியர்ஸ் பணம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் மேலே வந்திருக்கு. நீங்க இன்னிக்கு வரலேன்னா, திரும்பவும் அக்கவுன்ட்ஸ் செக்ஷனுக்கே போயிருக்கும். அப்புறம் வாங்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான்!” என்றார்.

அந்தக் காலத்தில் ஆயிரம் ரூபாய் என்பது மிகப்பெரிய தொகை. இந்தத் தொகை கிடைப்பதற்கு, மகாபெரியவா சிறிதாக விளையாடி, அருளியிருக்கிறார் எனச் சிலிர்த்தார் பிரதோஷம் மாமா.

ஆனால், இத்தோடு முடியவில்லை ஆச்சரியம்!

பிறகு, சென்னையில் அந்த ஓதுவாரைக் கண்டுபிடித்து, நூல் வெளியிடப்பட்ட விவரத்தைக் கேட்க, ‘தெரியாது’ என்று ஓதுவார் சொல்ல, வேறு சிலர் மூலமாக விவரங்களைச் சேகரித்துக்கொண்டு, மடத்துக்குச் சென்றார் பிரதோஷம் மாமா. அங்கே, இவர் கூறியதையெல்லாம் செவிமடுத்த மகாபெரியவா, திருவாசகப் புத்தகத்தை நீட்டி, ”முதல்லேருந்து சில பக்கங்களைப் படி” என்றார்.

புத்தகத்தை வாங்கிப் பிரித்ததும், ஆடிப் போனார் பிரதோஷம் மாமா. எடுத்ததும், ‘நமசிவாய வாழ்க!’ என்று துவங்கும் சிவ புராணம்தான் தென்பட்டது.

‘அருணாசல சிவனும் நமசிவாயமும் வெவ்வேறல்ல’ என்பதைப் பிரதோஷம் மாமாவுக்கு சூசகமாக உணர்த்தி விட்டார் மகாபெரியவா!

திருப்பாவை- திருவெம்பாவை பற்றிய சம்பவம் ஒன்றையும் தெரிவித்தார் அகிலா கார்த்திகேயன்.

அது 1949-ஆம் வருடம். மகாபெரியவா திருவிடை மருதூரில் இருந்தார். ஆச்சி அம்மையார் ஒருவர், தினமும் புத்தகம் ஒன்றை எடுத்து வந்து, பெரியவாளுக்கு முன்னே பாடிவிட்டுச் செல்வார். ஒருநாள் ராமமூர்த்தி என்பவரிடம், ”அந்த அம்மையார் பாடற திருப்பாவை- திருவெம்பாவை பத்தி தெரியுமா?” என்று கேட்டார் பெரியவா.

அவருக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை. உடனே அவரை,  தேவராஜ பாகவதர் என்பவரிடம் அனுப்பி, ‘திருப்பாவை- திருவெம்பாவைப் பாடல்களை வெளியில் பாடச் சொன் னால், எல்லாரும் பாடுவார்களா?’ என்று கேட்டு வரச் சொன்னார். ராமமூர்த்தியும் பாகவதரைச் சந்தித்தார். அவரோ, ”இந்தப் பாட்டுக்கள் யாருக்குத் தெரியும்? ஒருத்தரும் பாடமாட்டாங்க” என்று சொல்லிவிட்டார்.

இதை அப்படியே வந்து மகாபெரியவாளிடம் தெரிவித் தார் ராமமூர்த்தி. உடனடியாக திருப்பாவை- திருவெம்பாவை மாநாடு நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்தார் காஞ்சி மகான்!

மார்கழி பிறந்ததும் ராமமூர்த்தி என்பவரையும் கண்ணன் எனும் அன்பரையும் அழைத்து, கையில் விளக்கும் புத்தகமுமாக யானையின் மீது உட்கார்ந்தபடி, ஸ்ரீமகாலிங்க ஸ்வாமி திருக்கோயிலின் நான்கு வீதிகளிலும், திருப்பாவை- திருவெம்பாவை பாடல்களைப் பாடும்படி உத்தரவிட்டார். பிறகு, பெரியவாளின் ஆசியுடன், திருப்பாவை- திருவெம்பாவை மாநாடும் சிறப்புற நடைபெற்றது.

அதையடுத்து, சங்கீதக் கச்சேரிகளிலும் திருப்பாவை- திருவெம்பாவைப் பாடல்களையும் வித்வான்கள் பாடத் துவங்கினர். கி.வா.ஜ. போன்ற தமிழறிஞர்கள், இந்தப் பாடல்களை விளக்கிச் சொற்பொழிவாற்ற ஆரம்பித்தனர். அதுமட்டுமா? அப்போதைய இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் ஆணையராக இருந்த உத்தண்டராமன் என்பவரிடம், ”மார்கழியில், எல்லாக் கோயில்களிலும் திருப்பாவை- திருவெம்பாவை மாநாடு நடத்த ஏற்பாடு செய்யுங்கள்” என்று அருளினார் மகாபெரியவா.

அதே போல், சுவாமிகளின் உத்தரவை சிரமேற்கொண்ட டி.கே.பட்டம்மாள், எம்.எல்.வசந்தகுமாரி, அரியக்குடி ராமானுஜ ஐயங்கார் போன்றவர்கள், திருப்பாவை- திருவெம்பாவை பாடல்களைப் பாடிப் பரப்பினார்கள்!

சில காலம் கழித்து, ராமமூர்த்தியிடம்… ”அந்த ஆச்சி அம்மையார் பாடின பாட்டுக்களை, யாரும் பாடமாட்டானு சொன்னேளே… இப்ப யாராவது பாடறாளா?” என்று குறுஞ் சிரிப்புடன் கேட்டார் காஞ்சிப் பெரியவா. இதில் நெக்குருகிப் போன ராமமூர்த்தி, ”பெரியவா ஈஸ்வர ஸ்வரூபம். அவா நினைச்சா நடக்காததே இல்லை” என்று சொல்லிச் சிலாகித்தாராம்.

பிறகு ஒருமுறை, தஞ்சாவூரில் யாரிடமோ பேசிக் கொண் டிருக்கும்போது, ”இப்ப திருப்பாவை- திருவெம்பாவைப் பாடல்களை, எல்லா இடத்துலயும் எல்லாரும் பாடறான்னா, அது இவனாலதான்!” என ராமமூர்த்தியைச் சுட்டிக் காட்டிச் சிரித்தாராம் பெரியவா.!

நன்றி – சக்தி விகடன்

Monday, February 14, 2011

Lord Sidheswarar and Govinda Gosham

”மேட்டூருக்கு அருகே, நெருஞ்சிப்பேட்டை என்றொரு கிராமம். 1928-ஆம் வருடம் இந்தக் கிராமத்துக்கு விஜயம் செய்தார் மகா பெரியவா.

ஊரின் முக்கியஸ்தரான சுந்தர ரெட்டியாருக்கும் அப்போ தைய எம்.எல்.ஏ. குருமூர்த்திக்கும் பெரியவாளிடம் அதீத பக்தியும் அபிமானமும் உண்டு. நினைத்தபோதெல்லாம் ஊர்ப் பெரியவர்களுடன் சென்று, அந்த மனித தெய்வத்தைத் தரிசித்து வருவார்கள். அப்படியிருக்க, அவரே தங்களது கிராமத்துக்கு விஜயம் செய்திருக்கிறார் என்றால், கேட்கவேண்டுமா?!

ஒருநாள்… ‘ஜய ஜய சங்கர; ஹர ஹர சங்கர’ எனும் கோஷம் முழங்க, பெரியவாளைச் சுற்றி அமர்ந்திருந்தனர் ஊர்மக்களும் பக்தர்களும். அப்போது சற்று தூரத்தில், ‘கோவிந்த… கோவிந்த’ எனும் கோஷம் ஒலித்தது. உடனே பெரியவா, ‘இந்த கோவிந்த கோஷம் எங்கேயிருந்து வர்றது?’ என்று கேட்டாராம்.

”பக்கத்திலேயே பாலமலைன்னு ஒரு மலை… அதன் உச்சியில், ஸ்ரீசித்தேஸ்வரர் கோயில் இருக்கு. அந்த ஈஸ்வரனை தரிசிக்க மலையேறும் பக்தர்கள், ‘கோவிந்த, கோவிந்த’ன்னு கோவிந்த நாமாவைச் சொல்லிக்கிட்டுதான் மலை ஏறுவார் கள். கிட்டத்தட்ட 12 மைல் துரம்!’ என்று  ஊர்ப் பெரியவர்கள் பதில் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

மகா பெரியவாளுக்கு ஏக ஆனந்தம். ‘ஈஸ்வரனைத் தரிசிக்க ‘கோவிந்த’ கோஷமா?!’ என்று வியந்து சிலா கித்தவர், ‘நானும் ஸ்ரீசித்தேஸ்வரரை தரிசிக்கணுமே’ என்று தனது ஆசையைக் கூறினாராம். ‘ஸ்வாமிகளுக்கு 12 மைல் மலையேறுவது கஷ்டம் ஆயிற்றே!’ என்று பக்தர்களுக்கு தயக்கம். ஆனால், மகா பெரியவரோ தயங்காமல் கிளம்பிவிட்டார்.

நம் எல்லோருக்கும் வழிகாட்டிய அந்த மகானுக்கு, ஸ்ரீசித்தேஸ்வரரைத் தரிசிக்க வழிகாட்டுவதற்காக, அன்பர்கள் குழு ஒன்றை அவசர அவசரமாக ஏற்பாடு செய்தார் சுந்தர ரெட்டியார்.

மலையில் 12 மைல் தூரம் ஏறிச் சென்று, சுயம்புவான ஸ்ரீசித்தேஸ்வரரைத் தரிசித்த மகா பெரியவர், ”ஒரு நாள், ஒரேயரு பக்தர், தன் சொந்தச் செலவில் இந்த ஸ்வாமிக்குக் கோயில் கட்டுவார்!’ என்றாராம். மகா பெரியவரின் அந்த தெய்வ வாக்கு அதன்பின் 62 வருடங்கள் கழித்து, 1990-ல் பலித்தது.

அந்த வருடம்… வடநாட்டு சேட்ஜி ஒருவர், ஸ்ரீசித்தேஸ்வரரைத் தரிசிக்க வந்தார். அவருக்கு அந்த ஈஸ்வரன் என்ன ஆணையிட்டாரோ… அந்த அன்பரே தனியருவராகக் கோயில் கட்டி, கும்பாபிஷேகமும் செய்து முடித்து விட்டார்!”

