Welcome to My Blog.....

JAYA JAYA SHANKARA!! HARA HARA SHANKARA!! I welcome all of you to this blogspot which is dedicated in entireity to my JAGAT GURU. I pray to my Kanchi Mahan to shower the blessings for the successful creation of this blogspot. I am in the process of collecting all the available information, speeches, audios, videos, books from the ocean of WEB. I would like to extend my sincere gratitude to all the Original uploaders who provided the resources for me to gather and put the same in my blogspot. Please note that this site is regulary updated and request you to visit on regular basis to update on the happenings. I will leave you here...with Periavaa. JAYA JAYA SHANKARA!! HARA HARA SHANKARA!!
Loading...

PLEASE LISTEN TO THE NEWLY UPLOADED SONGS ON SHRI MAHAPERIAVAA BY SHRI UDAYALUR KALYANA RAMAN

Wednesday, January 25, 2012

Deivathin Kural Part#2 Continued…..

 

àðïòù è£ô‹

àðïòù‹, °¼°ôõ£ú‹ ÞõŸ¬øŠ ðŸP„ ªê£¡«ù¡. àðïòù‹ ªêŒò«õ‡®ò è£ô‹ Hó£‹ñí‚° 蘊ðˆ¬î‚ Æ® â†ì£õ¶ õò꣰‹; Üî£õ¶ Hø‰¶ ã¿ õòú§ Þó‡´ ñ£ú‹ Ýù¾ì¡ ð‡í «õ‡´‹. þˆKò˜èœ ð‡Eó‡´ õò¶ õ¬ó àðïòù‹ ªêŒòô£‹. ò¶ õ‹êˆF™ Hø‰î A¼wí ðóñ£ˆñ£¾‚° ÜŠð®ˆî£¡ ªêŒF¼‚Aø¶. ¬õ„ò˜èœ ðFù£Á õò² õ¬ó àðïòù‹ ð‡íô£‹. Hó£‹ñí˜èÀ‚°‹Ãì ↴ õò² lower limit (W› õó‹¹), ðFù£Á õò² upper limit (à„ê õó‹¹) â¡Á ê£vFóƒèœ, «ð£ù£™ «ð£Aøªî¡Á Üõè£ê‹ ªè£´ˆF¼‚A¡øù. ðFù£Á õò²‚° ÜŠ¹ø‹ ÌÈ™ «ð£ì£ñ™ å¼ Hó£‹ñíŠ Hœ¬÷¬ò ¬õˆF¼Šð¶ ñýˆî£ù «î£ûñ£°‹.

å¼õ‚° ÞŠð® õò²‚ è£ô‹ ªê£™LJ¼Šð«î£´, àðïòù ú‹vè£ó‹ â¡ð¬î„ ªêŒõè àˆîó£òí‹î£¡ àKò è£ô‹ â¡Á‹ ú¨Kò¡ ÌIJ¡ õì‚°Š ð£FJ™ ú…êK‚Aø ÝÁñ£úˆF«ô«ò àðïòù‹ ªêŒò«õ‡´‹. àðïòù‹ ñ†´I¡P Mõ£ýº‹ Þ‰î ÝÁñ£úˆF™î£¡ ªêŒòô£‹. ÞF½‹ õú‰î è£ô‹ (CˆF¬ó, ¬õè£C)  Mõ£ýˆ¶‚° ªó£‹ð¾‹ â´ˆî¶. Ü«î ñ£FK 'ñ£CŠ ÌÈ™ ð£C ð켋' â¡ðî£è ñ£C ñ£îˆF™ ÌÈ™ «ð£´õ¬î M«êûñ£ùî£è„ ªê£™LJ¼‚Aø¶. îVí£òùˆF™ (Ý®JL¼‰¶ ñ£˜èN º®ò) ÞõŸ¬ø„ ªêŒõ¶ ê£vFó ú‹ñîñ™ô. ÞŠ«ð£¶ ÞõŸÁ‚° âšõ÷¾ è£ô‹ èìˆîô£«ñ£ Üšõ÷¾ ®«ô ªêŒ¶M†´ è¬ìCJ«ô ñ£˜èN ñ£ú‹ å¡Á îMó «õÁ ⊫𣶠«õ‡´ñ£ù£½‹ ð‡íô£‹ â¡Á ð‡μAø£˜èœ. ðô‹ ÜèŸø ñ£FK Þ¼‚Aø¶.