- பரவசத்துடன் இந்தச் சம்பவத்தை விவ ரித்த அகிலா கார்த்திகேயன், இன்னொரு சுவா ரஸ்யமான விஷயத்தையும் சொன்னார்…

”முன்னொரு காலத்தில் இந்தப் பகுதியை ஆண்ட மன்னர் ஒருவர், முழு வரியையும் பாக்கி இல்லாமல் செலுத்திய தன் குடி மக்களுக்கு ஏதாவது பரிசு கொடுக்க விரும்பினார்.

மந்திரியை அழைத்து, ‘பணத்தைத் தண்ணீ ரில் கொட்டு’ என்று ஆணையிட்டார். அந்த மதியூக மந்திரி என்ன செய்தார் தெரியுமா? தகுந்த பணியாட்களைக் கொண்டு, அங்கே இரண்டு அணைகள் கட்டினாராம். இதனால்,  ஊர் செழித்தது!

மகா பெரியவா நெருஞ்சிப்பேட்டையில் தங்கியிருந்த காலத்தில், அணைகளின் நடுவே கற்களையே அடித்துச் செல்வதுபோல் பெரும் சத்தத்துடன் தண்ணீர் பாய்ந்ததாம். அங்கே ஒரு பெருமாள் விக்கிரகமும் இருப்பதைக் கண்ட  பெரியவர், அணையையும் விக்கிரகத் தையும் மாறி மாறிப் பார்த்துவிட்டு, ‘இதுபத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா?’ என்று ஊர்ப் பெரியவர்களிடம் கேட்டிருக்கிறார்.

”ஒரு ராஜா, இங்கே வேங்கடபெரு மாளுக்கு ஆறு ஏக்கர் பூமியைக் கொடுத்ததைக் கதை கதையாகக் கேட்டிருக்கோம். அவ்வளவுதான் எங்களுக்குத் தெரியும்!” என்று அவர்கள் கூற, ‘அடியிலே பொக் கிஷம்!’ என்று அந்த இடத்தைச் சுட்டிக்காட்டிச் சொன்னாராம் பெரியவா. அப்போது, ஊர் மக்களுக்கு பெரியவா ஏன் அப்ப டிச் சொன்னார் என்பது விளங்க வில்லை!

பல வருடங்கள் கழித்து, மேட்டூர் அணையிலிருந்து வரும் நீரில் மின்சாரம் எடுக்க ஏற்பாடு ஆனது. இன்ஜினீயர்கள் அந்த இடத்தில் பள்ளம் தோண்டிய போது, பெருமாள் விக்கிரகத்தையும் அகற்ற வேண்டியதாயிற்று. வெகு ஜாக்கிரதையாக பெருமாள் விக்கிரகத்தை அகற்றி, 25 அடி ஆழத் துக்குப் பள்ளம் தோண்டி, அஸ்திவாரப் பணி யைத் துவங்கியபோதுதான்… ‘அடியிலே பொக் கிஷம்’ என்று மகா பெரியவாள் சொன்னதன் அர்த்தம் புரிந்தது ஊர்க்காரர்களுக்கு!

முதலில், அனுமன் விக்கிரகம் கிடைக்க, அடுத் தடுத்து ஸ்ரீராமன், சீதாதேவி விக்கிரகங்களும்  கிடைத்தனவாம். சிலிர்த்துப்போன சுந்தர ரெட்டி யாரும் இன்னும் சில ஊர்ப் பெரியவர்களும், அந்த விக்கிரகங்களை ஒரு டெம்போவில் ஏற்றிக் கொண்டு காஞ்சிபுரம் சென்றார்கள். மகா பெரிய வரைத் தரிசித்து, விஷயத்தைச் சொல்லி அந்த

விக்கிரகங்களை வைத்துக் கோயில் கட்ட ஆசி வேண்டினர். மகாபெரியவாளும், ”உடனே செய் யுங்கள். சீக்கிரமே நடக்கும்!” என்று அருளாசி வழங்கினார்.

அனைவரும் கிளம்பும்போது, பெரியவர் அவர்களை அழைப் பதாகக் கூப்பிட, மீண்டும் அவர் கள் உள்ளே வந்தனர். ”நான் ஸ்ரீசித்தேஸ்வரரைத் தரிசிக்க மலை ஏறினப்போ, வழிகாட்டியா வந்த பெருமாள் கவுண்டர் நன்னா இருக்காரா?’ என்று கேட்டார் பெரியவர். ஒரு பாமர வழிகாட்டியை, 70 வருடங்கள் கழித்தும் பெயர் முதற்கொண்டு நினைவு வைத்திருந்து, அன் போடு நலம் விசாரிப்பதை எண் ணிச் சிலிர்த்தனர் அவர்கள்.

”கவுண்டர் நன்றாக இருக்கிறார். 95 வயது ஆகிறது” என்று அன்பர்கள் பதில் அளிக்க, பெரி யவர் தன் முன் இருந்த தாம்பாளத்தில் இருந்த புது வஸ்திரங்களை அவர்களிடம் காட்டி, ‘இந்த வஸ்திரங்களைக் கொண்டுபோய்ப் பெருமாள் கவுண்டரிடம் நான் கொடுத்ததாகக் கொடுங்கோ. நான் அவரை ரொம்பவும் விசாரிச்சேன்னு சொல்லுங்கோ!’ என அன்புடன் கூறினார். பெரு மாள் கவுண்டர் எத்தனை பாக்கியம் செய்திருக் கிறார் என்று உருகிப் போனார்கள் நெருஞ்சிப் பேட்டை அன்பர்கள்.

எங்கோ, எப்போதோ தனக்கு வழிகாட்டியதை மறக்காமல், அந்த அன்பரை நினைவு வைத்திருந்து, தன் மரியாதையையும் அன்பையும் காட்டினாரே… பெரியவாளின் கருணையே கருணை!”

அன்புதான் அழகு

நம் மனசை அப்படியே பூர்ணமாக அழகுக்குக் கொடுத்து அனுபவிக்க நமக்குத் தெரியவில்லை. அழகிலேயே  ஈச்வரத்வத்தை அனுபவிக்கும் பக்குவம் நம் எல்லோருக்கும் சிந்திக்கக் கூடியதில்லை.  ஏதோ அழகாயிருக்கிறது என்று கொஞ்ச நாழி ரசித்து சந்தோஷப்படுவதற்கு அதிகமாக அதை மோக்ஷோபாயமான உபாஸனையாக ஆக்கிக் கொள்ள நம்மில் எல்லோராலும் முடியவில்லை.

நமக்கு எது அழகாகத் தெரிகிறது?  எது நமக்கு ஆனந்தத்தைத் தருகிறதோ அதைத்தான் அழகு என்கிறோம்.  நாம் திரும்பத் திரும்ப விரும்பிப் பார்க்கும்படியாக ஒன்று இருந்தால் அது அழகு என்று அரித்தம்.

இங்கே ஒரு முக்கியமான நிபந்தனை.  அதாவது நாம் அனுபவிக்கும் ஆனந்தம் மனோவிகாரத்தில் ஏற்படுகிற சந்தோஷமாக இல்லாமல் மனசில் சுத்தமான, சாந்தமான இன்பத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருக்கிறபோதுதான் அதற்குக் காரண பூதமானது அழகாயிருக்கிறதெற்கு அர்த்தம்.

அன்பு ஜாஸ்தியாக ஆக, ரூப அழகைப் பார்ப்பதுகூட க் குறைந்துகொண்டே வர ஆரம்பிக்கிறது.  அன்பேஉருவானவர்களை அவர்களுடைய ரூபம் எப்படியிருந்தாலும் திரும்பத் திரும்பப் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கிறோம் என்றால், அப்போது அன்பு தான் அழகு என்று ஆகிவிடுகிறது.  ரொம்ப அழகானவர்கள் தூக்க வந்தால்கூட , அவர்களிடம் பயந்துகொண்டு குரூபமான அம்மாவைத்தான் கட்டிக்கொள்கிறது குழந்தை! காரணம் என்ன?  அவளுக்குத் தன்னிடம் உள்ள பெரிய அன்பை அது தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது.

மொத்தத்தில் என்ன ஏற்படுகிறதென்றால், “உயிருள்ள ரூபமாக இருக்கிற ஒன்றின் அழகு, அது அன்பாக இருக்க இருக்க ஜாஸ்தியாகிறது.  அன்பு ரொம்பவும் முதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிற நிலையில் ரூப அழகே அடிபட்டுப்போய்  அன்புதான் அழகாகத் தெரிகிறது” என்று ஆகிறது.

—   ஜகத்குரு காஞ்சி காமகோடி ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸவதி சங்கராச்சார்ய சுவாமிகள்

Friday, February 11, 2011

Deivathin Kural–Part 1 Continued…..

 

ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹)

܈¬õî‹ (Continued…)

'܈¬õî‹' â¡ð«î ÝF êƒèó ðèõˆ ð£î˜èœ G¬ô®ò Cˆî£‰î‹ â¡Á ♫ô£¼‚°‹ ªîK»‹. '܈¬õî‹' â¡ø£™ â¡ù? 'ˆM' â¡ø£™ Þó‡´. two â¡ð¶ ÜFL¼‰¶ õ‰î¶î£¡. 'ˆM'J½œ÷ ˆ (d) â¡ð«î 'Ç' M™ '†' (t) ÝAM†ì¶. à„êKŠH™ 'Ç' â¡Á ªê£¡ù£½‹, vªð™LƒA™ -‚° ÜŠ¹ø‹ w õ¼Aø¶ w- ¾‚° 'õ' êŠî«ñ à‡´. 'ˆM'J™ àœ÷ 'õ'  Þƒ«è w - ÝAM†ì¶. 'ˆM' - Þó‡´. 'ˆ¬õî‹' â¡ø£™ Þó‡´ à‡´ â¡Á G¬ùŠð¶. '܈¬õî‹' â¡ø£™ 'Þó‡´ Þ™¬ô' â¡Á ܘˆî‹. â‰î Þó‡´ Þ™¬ô? ÞŠ«ð£¶ võ£I â¡Á å¼ˆî˜ Þ¼‚Aø£˜. Üõ¼‚° Þó‡ì£õî£è põ˜èœ â¡ø  Þ¼‚A«ø£‹ â¡Á G¬ù‚A«ø£‹ Ü™ôõ£. ÞŠð® Þó‡´ Þ™ô«õ Þ™¬ô. võ£I (Hó‹ñ‹) â¡Aø å«ó êˆFò õv¶‚°Š ¹ø‹ð£è ⶾ«ñ Þ™¬ô. ܶ îMó, Þó‡ì£õ¶ õv¶ ⶾ«ñ Þ™¬ô. ܉î å¡«ø ñ£ò£ ê‚FJù£™ Þˆî¬ù põ˜èœ ñ£FK»‹ «î£¡ÁAø¶. Þªî™ô£‹ ªõÁ‹ «õû‹î£¡.

å¼ ï®è¡ ðô «õû‹ «ð£†ì£½‹ àœ«÷J¼‚Aø Ýœ 弈î¡î£¡ â¡ð¶«ð£™ Þˆî¬ù võ£I 弈î¡î£¡ â¡ð¶«ð£™ Þˆî¬ù põó£Cèœ Þ¼‰î£½‹ ÜõŸÁ‚° àœ«÷J¼‚Aø Ýœ võ£I 弈î¡î£¡. põ£ˆñ£ ðóñ£ˆñ£ â¡Á Mõè£ó î¬êJ™ HKˆ¶„ ªê£¡ù£½‹ õ£vîõˆF™ àœ÷¶ å«ó ݈ñ£î£¡. ' ñ£¬ò¬òˆ ® Þ‰î ë£ùˆ¬î ܸðõˆF™ ܬ쉶M†ì£™, ÜŠ¹ø‹ âˆî¬ù«ò£ °¬øð£´èœ àœ÷ põ˜è÷£è Þ¼‚èñ£†«ì£‹: å¼ °¬ø»I™ô£î, G¬ø‰î G¬øõ£ù êˆFòñ£è«õ ÝAM´«õ£‹' â¡ð¶î£¡ Ýê£Kò£œ àð«îCˆî ܈¬õî õ‹. Þ‰î ܸðõˆ¬î ܬ쉶M†ì£™, ÜŠ¹ø‹ èwì‹, ðò‹, è£ñ‹, ¶«õû‹, ⶾ‹ ñ‚ 膴Šð´ˆî£¶. ïñ‚°Š ¹ø‹ð£è ⶫõ£J¼Šðî£è G¬ùŠðù ÜîQìI¼‰¶ èwì‹, ðò‹, è£ñ‹, °«ó£î‹, Þˆò£Fèœ ï‹¬ñ‚ 膮Š «ð£´A¡øù Þ¶ ù ê‹ú£ó ð‰î‹? ñˆ îMó Þ¡ªù£¡«ø Þ™ô£î«ð£¶ âõ¡ è†ìŠð´õ£¡, ⶠ膴Šð´ˆ¶‹? 膴 â¡ð¶î£¡ ã¶? Þó‡ì£õ¶ õv¶«õ A¬ìò£«î 膴 â¡Á‹ 膴Aø õv¶ â¡Á‹ ïñ‚° ªõO õv¶ âŠð®J¼‚è º®»‹? 膮L¼‰¶ M´ð†ì (Í„-M´ð´î™) Þ‰î G¬ô º‚F Ü™ô¶ «ñ£þ‹. 'Þ‰î G¬ô¬ò ⃫è«ò£ ¬õ°‡ìˆF™, Ü™ô¶ ¬èô£êˆF™ ⡬ø‚«è£ «ð£ŒŠ ªðø «õ‡®òF™¬ô. Þ¬î Þƒ«è«ò ÞŠ«ð£«î ܸðMˆ¶ Mìô£‹. õ£vîõˆF™ Þ‰î «ñ£ûˆ¬î  å¡Á‹ ¹Fî£è ܬìõ¶‹ Þ™¬ô. Hó‹ñ‹ â¡Aø ♬ôòŸø êˆFò‹ ⊫𣶫ñ 膴Šðì£î «ñ£þñ£è Þ¼‰¶ ªè£‡«ì Þ¼‚Aø¶ -

Hóð…êˆF™ Ýè£ò‹ (space) ⃰ 𣘈‹ 膴Šðì£ñ™ Þ¼‚Aø ñ£FK Þ‰îŠ Hóð…êˆF«ô«ò ðô ð£¬ùè¬÷ ¬õˆF¼‚A«ø£‹ â¡ø£™, ÜõŸÁ‚°œ Þ¼‚Aø è£LJìˆF½‹ ⊫𣶠܉î Ýè£ê‹ Þ¼‰¶ ªè£‡«ì Þ¼‚Aø¶. å¡Á ⃰‹ ðó‰¶ MK‰î ñý£è£ê‹, ñŸø¶ ð£¬ù‚°œ (è숶‚èœ) àœ÷ èì£è£ê‹ â¡Á ï‹ ð£˜¬õJ™ «õ‡´ñ£ù£™ HKˆ¶„ ªê£™ôô£«ñ îMó, Þó‡´ Ýè£êº‹ õ£vîõˆF™ å¡«ø. ð£¬ù â¡Aø Ïðˆ¬î à¬ìˆ¶Š «ð£†´M†ì£™ ï‹ ð£˜¬õ‚°‚Ãì Þó‡´‹ å¡ø£è«õ ÝAM´Aø¶. ÞŠð®«ò Hó‹ñˆF™ îQˆîQ ð£¬ùèœ ñ£FK  ñ£ò£ê‚Fò£™ «î£¡PJ¼‚A«ø£‹ Ýù£½‹  Hó‹ñ«ñ. ñ£¬òJ¡ ð‰îˆî£™ Þ¶ ïñ‚°ˆ ªîKòM™¬ô. ܬî à¬ìˆ¶ M†ì£™ ‹ Üè‡ìñ£ù Hó‹ñ«ñ â¡ø ܸðõ‹ õ‰¶M´‹. ܉î ܸðõ‹ C‰FŠðŠ ð®è÷£è è˜ñ‹, àð£ú¬ù ފ𮊠ðô Þ¼‚A¡øù. Ýê£Kò£œ  ♫ô£¼‹ ãPŠ«ð£õ ªê÷èKòñ£èŠ ð®‚膴‹ «ð£†´‚ ªè£´ˆF¼‚Aø£˜. Þ‰î àð£òƒè¬÷ ܸw®‚Aø «ð£«î,  𣘊ð¬õ ò£¾‹ å¡Á â¡ø G¬ùŠ¹‹ ïñ‚° àœÀó Þ¼‰¶ªè£‡«ì Þ¼‚è «õ‡´‹. 'â™ô£‹ å¡Á' â¡ð¶ HóˆFò†ê ܸðõñ£è õ¼Aø«ð£¶ õó†´‹. Ýù£™, ޶ à‡¬ñ â¡ø G¬ùŠ¬ð ÞŠ«ð£FL¼‰«î Ü®‚è® à‡ì£‚A ªè£œ÷ «õ‡´‹.

ÿ ÝFêƒèó ðèõˆð£î˜èœ â™ô£õŸ¬ø»‹ å¡ø£èŠ ð£˜‚è «õ‡´‹ â¡Á ªê£™L M†ì£˜. Ýù£™ àôèˆF™ «õÁ «õø£èˆ ªîKAø â™ô£Š Hó£Eè¬÷»‹ 'ï£ñ£è' âŠð®Š 𣘊ð¶ â¡Á °öŠðñ£è Þ¼‚Aø¶. ü£‚óˆ, võŠù‹, ú§û§ŠF â¡Á Í¡Á Üõv¬î G¬ôèœ à‡´. ê£î£óíñ£è MNˆ¶‚ ªè£‡®¼Šð¶ ü£‚ó‹: èí£‚ 裇ð¶ võŠù‹ å¡Á‹ ªîKò£ñ™ Ƀ°õ¶ ú§û§ŠF. Þ‰î Í¡Á Üõv¬îèO½‹ å¼õ«ù Þ¼‚Aø£¡. èù£‚ è‡ìõ‹ MNˆ¶‚ ªè£‡ìõ‹ å¼õ«ù. Ýù£™, èù£‚ è‡ì ªð£¿¶ ïì‚Aø¬õèÀ‚°‹, MNˆ¶‚ ªè£‡ìH¡ ïì‚Aø¬õèÀ‚°‹ º¡Â‚°Š H¡ ê‹ð‰î«ñ Þ™¬ô. èùM™ «õø Mîñ£ù ïìõ®‚¬èèœ Þ¼‚A¡øù. MNˆ¶‚ªè£‡ì«ð£¶ «õ«ø Mîñ£ù ïìõ®‚¬èèœ Þ¼‚A¡øù. Üõv¬î «õÁð†ì «ð£F½‹, ñ«ù£ð£õ‹ «õÁð†ì «ð£F½‹ Þ󇮽‹ å¼õ«ù Þ¼Šð¶«ð£ô, «õø «õø ñ«ù£ð£õ‹ ªè£‡ì ðô Hó£EèOìˆF½‹ Þ¼Šðõ¡ å¼õ«ù: Üõ«ù  â¡Á ªîOò «õ‡´‹. å¼ è£ôˆF™ ïñ‚°„ ê£‰î °í‹ Þ¼‚Aø¶. ñŸªø£¼ êñòˆF™ «è£ð‹ Þ¼‚Aø¶. Ýù£½‹ Þó‡´ Üõv¬îJ½‹ Þ¼Šðõ¡ å¼õ«ù â¡ð¶ ܸðõˆF™ ªîKAø¶. Üõvî£ «ðîƒèO™ ï‹ ºè‹, ¬è裙 â™ô£õŸP¡ «ð£‚°‹ ñ£ÁA¡øù. è£ô«ð£îˆî£™ °ö‰¬î Aöñ£Aø«ð£¶ «îèƒÃì «õø£è ñ£ÁAø¶. Þ¶ Mõè£ó àôèˆF™, võŠðù àôèˆF«ô «è†è«õ «õ‡ì£‹.