èLò£í‹ â¡Á ã«î£ å¡Á ð‡EJ¼‚Aø£˜è«÷ â¡Á F¼ŠFŠð†´ Ü¬î «õ‡´ñ£ù£½‹ îVí£òùˆF™ ܸñF‚èô£‹. (Ã죶. Ýù£™ ªî£¬ôAø¶ â¡Á Mìô£‹.) àðïòùˆ¬î å¼è£ô‹ îVí£òùˆF™ ܸñFŠðîŸA™¬ô. 㟪èù«õ îVí£òùˆF™ àðïòù‹ ð‡EJ¼‰î£™Ãì ñÁð® àˆîó£òíˆF™ å¼ î¼‹ ð‡μƒèœ â¡Á ªê£™«õ¡. èLò£í‹, ÌÈ™ Þó‡¬ì»«ñ ðí‹ ê‹ð‰îŠð†ì è£Kòƒè÷£‚A M†´ Þó‡´ ªêô¾‹ å¡ø£èŠ «ð£è†´«ñ â¡ð îƒèœ ªð‡èO¡ è™ò£íˆ¶‚è£èŠ Hœ¬÷J¡ ÌȬô îœOŠ «ð£´Aø õö‚è‹ ÜFèI¼Šð Þ¬î„ ªê£™ô «ï˜‰î¶.

䉶 õòR«ô«ò àðïòù‹ ªêŒ»‹ å¼ õö‚躋 à‡´. 'ܶ 裋«ò£ðïòù‹' âùŠð´‹. '裋ò‹' â¡ø£™ å¼ Þw숬î àˆ«îCˆî¶ â¡Á ܘˆî‹. °ö‰¬î M«êû ÜHM¼ˆF ܬìò «õ‡´ªñ¡Á ݬêŠð†ì£™ ÞŠð® ªêŒò£î «î£ûI™¬ô. ãªù¡ø£™ ñ‰Fóƒèœ ï¡ø£è vðwìñ£è à„êK‚è õ¼Aø è£ôˆF™, ú‹v‚¼î ë£ù‹ Þó‡´ õ¼ûñ£õ¶ ãŸð†ì£ùŠ Hø° àðïòù‹ ð‡μõ«î «ð£¶‹. (ÞŠ«ð£¶ ºŠð¶, ºŠðˆ¬î‰¶ õò²‚°‚ è™ò£íñ£Aø«ð£¶ ÌȽ‹ «ð£´õ¶ â¡Á õ‰F¼‚°‹ î¬êJ™  '䉶 õòC™ ð‡í «õ‡´ªñ¡P™¬ô, ↮™ ð‡Eù£«ô «ð£¶‹ â¡Á ªê£™õ¶ âù‚«è ý£vòñ£èˆî£¡ Þ¼‚Aø¶! ý£vò‹ â¡Á ªê£¡ù£½‹ ¬õFèŠ Hó‚¬ë Þ¼‰î£™ õJÁ âKò«õ‡´‹!) ðèõˆð£î£À‚° ä‰î£õ¶ õòF«ô«ò àðïòùñ£è„ ªê£™LJ¼‚Aø¶. ð£™òˆF«ô Üô£F ¹ˆFê£Lˆîùº‹, ªîŒõ ð‚F»‹ ªîK‰¶, õ£‚° vðwìI¼‰î£™ ފ𮄠ªêŒòô£‹.

3 comments:

 1. Sir,
  In my computer the above appears in illegible font.
  I f I can be told as to the correct font and download location,I will be thankful.
  R.Rajasekaran

  ReplyDelete
 2. Dear Shri Rajasekaran,
  Namaskaram. Please find below the link where the steps are given. Pls do follow the steps and install the font to enable to read the posting of Deivathin Kural in Tamil. Please let me know if you face any problem or need any assistance. Good Luck!! Jaya Jaya Sankara! Hara Hara Sankara!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://mahaperiavaamyguru.blogspot.com/2011/02/tamil-font.html

   Delete

Subscribe through Email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

back to top