ï‹ å¼õ¼¬ìò ñùRL¼‰«î ðô «ð¼¬ìò Ïðƒèœ, ðô «õÁ Þìƒèœ ðô «õÁ è£ôƒèœ â™ô£‹ èùM™ à‡ì£A¡øù.  ªêŒò‚Ã죪î¡Á G¬ù‚Aø è£Kòƒè¬÷ªò™ô£‹ èùM™ ªêŒõî£è‚ 裇A«ø£‹. Þ‹ñ£FK Üõvî£ «ðîƒèO™ å¡Á‚ªè£¡Á M«ó£îñ£ù è£Kòƒè¬÷„ ªêŒî£½‹ «õÁ «õÁ Mîñ£ù «î躋 ñùú§‹ Þ¼‰î£½‹, â™ô£ Üõv¬îèO½‹ Þ¼Šðõ¡ å¼õ«ù â¡ð¶ ªîKAø¶. ïñ‚° ü¡Q Hø‰î£™ Ü º¡  ªêŒî è£KòƒèÀ‚° M«ó£îñ£è„ ªêŒA«ø£‹.  º¡ð å¼ ¹vîè‹ â¿FJ¼‰î£™ ÞŠ«ð£¶ ܬî ñ ANˆ¶ M´A«ø£‹. â¿Fòõ‹ ANˆîõ‹ å«ó «ð£˜õN. Þ‰î àô躋 å¼ èù¾î£¡. àôè õ£›¾‹ ñ£ò£ ü§óˆF™ õ‰î ü¡Q â¡Á ªîK‰¶ ªè£‡ì£™, à‡¬ñJ™ â™ô£‹ å¡Á â¡Á à혫õ£‹. ï‹ èùM™, ï‹ å¼ˆîK¡ ñù«ñ Þˆî¬ù «ð¬ó C¼w®ˆî ñ£FK, ñè£ ªðKò ñù² å¡P¡ â‡íƒèœî£¡ Þˆî¬ù põó£CèÀ‹ â¡Á ªîK»‹. ñŸªø£¼õ¡  â¿Fò ¹vîèˆ¬î‚ ANˆî£™ Üõ‹  â¡Á à혫õ£‹. Mõè£ó àôèˆF™ â¿Fòõ‹ ANŠðõ‹ ªõšªõÁ «îèˆF™ Þ¼Šðîù£™ õ£vîõˆF™ àœ«÷J¼Šðõ¡ «õø£A Mìñ£†ì£¡. â™ô£õŸÁ‚°œ«÷»‹ Þ¼Šð¶ å¡Á. å¼õ¡ ñ Ü®ˆî£™ «õªø£¼õ¡ ñ Ü®Šðî£è G¬ùŠð¶ . ñ ñ Ü®ˆ¶‚ªè£œA«ø£‹ â¡ð¶î£¡ êˆFò‹. Þ¶ êˆFòI™¬ô â¡ø£™, võ£I Ü™ô¶ Hó‹ñˆ¶‚°Š ¹ø‹ð£è Þ¡ªù£¡Á Þ¼‚è«õ‡´‹. ÜŠð®ò£ù£™ ܶ âƒA¼‰¶ õ‰î¶, ܶ â¬î‚ªè£‡´ ð‡íŠð†ì¶, ܊𮊠ð‡Eùõ¡ ò£˜ â¡ø «èœM õ¼Aø¶. ÞŠ«ð£¶  ÜP¾œ÷ (¬êî¡òºœ÷) põ˜èœ â¡Á‹, ÜPM™ô£î üìŠHóð…ê‹ â¡Á‹ Þ¼‚A«ø£‹. üìŠHóð…ꈬî  à‡´ ð‡íM™¬ô. Ü«î ñ£FK üìŠHóð…꺋 ñ à‡´ ð‡íM™¬ô - ÜPM™ô£î ܶ âŠð®, î£ù£è å¼ è£Kòˆ¬îŠ ð‡í º®»‹? ÜF½‹ ÜPM™ô£î üì‹ âŠð® ÜP¾œ÷ põ¬ù à‡ì£‚è º®»‹? ÜPM™ô£î üìŠ Hóð…ê‹ Üï£F è£ôñ£è ªó£‹ð¾‹ Cóñˆ«î£´ ï쉶 õ¼Aø¶ â¡ø£™, ܬî å¼ «ðóP¾î£¡ ð¬ìˆ¶ ïìˆF õó «õ‡´‹. ÜŠ«ðóP¾ «õÁ ã«î£ õv¶¬õ‚ ªè£‡´ Hóð…êˆ¬îŠ ð¬ìˆî¶ â¡ø£™, Ü‰î «õªø£¼ õv¶ âŠð®ˆ ù õ‰î¶ â¡Á «èœM õ¼Aø¶. âù«õ, «ðóP«õ ފ𮈠ùˆ ù üìŠ Hð…êñ£è‚ 裆®‚ ªè£œAø¶ â¡ø£Aø¶. ÜŠ¹ø‹, Þ‰î põ˜èœ Þ¼‚A«ø£«ñ  ï£ñ£èõ£ à‡ì£«ù£‹?

põ ó£CèO™ 嚪õ£¼ Þùº‹ å«óMîñ£ù ²ð£õƒèœ, °í M«êûƒèœ, êgó ܬñŠ¹ ÝAòõŸ«ø£´ Þ¼Šð¬îŠ 𣘈 ܶ ⶾ‹ îQˆîQò£è ÞŠð® à‡ì£AJ¼‚è º®ò£¶ â¡Á G„êòñ£Aø¶. Ýùð®ò£™, Þ‰î põ êÍè‹ º¿õ¬î»‹ å¼ «ðóP¾î£¡ ð¬ìˆF¼‚Aø¶ â¡ø£Aø¶. põ¬ìò ÜP¾ «õªøƒA¼‰«î£ õóM™¬ô: Ü‰îŠ «ðóPM¡ «õ¬ô â¡Á ªîKAø¶. Þ‰î põ˜èÀ‚° àí¾, à´Š¹ ºîLòù üìŠ Hóð…êˆFL¼‰¶ A¬ì‚è «õ‡®J¼‚Aø¶. üìˆF™ àœ÷õŸ¬ø - õ£ê¬ù, ²¬õ, Yî‹ àwí‹ ºîLòõŸ¬ø - ܸðM‚è põ‚° Þ‰FKòƒèœ Þ¼‚A¡øù. ÞŠð® üìŠ Hóð…꺋 põŠHóð…꺋 å¡Á‚ªè£¡Á ªï¼ƒA„ ê‹ð‰îŠð†®¼‚A¡øù. Þ¶ põù£è ãŸð´ˆF‚ ªè£‡ì ê‹ð‰î‹ Ü™ô, Þõ¡ üìŠHóð…êˆFL¼‰¶î£¡ ꣊ð£´, ¶E, i´, â™ô£‹ ªðø «õ‡´‹ â¡Á Þõù£ F†ì‹ «ð£†ì£¡? Þõ¡ «ð£†ì£™î£¡ ܶ 膴Šð´ñ£? âù«õ Ü‰îŠ «ðóP¾î£¡ ÞŠð® êƒèŸð‹ ªêŒ¶, Þõ¬ù ܫ ê‹ð‰îŠð´ˆF ¬õˆF¼‚Aø¶ â¡Á ªîKAø¶. üìŠ Hóð…ꈬî ã«î£ å¼ ê‚F ð¬ìˆî¶. põŠ Hóð…êˆ¬î «õªø£¼ ê‚F ð¬ìˆî¶ â¡ø£™ Þ¬õ Þó‡¬ì»‹ ފ𮄠«ê˜ˆ¶Š H®ˆ¶„ ê‹ð‰îŠð´ˆF ¬õ‚è º®ò£¶. âù«õ üì‹, ¬êî‡ò‹, Þó‡´‚°«ñ Íô‹ Ü‰îŠ «ðóP¾î£¡ â¡ø£Aø¶. ܶ 'ð¬ìˆî¶' â¡Á ªê£¡ù£½‹ ªõO õv¶¬õ‚ ªè£‡´ ð¬ì‚èM™¬ô â¡Á 𣘈«î£‹. âù«õ, ܶ«õ Þˆî¬ù «ð£ô¾‹ «î£¡ÁAø¶ â¡ð«î ðóñ êˆFò‹. Ýè, Þ¼Šð¶ å¡Á. å¡«ø ðôMîñ£èˆ «î£¡ÁAø¶. ފ𮊠ðôõ¬èò£èˆ «î£¡ÁõKò ê‚F Ü Þ¼‚Aø¶. ܬîˆî£¡ ñ£¬ò â¡ð¶. å«ó Hó‹ñ‹ ñ£ò£ ê‚Fò£™ ðôõŸ¬øŠ«ð£™ ªîKAø¶ â¡ð¶î£¡ ܈¬õî‹. üèˆ º¿õ¬î»‹ Þ‰î ñ£FK å¡ø£èŠ 𣘂°‹ ñ«ù£ð£õˆ¬îŠ ðöA‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹. â™ô£‹ å¡ø£ù£™ î£Â‹ Hø¼‹ «õÁ «õø£è Þ¼‚è º®ò£¶. Þ‰G¬ôJ™ ü舶‹Ãì ÜPòŠð´A¡ø õv¶õ¡Á ÜPðõù£Aò ù ܶ â¡ø ܸðõ‹ õ‰¶ M´‹. ÞŠªð£¿¶ ¬è ï£ñ£èˆ «î£¡ÁAø¶. 裙 ï£ñ£èˆ «î£¡ÁAø¶. à싹 ï£ñ£èˆ «î£¡ÁAø¶. Þ¶«ð£™ àôè¬ùˆ¶‹ ï£ñ£AMì «õ‡´‹. ÜŠð®Šð†ì ë£ù‹ å¼õ‚° ܸðõˆF™ õ‰î£™, Üõ¡ ê‡ì£÷ù£J¼‰î£½‹ Üõ¡î£¡ ð‡®î¡. Ý꣘ò£œ Þ¬î "ñmû£ ð…êè"ˆF™ â´ˆ¶„ ªê£™Aø£™. Þ‰î ë£ù‹î£¡ ñ£ø£î Ýù‰îñ£ù «ñ£þ‹: Þ‰î„ êgóˆF™ Þ¼‚°‹«ð£«î ܸðM‚è‚ Ã®ò «ñ£þ‹.

நெஞ்சம் நிறைக்கும் ஜகத்குரு! — நூல் அறிமுகம்

clip_image001

நம் காலத்தின் உன்னத தவஞானியான மகா பெரியவாளின் வாக்குகள் பொருள் பொதிந்தவை. ஒவ்வொரு தலைமுறையினரும் அவரது கருத்துகளின், எண்ணங்களின் வீச்சைக் கண்டு ஆச்சர்யப்படுகின்றனர்.

அதேபோல், ஒரு படம், ஆயிரம் கருத்துகளைச் சொல்லவல்லது; விளக்கவல்லது. மகா பெரியவாளின் உத்தம வாழ்வை, Divya Darshan of Sri Kanchi Mahaswami என்ற இரண்டு தொகுதிகளிலும் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான புகைப்படங்கள், மிக அழகாகப் பதிவு செய்திருக்கின்றன.

மகாபெரியவா அவதரித்த வீடு தொடங்கி, அவர் ஜீவன் முக்தி அடையும் 1994 வரை 100 ஆண்டுகால வாழ்க்கையைப் புகைப் படங்களின் வாயிலாக நாம் தரிசிக்க முடிகிறது. குறிப்பாக, 1952 முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மிக மிக விரிவாக அனைத்துப் புகைப்படங்களும் இத்தொகுதிகளில் இடம் பெற்றுள்ளன.

clip_image002

மகா பெரியவாளின் குழந்தை போன்ற எழில் சிரிப்பு, ஒரு காலை மடித்து மற்றொரு காலின்மேல் ஊன்றி யோசனை செய்வது, ரிக்‌ஷாவைப் பிடித்துக் கொண்டு யாத்திரை செல்வது, ஆழ்ந்த சிந்தனைவயப்பட்டு கூர்மையாகப் பார்ப்பது, அரசியல், ஆன்மிக தலைவர்களைச் சந்தித்து ஆசியளிப்பது என்று மிக மிக அபூர்வமான புகைப்படங்கள் இத்தொகுதிகளில் இடம்பெற்றுள்ளன.

மகா பெரியவா பல ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் நடந்த விஜய யாத்திரை, பாதயாத்திரையின் வரை படங்களையும், அவர் அருள்பாலித்த நகரங்களையும் மிகத் துல்லியமாக விளக்குகின்றன இத்தொகுதிகள்.

விரிந்த ஞானம், எளிய அணுகுமுறை, மேதாவிலாசம், கருணை, அன்பு பொங்கும் விழிகள் என்று மகா பெரியவாளை நம் நெஞ்சின் அருகே கொண்டு வரும் அரிய தொகுதிகள் இவை. போற்றிப் பாதுகாக்க வேண்டிய பெட்டகம்.

Divya Darshan of Sri Kanchi Mahaswami (இரண்டு தொகுதிகள்), வெளியீடு: ஸ்ரீ சங்கர பக்த ஜன சபா டிரஸ்ட், எண் 70, செயிண்ட் மேரீஸ் சாலை, அபிராமபுரம், சென்னை 600 018. ஃபோன்: 044 – 24996823 / 9003076823. நன்கொடை: ரூ.2000/-

–நன்றி கல்கி

Thursday, February 10, 2011

Deivathin Kural- Part 1 Continued…
܈¬õî‹
võ£I ï£ñ£? Þ™¬ô â¡ø£™....? põ‹ Hó‹ñº‹ å¡Á â¡Aø£˜ ÿ ÝF êƒèó ðèõˆð£î˜èœ. Üî£õ¶ ñ võ£I â¡Aø£˜. " võ£I" â¡Á Uó‡òèC¹ ªê£¡ù«ð£¶ ùˆ îMó «õÁ võ£I«ò A¬ìò£¶ â¡ø Üèƒè£óˆF™ªê£¡ù£¡. ðèõˆ ð£î˜è«÷£ võ£I¬òˆ îMó «õÁ ⶾ«ñ A¬ìò£¶ â¡ð ‹ võ£I â¡Aø£˜. põ¡ îù‚° àœ÷ Üèƒè£óˆ¬î Ü®«ò£´ M†´ M†ì£™ Þõ«ù Hó‹ñˆF™ è¬ó‰¶ Hó‹ññ£A M´Aø£¡ â¡Aø£˜. ÞŠ«ð£¶  àˆîóE üôˆ¬îŠ«ð£™ ªè£…ê‹ ê‚F»ì¡ Þ¼‚A«ø£‹. võ£I Üè‡ì ê‚F»ì¡ 꺈Fóñ£è Þ¼‚Aø£˜. Ü‰î„ êºˆFóˆFL¼‰¶î£¡ Þ‰î àˆîóE üô‹ õ‰î¶. Þ‰î àˆîóE üô‹,  îQ â¡Aø Üèƒè£óˆ¬î‚ è¬óˆ¶ 꺈FóˆF™ èô‰¶ 꺈Fó«ñ ÝAMì «õ‡´‹.  võ£Iò£è Þ™ô£M†ì£™, võ£I¬òˆ îMó «õø£ù å¡ø£è Þ¼‚è «õ‡´‹. Üšõ£ªøQ™ ðóñ£ˆñ£¾‚° «õø£ù õv¶‚èÀ‚° à‡´ â¡ø£AM´‹. Üî£õ¶, ðô õv¶‚èO™ ðóñ£ˆñ£¾‹ å¡Á â¡ø£A M´‹. Üõ¼¬ìò ê‹ð‰îI™ô£ñ™ Ü‰îŠ ðô õv¶‚èœ à‡ì£A Þ¼‚A¡øù â¡ø£°‹. ÞŠð® Þ¼ŠH¡ Üõ˜ ðóñ£ˆñ£, võ£I â¡ð«î ªð£¼‰î£«î â™ô£ñ£è Ýù å«ó ê‚Fò£è Þ¼‚Aø ñ†´‹î£«ù Üõ˜ võ£I â™ô£‹ Üõ˜ â¡Â‹«ð£¶  ñ†´‹ «õø£è Þ¼‚è º®»ñ£? âù«õ, 'võ£I«ò ' â¡Á ªõOŠð£˜¬õ‚° Üèƒè£óñ£èŠ «ð²Aø ܈¬õFèœ, võ£IJ¡ ñA¬ñ¬ò‚ °¬ø‚èM™¬ô. ñ£ø£è, 'põ¡ võ£I Ü™ô: Þõ¡ Ü™ð¡, Üõ˜ ñè£ ªðKò õv¶: Þõ¡ «õÁ: Üõ˜ «õÁ' â¡Á Üì‚èñ£è„ ªê£™Aøõ˜èœî£¡, î£ƒèœ ÜPò£ñ«ô Üõ¬óŠ ðô ê£ñ£¡èO™ å¡ø£‚A Üõ¼¬ìò ñA¬ñ¬ò‚ °¬øˆ¶ M´Aø£˜èœ. Üõ«ó êèôº‹ â¡ø£™ ‹ Üõó£èˆ  Þ¼‰î£è «õ‡´‹. 꺈Fóñ£è Þ¼‚Aø Üõ«ó ÝŸÁ üô‹, °÷ˆ¶ üô‹, AíŸÁ üô‹, Ü‡ì£ üô‹, ªê‹¹ üô‹, àˆîóE üô‹«ð£™ î‹ ê‚F¬ò„ CÁCÁ Ïðƒè÷£è„ ªêŒ¶ªè£‡´ ðôMî põ ü‰¶‚è÷£AJ¼‚Aø£˜. ÞF™ ñQîù£°‹«ð£¶ ð£ð ¹‡Eòˆ¬î ÜÂðM‚辋, ð£ð ¹‡Eò‹ èì‰î G¬ôJ™ ñ ÝAM쾋 õN ªêŒF¼‚Aø£˜.
 
ñQîù£°‹«ð£¶ ñù² â¡ø 塬ø‚ ªè£´ˆ¶ Ü¬îŠ ð£ð ¹‡EòƒèO™ ß´ð´ˆFŠ ðô¬ù ÜÂðM‚è„ ªêŒAø£˜. ñù² Ý®‚ ªè£‡«ìJ¼‚Aø G¬ôJ™ àœ÷  â´ˆî â´ŠH™ ð£ð ¹‡EòñŸø G¬ô¬ò ܬ쉶 Üõ«ó  â¡Á àíó º®ò£¶. Ýè«õ, Üõ«ó ï£ñ£è Þ¼‰î£½‹, ܬî  ÜÂðõˆF™ àí¼õ Üõó¶ ܼ¬÷Š H󣘈F‚è «õ‡®ò˜è÷£è«õ Þ¼‚A«ø£‹. Üõ˜ ñè£ ªðKò võ£I,  Ü™ð põ¡-Üõ˜ ñè£ êºˆFó‹,  àˆîóE üô‹ â¡Aø â‡íˆ«î£´ Ýó‹ðˆF™ ð‚F«ò ªêŒò «õ‡®òõ˜è÷£è Þ¼‚A«ø£‹. võ£I ªè£´ˆ¶œ÷ ñù²î£¡ ÞŠ«ð£¶ ñ ÜõKìI¼‰î «ðîŠð´ˆ¶Aø¶. Þ‰î ñù¬ê â´ˆî â´ŠH™ «ð£ â¡ø£™ «ð£è£¶. Ýè«õ, Þ‰î G¬ôJ™ Þ«î ñù꣙ Üõ˜ 弈î¬ó ñ†´‹ ðŸP‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹. ñù¬ê Üõ˜ °óƒè£èŠ ð¬ìˆF¼‚Aø£˜. Ü‰î‚ °óƒ° ÞŠ«ð£¶ «îèˆ¬î‚ ªè†®ò£èŠ H®ˆ¶‚ ªè£‡®¼‚Aø¶. Ýù£™, võ£I Þ‰îˆ «î般î ïCŠðî£è Ü™ôõ£ ¬õˆF¼‚Aø£˜? Þ‰î Ü¿è™ ðöˆ¬î ñù‚°óƒ° M†´Mì «õ‡´‹. Ü¿è£î ðö‹ A¬ìˆî£™ Ü¿è™ ðöˆ¬î‚ °óƒ° «ð£†´M´‹. Ü¿è£î ñ¶óñ£ù ðö‹ ðóñ£ˆñ£î£¡. ܬî ñùˆî£™ H®ˆ¶‚ªè£‡´ êgóŠ Hó‚¬ë¬ò M†´Mì ÜŠHòC‚è «õ‡´‹. Þˆî£¡ ð‚F, ̬ü, «þˆFó£ìù‹ â™ô£‹ ¬õˆF¼‚Aø¶. ÞõŸP™ «ñ½‹ «ñ½‹ ð‚°õñ¬ì‰¶ êgóŠ Hó‚¬ë, Üèƒè£ó‹ Ü®«ò£´ «ð£ŒM†ì£™, Üõ˜ ðóñ£ˆñ£,  põ£ˆñ£ â¡Aø «ðî«ñ «ð£Œ, Üõ«ó ï£ñ£è, ܈¬õîñ£è ÝAM´«õ£‹. 'c «õªøù£F¼‚è' â¡Á ܼíAKï£î˜ ð£®ò ÜÂðõˆ¬î ܬì«õ£‹.

Monday, February 7, 2011

திருப்பதி பற்றி மஹா பெரியவா !

பரணீதரன் கூறுகிறார்……
1965 -ம் ஆண்டு. ஸ்ரீ மயிலை கற்பகாம்பாள் கல்யாண மண்டபம்.   விடியற்காலை நாலரை மணி.   பெரியவா வெளியே புறப்படுகிறார்.  இரவு மண்டபத்திலேயே தங்கிவிட்டிருந்த நான்,  ரெடி பண்ணிக் கொண்டு கூடவே நடக்கிறேன்.   திரும்பிப் பார்க்கிறார்.   அருகில் செல்கிறேன்.  நடந்துகொண்டே பேசுகிறார் பெரியவா.

clip_image001

‘நீ திருப்பதியைப் பத்தி எழுதறயா ?’

‘பெரியவா சொல்றபடி செய்யறேன்.’

clip_image002

‘திருப்பதி  இருக்கு பார்….  இது உலகத்திலேயே மகாசக்தி வாய்ந்த,  மிக உயர்ந்த க்ஷேத்திரம்.  மகேஸ்வரன்,  விஷ்ணு,  பிரும்மா,  வராஹர்,  குமரன் இவாளோட சக்திகளும்,  சப்த மாதாக்களின் சக்திகளும் ஒண்ணா ஒரே இடத்திலே சேர்ந்திருக்கிற இடம் அது.   மலை மேல் இருக்கிற பெருமாள் ரொம்ப ரொம்ப சக்தி உள்ளவர்.  நான் முன்னே காசி யாத்திரை பண்ணினப்ப ஸ்ரீ வேங்கடாசலபதியைத் தரிசனம் பண்ணினேன்.  கர்ப்பக்கிரஹத்துக்கு உள்ளே போய் பார்க்க அனுமதிச்சா.  சுவாமி விக்ரஹத்துக்குப் பின்னாலே போய்க்கூட நன்னா பார்த்தேன்…..’  என்று பெரியவா பழைய நிகழ்ச்சியைக் கூறிக் கொண்டிருந்தபோது தீவிர பக்தர் ஒருவர் வீதியிலேயே நமஸ்காரம் செய்து,   தங்கள் இல்லத்துக்கு எழுந்தருளும்படிப் பிரார்த்தித்துக் கொண்டார்.   கவனம் திசை திரும்பியது.   திருப்பதியைப் பற்றி ஓர் அரிய பொக்கிஷம் கிடைக்கப் போகிறது என்ற எனது பேராசை நிராசையாயிற்று.அதன்பின்னர் இரண்டு மூன்று முறை பெரியவாளிடமிருந்து திருப்பதியைப் பற்றி மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொள்ள முயன்றேன்.   இயலவில்லை.இருமுறை பெரியவாளுடன் திருமலைக்கு நடந்து செல்லும் நல்வாய்ப்பும்  நற்பேறும் எனக்குக் கிட்டியது.   முதன்முறை சென்ற போது,  திருப்பதி ‘டாபிக்’கைத் தொடங்கினேன்.   எப்பொழுது எழுதத் தொடங்கலாம் என்று அறிய விரும்பினேன்.   நேரடியான பதில் கிடைக்கவில்லை.

clip_image003

‘நான் முதன் முதல்லே மலைக்குப் போனப்ப,  சுவாமி விமான கோபுரத்திலே,  மார்க்கண்டேயர் சிவலிங்கதைக் கட்டிண்டிருக்கிற மாதிரியும்,  சிவபெருமான் எமனை விரட்டற மாதிரியும் ஒரு சிற்பத்தைப் பார்த்த ஞாபகம் இருக்கு.   ஆனா,  அதுக்கப்புறம் விமானத்துக்குப் போட்டிருக்கிற தங்கத் தகட்டுல அந்தச் சிற்பத்தைக் காணோம்.  நீ ஒண்ணு பண்றயா…   வி. எஸ். தியாகராஜ முதலியார் தலைமையிலேதான் அப்ப ஒரு கமிட்டி திருப்பணி பண்ணி விமானத்துக்குத் தங்கத் தகடு போட்டா…  திருப்பணி ஆரம்பிக்கறதுக்கு முன்னால விமானத்தை ஒரு போட்டோ எடுத்திருப்பா.   அது அவர் கிட்ட இருக்கும்.    அவர் கிட்ட போய் அந்த போட்டோவைப் பார்த்து,  அதுல நான் சொனன சிற்பம் இருக்கான்னு எங்கிட்ட வந்து சொல்லு’   என்று உத்தரவாயிற்று.

திருமலையிலிருந்து திரும்பியதும்,  வி. எஸ். தியாகராஜ முதலியாரைப் போய்ப் பார்த்து,  பெரியவா கூறிய விவரங்களைச் சொன்னேன்.   அந்த போட்டோ தம்மிடம் இல்லை என்றும்  அப்போது ஜி. கே. வேல்தான் புகைப்படங்கள் எடுத்ததாகவும் வி.எஸ்.டி. கூறினார்.   ஜி.கே. வேல் அவர்களிடம் சென்று வினவினேன்.   தேடிப் பார்த்துவிட்டு,  ‘அந்த நெகடிவ்‘   கிடைக்கவில்லை என்று அவர் கூறி விட்டார்.   ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிய நான்,  பின்னர் பெரியவாளிடம் அந்த விவரங்களைத் தெரிவித்தேன்.

clip_image004

1969 -ம் ஆண்டில்  பெரியவாளுடன் இரண்டாம் முறையாக மலை ஏறிச் சென்றேன்.   இம்முறை ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசியதைத் தவிர,  பெரியவா மவுனமாகவே நடந்து வந்ததால்,  நான் திருப்பதி விஷயத்தைப் பற்றி விண்ணப்பித்துக் கொள்ள முடியவில்லை.

மறுநாள் கோயிலுக்குச் சென்று,  தரிசனம் முடித்துத் திரும்பும் போது பெரியவா மீண்டும் ‘விமான மார்க்கண்டேயர்‘  சிற்பத்தைப் பற்றி நினைவு கூர்ந்து,  ‘இங்கேயே இருக்கற வயசான பட்டாசாரியார்களைக் கேட்டுப்பாரு.  அவாளுக்குத் தெரிந்திருக்கும்’  என்று கூறவே,   நான் பல வீடுகளில் ஏறி இறங்கி பலரிடம் விசாரித்துப் பார்த்தேன்.   ஓரிருவர் ‘அப்படியில்லையே‘  என்று மறுத்தனர்.   சிலர் ‘பார்த்ததில்லை‘  என்றார்கள்.   சிலரோ ‘ஞாபகமில்லை‘  என்று கூறி விட்டார்கள்.  நான் சேகரித்த விவரங்களை பெரியவாளிடம் கூறினேன்.   அதன் பிறகு திருப்பதி பற்றி பெரியவா என்னிடம் எதும் பேசவில்லை.   நானும் அதைப் பற்றி எதும் கேட்காமலே இருந்துவிட்டேன்.
clip_image005

ஆனால்,  இரண்டாம் முறை திருப்பதி சென்ற போது எனக்கு ஏற்பட்ட சில அனுபவங்கள்  நாள்கள் ஆக ஆக…  மாதங்கள் செல்ல செல்ல,  வருஷங்கள் உருள உருள  என்னைப் பெருந் தாக்கத்துக்கு உள்ளாக்கி,  என் சொந்த வாழ்விலும்,  குடும்ப சூழ்நிலையிலும் ஏற்பட்ட மாறுதல்களை மனத் திண்மையோடு எதிர் கொள்ளவும்,  பின்னர் நடந்த நிகழ்ச்சிகளைப் பற்றி அரிய விளக்கங்கள் பெறுவதற்கும் துணை நின்றன.    இன்றும் கூட  அவை எனக்கு ஞான தீபமாக ஒளி வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன.

clip_image006

பரமாச்சாரியாருக்கோ, அவரது அன்புக்கும் அருளுக்குமோ அறிமுகம் தேவையில்லை. அவ்வண்ணமேதான் பரணீதரனின் மயிலிறகு எழுத்துக்கும். ஆனந்த விகடனில் தொடராக வெளிவந்த பரணீதரனின் இந்நூல், படிக்கும்போது உருவாக்கும் பரவசத்தைச் சொற்களில் விவரிக்க முடியாது. பக்தியின் மிகக்கனிந்த நிலையைத் தொட்டு லயித்து, அதிலேயே நீந்திக்கொண்டிருப்பவர் அவர். பரமாச்சாரியாருடனான அவரது பரவச அனுபவங்கள், வெறும் வார்த்தைகளாக அல்லாமல் மகாபெரியவரின் ஆசியாகவே நம்மை ஆட்கொண்டுவிடுகின்றன. 1956-ம் ஆண்டு முதல் ஆனந்த விகடனில் ஸ்ரீதராக கார்ட்டூன்களிலும், மெரீனாவாக நாடகங்களிலும் பரிமளித்தவர் என்றாலும், பரணீதரனாக அவர் ஆற்றிய ஆன்மிகத் தொண்டுகள் அநேகம். இந்நூல், பரமாச்சாரியாரின் பேரருளைச் சுமந்து வருகிறது. அள்ளிப் பருகுங்கள்! ஆனந்தமாக!

Saturday, February 5, 2011

Deivathin Kural- Part#1 Continued.....

ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹)

õñòñ£ù Mï£òè˜

Mï£òè ͘ˆFJ½œ÷ 嚪õ£¼ C¡ù êñ£ê£óˆ¬î‚ èõQˆî£½‹ ÜF™ G¬øòˆ õƒèœ Þ¼‚A¡øù. Hœ¬÷ò£¼‚°ˆ «îƒè£Œ à¬ìŠð¶ âîŸè£è? M‚«ï²õó˜, î‹ ÜŠð£õ£ù ß²õó¬ùŠ 𣘈¶' "à¡ Có¬ê«ò âù‚°Š ðL ªè£´" â¡Á «è†´ M†ì£ó£‹. â™ô£õŸ¬ø»‹ 裆®½‹ àò˜‰î¶ ⶫõ£ Ü¬îˆ Fò£è‹ ð‡Eù£™î£¡ ñè£ èíðF‚°Š HgF ãŸð´Aø¶. Üšõ÷¾ ªðKò Fò£è‹ ð‡μõˆ îò£˜ â¡ø ÜP°Pò£èˆî£¡, ß²õó¬ùŠ«ð£ô«õ Í¡Á è‡èœ à¬ìò «îƒè£¬ò„ C¼w®ˆ¶ Ü‰î‚ è£¬ò Üõ¼‚°  ܘŠðí‹ ð‡μ‹ð®ò£è ß²õó¡ ܸ‚AóAˆF¼‚Aø£˜. CîÁ «îƒè£Œ â¡ø à¬ì‚Aø õö‚è‹ îI› «îꈶ‚° ñ†´«ñ àKò¶. ފ𮄠CîPò ¶‡ìƒèœ ò£¼‚° àK¬ñ â¡ø£™ °ö‰¬îèÀ‚°ˆî£¡. Þ‰î à‡¬ñ å¼ °ö‰¬î Íôñ£èˆî£¡ âù‚«è ªîK‰î¶. ÜŠ«ð£¶ (1941)  èŠð†®ùˆF™ ꣶ˜ñ£vò Móî‹ Ü¸w®ˆ¶ õ‰«î¡. ܃«è «è£JL™ Hœ¬÷ò£¼‚° G¬øò„ CîÁ裌 «ð£´õ¶ õö‚è‹. 裬ò à¬ì‚è«õ Þì‹ ªè£´‚è£î Ü÷¾‚°‚ °ö‰¬îèœ å«ó ªïKêô£è„ «ê˜‰¶M´‹. F¹F¹ â¡Á ܬõ æ® õ¼õF™ â¡«ñ™ M¿‰¶M´Š «ð£A¡øù«õ â¡Á â¡Ãì õ‰îõ˜èÀ‚°Š ðò‹. Üõ˜èœ °ö‰¬îèOì‹ "ÞŠð®‚ Ã†ì‹ «ð£ì£b˜èœ, MôAŠ «ð£ƒèœ" â¡Á 臮ˆî£˜èœ. ÜŠ«ð£¶ å¼ ¬ðò¡ '죇' â¡Á, "Hœ¬÷ò£¼‚°ˆ «îƒè£Œ «ð£†´M†´, ÜŠ¹ø‹ âƒè¬÷ Þƒ«è õó£b˜èœ â¡Á ªê£™ô àƒèÀ‚° â¡ù ð£ˆFò¬î»‹' â¡Á ªîK‰î¶. Üèƒè£ó ñ‡¬ì«ò£†¬ì à¬ìˆî£™ àœ«÷ ÜI¼ˆ óúñ£è Þ÷c˜ Þ¼Šð¬î Þ‰î„ CîÁ裌 à혈¶Aø¶. èíðF¬ò‚ 裆®½‹ êgóˆF™ ð¼ñù£ù võ£I «õÁ ò£¼‹ Þ™¬ô. Có² ò£¬ùJ¡ î¬ô. ªðKò õJÁ.

ªðKò à싹. Üõ¼‚° 'vÉô è£ò˜' â¡«ø å¼ ªðò˜. ñ¬ô«ð£™ Þ¼‚Aø£˜. Ýù£½‹ Üõ˜ C¡ù‚ °ö‰¬î êK, °ö‰¬î‚° ⶠÜö°? °ö‰¬î â¡ø£™ Ü‰îŠ ð¼õˆF™ G¬øò„ ꣊Hì «õ‡´‹. à싹 ªè£…ê‹Ãì Þ¬÷‚è‚Ã죶. å¼ ê‰Gò£C G¬øò„ ꣊H†´‚ ªè£‡´ ªðKò êgKò£è Þ¼‰î£™ ܶ Üõ¼‚° Üöè™ô. õòê£AM†ì£™ ó£ˆFK àðõ£ê‹ Þ¼Šð£˜èœ. °ö‰¬î ÜŠð® Þ¼Šð¶ Üöè£? °ö‰¬î â¡ø£™ ªî£‰F»‹ ªî£Š¬ð»ñ£è‚ ªè£¿ ªè£¿ªõ¡Á Þ¼‰î£™î£¡ Üö°. G¬øò„ ꣊H´õ¶î£¡ Üö°. °ö‰¬îèœ ï™ô ¹w®ò£è Þ¼‚è «õ‡´‹ â¡ð¬î Þ‰î‚ °ö‰¬î„ê£I«ò 裆®‚ ªè£‡®¼‚Aø£˜, ¬èJ™ «ñ£îèˆ¬î ¬õˆ¶‚ªè£‡´. Þõ«ó£ ò£¬ù ñ£FK Þ¼‚Aø£˜. Ü «ï˜ M«ó£îñ£ù C¡ù…CÁ ÝA¼F à¬ìò¶ Í…ÅÁ. Þ¬î Üõ˜ î‹ õ£èùñ£è ¬õˆ¶‚ ªè£‡®¼‚Aø£˜. ñŸø võ£IèÀ‚è£õ¶ å¼ ñ£´, å¼ °F¬ó, å¼ ð†C, â¡Á õ£èù‹ Þ¼‚Aø¶. Þõ«ó£  âˆî¬ù‚° âˆî¬ù ªðKò võ£Iò£è Þ¼‚Aø£«ó£, ܈î¬ù‚° ܈î¬ù C¡ù õ£èùñ£è ¬õˆ¶‚ ªè£‡ì£½‹ õ£èùˆFù£™ ²õ£I‚°‚ ªè÷óõ‹ Þ™¬ô. ²õ£Iò£™î£¡ õ£èùˆ¶‚° ªè÷óõ‹. õ£èùˆ¶‚°‚ ªè÷óõ‹ ªè£´‚è, Üî¬ìò ê‚F‚° ãŸø𮠪Š Hœ¬÷ ò£˜ ñ£FKò£è‚ èù‹ Þ™ô£ñ™ Þ¼‚Aø£˜. Ü„ Cóñ‹ Þ™ô£ñ™, Ýù£™ Ü ñKò£¬î, ªè÷óõ‹ â™ô£‹ à‡ì£‚°‹ð®ò£èˆ î‹ à심ð ¬õˆ¶‚ ªè£‡®¼‚Aø£˜. vÉôè£òó£ù «ð£F½‹, 'ð‚î˜èœ Þ¼îòˆF™ èù‚è£ñ™ «ôê£è Þ¼Š«ð¡' â¡Á 裆´Aø£˜. 嚪õ£¼ Hó£E‚°‹ åš«õ£˜ ܃èˆF™ ÜFè‚ ªè÷óõ‹ Þ¼‚°‹. ê¾Kñ£¡ (è¾Kñ£¡) â¡Á à‡´. Üî¡ ªè÷óõ‹ õ£L™. ñJ™ â¡ø£™ Üˆ «î£¬è M«êû‹. «î£¬è¬ò ñJ™ ü£‚Aó¬îò£è ó†C‚°‹. ò£¬ù â¬î ó†C‚°‹? î¡ î‰îˆ¬îˆ b†® ªõœ¬÷ ªõ«÷˜ â¡Á ð‡μAø¶ â¡ø£™, Ü‰î‚ ªè£‹H™ 塬ø«ò 守¶, Üîù£™ ñè£ð£óî â¿FŸÁ.

î¡ Üö°, ªè÷óõ‹, è˜õ‹ â™ô£õŸÁ‚°‹ è£óíñ£è Þ¼‚Aø 塬ø‚ 裆®½‹, î˜ñˆ¬î„ ªê£™Aø å¡Á Gò£òˆ¶‚è£è, î˜ñˆ¶‚è£è, M‰¬î‚è£è â¬î»‹ Fò£è‹ ð‡í «õ‡´‹ â¡ð¬îˆî£«ù î‰îˆ¬îˆ Fò£è‹ ð‡E‚ 裆®J¼‚Aø¶. võ£I‚°‚ è¼M â¡Á îQò£è å¡Á‹ «õ‡®òF™¬ô. â¬î»‹ è¼Mò£è Üõ˜ G¬ùˆî£™ àð«ò£Aˆ¶‚ ªè£œõ£˜ â¡ð‹ Þ¶ àî£óí‹. å¼ êñò‹ î‰îˆî£«ô«ò ܲó¬ù‚ ªè£¡ø£˜. ÜŠ«ð£¶ ܶ Ý»î‹. ð£óî‹ â¿¶‹ ÞŠ«ð£¶ ܶ«õ «ðù£. ïñ‚°Š ð£˜‚èŠ ð£˜‚è ܽ‚è£î õv¶‚èœ ê‰Fó¡, 꺈Fó‹, ò£¬ù ÝAòù. ÞõŸ¬øªò™ô£‹ âˆî¬ù îì¬õ, âˆî¬ù «ïó‹ 𣘈¶‚ ªè£‡®¼‰î£½‹, ܽŠ¹„ êLŠH™ô£î Ýù‰î‹ ªð£ƒ°‹. Üîù£™î£¡ °ö‰¬îvõ£I ùŠ 𣘂Aø üùƒèÀ‚° â™ô£‹, ð£˜‚èŠ ð£˜‚è Ýù‰î‹ ⊫𣶋 ªð£ƒA‚ ªè£‡®¼‚°‹ð®ò£è ò£¬ù à¼õˆ«î£´ Þ¼‚Aø£˜. ܶ Ýù‰î õ‹: Ýó£î ݬêJ¡ õ‹, Üõ˜ Hø‰î«î Ýù‰îˆF™. ð‡ì£²ó¡ M‚ù ñ‰Fóƒè¬÷Š «ð£†´ Ü‹ð£O¡ ð¬ì ù «ï£‚A õóº®ò£îð® ªêŒî«ð£¶, ðó«ñ²õó¡ Üõ¬÷ Ýù‰îñ£èŠ 𣘈𣶠, ÜõÀ‹ Ýù‰îñ£è Þ‰îŠ Hœ¬÷¬òŠ ªðŸø£œ. Üõ˜ M‚ùò‰Fóƒè¬÷ à¬ìˆ¶ Ü‹ñ£¾‚° êè£ò‹ ªêŒî£˜. Üõ˜ ð£˜õF ðó«ñvõó˜èÀ‚°Š Hœ¬÷ .Þ‰î àô舶‚«è ÍôˆFL¼‰¶ ÝM˜ŠðMˆîîù£™, Üõ¬ó  "Hœ¬÷ò£˜" , "Hœ¬÷ò£˜" â¡«ø M«êSˆ¶ ܬö‚A«ø£‹. â‰î võ£I¬ò àð£RŠðî£ù£½‹ ºîL™ Mï£ò輬ìò ܸ‚Aóèˆ¬îŠ ªðŸÁ‚ ªè£‡ì£™î£¡ Ü‰î‚ è£Kò‹ M‚Aù‹ Þ™ô£ñ™ ï¬ìªðÁ‹. Üõ¬ó«ò º¿ºîŸ èì¾÷£è, Hóî£ù ͘ˆFò£è ¬õˆ¶ àð£C‚Aø ñ‚° è£íðˆFò‹ â¡Á ªðò˜. Hœ¬÷ò£¼‚° âF«ó G¡Á «î£Š¹‚èóí‹ «ð£´A«ø£«ñ, ܬî ïñ‚° â™ô£‹ ªê£™L‚ ªè£´ˆîõ˜ ñý£Mwμ â¡Á å¼ è¬î Þ¼‚Aø¶. å¼ êñò‹ ñý£MwμM¬ìò ê‚èóˆ¬î Üõó¶ ñ¼ñèù£ù Hœ¬÷ò£˜ M¬÷ò£†ì£èŠ H´ƒA‚ ªè£‡´ î‹ õ£J™ «ð£†´‚ªè£‡´ M†ì£ó£‹. Hœ¬÷ò£KìI¼‰¶ F¼‹ðŠ H´ƒ°õ¶ º®ò£¶. Üõ˜ I辋 ðô‹ à¬ìòõ˜. Ü Ió†® õ£ƒè¾‹ º®ò£¶. Ýù£™, Üõ¬ó„ CK‚è ¬õˆ¶„ ꉫî£ûˆF™ Üõ˜ õ£JL¼‰¶ ê‚èó‹ W«ö M¿‰î£™ â´ˆ¶‚ªè£‡´ Mìô£‹ â¡Á ñý£Mwμ¾‚°ˆ «î£¡Pò. àì«ù ° ¬èè÷£½‹ 裶è¬÷Š H®ˆ¶‚ ªè£‡´ Ý®ù£ó£‹. Mï£òè˜ M¿‰¶ M¿‰¶ CKˆî£˜. ê‚èó‹ W«ö M¿‰î¶. Mwμ â´ˆ¶‚ ªè£‡´ M†ì£˜. "«î£˜H: è˜í‹" â¡«ðî «î£Š¹‚èóí‹ â¡Á ñ£Pò¶. "«î£˜H" â¡ø£™ "¬èèOù£™" â¡Á ܘˆî‹. 'è˜í‹' â¡ø£™ 裶. "«î£˜H è˜í‹" â¡ø£™ ¬èè÷£™ è£¬îŠ H®ˆ¶‚ ªè£œõ¶. M‚«ï²õó¼¬ìò ܸ‚Aóè‹ Þ¼‰î£™î£¡ «ô£èˆF™ â‰î‚ è£Kòº‹ î¬ìJ¡P ïì‚°‹. î¬ìè¬÷ c‚AŠ Ìóí ܸ‚Aóè‹ ªêŒAø Üöè£ù °ö‰¬îˆ ªîŒõ‹ Hœ¬÷ò£˜. Üõ¬óŠ H󣘈Fˆ¶, ̬ü ªêŒ¶,  M‚Aùƒèœ Þ¡P ï™õ£›¾ õ£›«õ£ñ£è.

TAMIL FONT

Dear Shri Maha Perivaa's Devotees,
Namaskaram to all. I understand from many of the devotees who are visiting this blog experiencing the difficulty in reading my recent post of Deivathin Kural in Tamil. Please find below the Site where you can download Tamil font which you may install in your font folder of Windows and this will solve your problem. If the problem still persists, please feel free to write to me for more assistance. After receiving your feedback only, I can post the continuation of other posting on Deivathin Kural.

http://www.wsws.org/tamil/font/font.shtml

Pranams,
Subbu

Wednesday, February 2, 2011

Maha Periavaa's Deivathin Kural- First Part....in Tamil (Post#1)

ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹) Mï£òè˜ 
îI› ®¡ îQŠð†ì CøŠ¹ ⃰ 𣘈‹ Hœ¬÷ò£˜ «è£J™èœ Þ¼Šð«îò£°‹. "«è£J™" â¡Á ªðò˜ ¬õˆ¶ Mñ£ùº‹ Ã¬ó»‹ «ð£†´‚ è†®ì‹ â¿Šð «õ‡´‹ â¡ð¶Ãì Þ™ô£ñ™, Üóê ñóˆî®èO«ôÃì õ£ù‹ 𣘂è Üñ˜‰F¼‚°‹ võ£I ïñ¶ Hœ¬÷ò£˜. ªî¼¾‚°ˆ ªî¼ å¼ Hœ¬÷ò£˜ «è£J™, ïF‚ è¬óèOªô™ô£‹ Hœ¬÷ò£˜, ñóˆî®èO™ Hœ¬÷ò£˜ â¡PŠð® Þ‰îˆ îI› «îê‹ º¿õ¶‹ Üõ˜ «õªø‰î võ£I‚°‹ Þ™ô£î Ü÷¾‚° Þì‹ ªè£‡´ ܼœ ð£Lˆ¶ õ¼Aø£˜. Üõ¬óŠ "Hœ¬÷ò£˜" â¡«ø Ü¡«ð£´ ÃÁõ¶ ï‹ îI›ï£†´‚«è àKò õö‚è‹. ê˜õ«ô£è ñ£î£ Hè÷£Aò ð£˜õF ðó«ñ²õó˜èO¡ «üwì ¹ˆFó˜ Üõ˜. "Hœ¬÷" â¡ø£™ Üõ¬óˆî£¡ ºîL™ ªê£™ô «õ‡´‹. ªõÁ«ñ "Hœ¬÷" â¡Á ªê£™ô‚Ã죶 â¡ð ñKò£¬îò£èŠ "Hœ¬÷ò£˜" â¡Á ªê£™õ¶ îI›ï£†´„ CøŠ¹. "°ñ£ó¡" â¡ø£™ "Hœ¬÷" â¡«ø ܘˆî‹. ð£óî«îê‹ º¿õF½‹ °ñ£ó¡, °ñ£óvõ£I â¡ø£™ ð£˜õF ðó«ñ²õó˜èO¡ Þ¬÷ò Hœ¬÷ò£Aò ²ŠHóñEò¬ó«ò °PŠH´‹. îIN½‹ "°ñó‚ è쾜" â¡A«ø£‹. Ýù£™, Üõ¬ó‚ "°ñóù£˜" â¡ðF™¬ô: "°ñó¡" â¡Á ªê£™õ£˜èœ. ͈î Hœ¬÷‚«è ñKò£¬î «î£¡øŠ Hœ¬÷ò£˜ â¡Á ªðò˜ î‰F¼‚A«ø£‹. ºî™ Hœ¬÷ Þõ˜: °ö‰¬î võ£I. Ýù£½‹ Þõ«ó â™ô£õŸÁ‚°‹ ÝFJ™ Þ¼‰îõ˜. Hóíõ‹î£¡ â™ô£õŸÁ‚°‹ ºî™. HóíõˆFL¼‰¶î£¡ êèô Hóõ…꺋 põó£CèÀ‹ «î£¡Pù. Ü‰îŠ HóíõˆF¡ võÏð«ñ Hœ¬÷ò£˜. Üõó¶ ݬùºè‹, õ¬÷‰î ¶‹H‚¬è ÞõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶Š 𣘈 HóíõˆF¡ õ®õñ£è«õ «î£¡Á‹. °ö‰¬îò£è Þ¼‰¶ªè£‡«ì ÝFºîL¡ «î£Ÿøñ£è Þ¼‚Aø Hœ¬÷ò£˜ °ö‰¬î«ð£™ «î£¡Pù£½‹, ð‚î˜è¬÷ å«óò®ò£èˆ ¬èÉ‚A àò˜ˆF M´õF½‹ ºî™õó£è Þ¼‚Aø£˜. å÷¬õŠ 𣆮 弈FJ¡ àî£óí«ñ «ð£¶‹. å÷¬õò£˜ ªðKò èíðF àð£úA. Hóíõ võÏHò£ù Mï£òè¬óŠ ¹¼õñˆFJ™ Fò£Qˆ¶‚ ªè£‡´, å÷¬õò£˜ «ò£è ê£vFó‹ º¿õ¬î»‹ Üì‚Aòî£ù "Mï£òè˜ Üèõ¬ô"Š ð£®J¼‚Aø£œ. Ü¬îŠ ð£ó£òí‹ ªêŒî£™ ðóñë£ù‹ à‡ì£°‹. Þ‰î å÷¬õò£¬óŠ ðŸP å¼ è¬î à‡´. ²‰îó͘ˆF võ£IèÀ‹ «êóñ£¡ ªð¼ñ£œ ï£òù£¼‹ ¬èô£êˆ¶‚°Š ¹øŠð†ì£˜èœ. Üõ˜èœ å÷¬õò£¬ó»‹ àì¡ Ü¬öˆ¶Š «ð£è â‡Eù£˜èœ. ÜŠ«ð£¶ å÷¬õ M‚«ê²õ󼂰Š ̬ü ð‡E‚ ªè£‡®¼‰î£œ. Y‚Aó‹ ̬ü¬ò º®ˆ¶ˆ îƒèÀì¡ ¬èô£êˆ¶‚° õ¼ñ£Á ²‰îó͘ˆF»‹ «êóñ£Â‹ Üõ¬÷ ÜõêóŠð´ˆF ܬöˆî£˜èœ. Üõ«÷£, "cƒèœ «ð£Aøð® «ð£ƒèœ. àƒèÀ‚è£è  ⡠̬ü¬ò «õèŠð´ˆî ñ£†«ì¡. Mï£òè ̬ü«ò âù‚°‚ ¬èô£ê‹" â¡Á ªê£™L M†ì£œ. Üõ˜èœ ÜŠð®«ò A÷‹H M†ì£˜èœ. å÷¬õ ꣃ«è£ð£ƒèñ£èŠ ̬ü ªêŒ¶ º®ˆî£œ. º®M™ Hœ¬÷ò£˜ Hóê¡ùñ£A Üõ¬÷ ÜŠð®«ò î‹ ¶F‚¬èò£™ É‚A å«ó i„C™ ¬èô£êˆF™ ªè£‡´ «ê˜ˆ¶M†ì£˜. ÜõÀ‚°Š HŸð£´î£¡
²‰îó͘ˆF»‹ «êóñ£¡ ªð¼ñ£À‹ ¬èô£êˆ¬î ܬì‰î£˜èœ. ܃«è «êóñ£¡ ªð¼ñ£œ F¼‚¬èô£ò ë£ù àô£¬õŠ ð£®ù£˜. Þ¬î ܼíAKï£î˜ F¼Š¹èN™,
Ýîó‹ ðJ™ ÝÏó˜ «î£ö¬ñ «ê˜î™ ªè£‡ìõ«ó£«ì ºù£OQ™ Ýì™ ªõ‹ðK e«îP ñ£ èJ¬ôJ«ôA ÝF ܉î àô£ ݲ ð£®ò «êó˜.... â¡ðF™ ªê£™ô£ñ™ ªê£™Aø£˜. "ÜŠð®Šð†ì «êó˜ Ý‡ì ªè£ƒ° «îêˆF™ àœ÷ ðöQJ™ Þ¼‚Aø ªð¼ñ£«÷" â¡Á ðöQò£‡ìõ¬ùŠ ð£´Aø£˜. ²‰îó¼‹, «êóñ£¡ ªð¼ñ£œ ï£òù£¼‹ ¬èô£ê‹ «ê˜‰î ÞŠð® °ñ£óvõ£IJ¡ ê‹ð‰îˆ¬î à‡ì£‚°Aø£˜. Íˆî °ñ£óó£ù Hœ¬÷ò£¼‚«è£ ãŸè«ù«õ ܉î ê‹ðõˆF™ ê‹ð‰î‹ Þ¼‚Aø¶. ܉î Þó‡´ «ð¼‚°‹ º¡ùî£è, å¼ ªê£ì‚°Š «ð£´Aø ï£N¬è‚°œ Üõ˜ å÷¬õŠ 𣆮¬ò‚ ¬èô£êˆF™ «ê˜ˆ¶M†ì£˜. ªðKò ܸ‚Aó般î Üï£òêñ£è„ ªêŒAø võ£I M‚«ï²õó˜.

Subscribe through Email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

back to top