Welcome to My Blog.....

JAYA JAYA SHANKARA!! HARA HARA SHANKARA!! I welcome all of you to this blogspot which is dedicated in entireity to my JAGAT GURU. I pray to my Kanchi Mahan to shower the blessings for the successful creation of this blogspot. I am in the process of collecting all the available information, speeches, audios, videos, books from the ocean of WEB. I would like to extend my sincere gratitude to all the Original uploaders who provided the resources for me to gather and put the same in my blogspot. Please note that this site is regulary updated and request you to visit on regular basis to update on the happenings. I will leave you here...with Periavaa. JAYA JAYA SHANKARA!! HARA HARA SHANKARA!!
Loading...

PLEASE LISTEN TO THE NEWLY UPLOADED SONGS ON SHRI MAHAPERIAVAA BY SHRI UDAYALUR KALYANA RAMAN

Saturday, January 21, 2012

Deivathin Kural Part#2 Continued……

 

Hó‹ñ„ê£KJ¡ ôþí‹

嚪õ£¼ ï£À‹ Hó‹ñ„ê£Kèœ Ü‚Q è£Kò‹, Üî£õ¶ úIî£îù‹ (²œOè¬÷ ñ‰Fó̘õñ£è «ý£ñ‹) ð‡í «õ‡´‹. Hþ£ê˜ò‹ (H¬þ â´ˆî™) ªêŒò «õ‡´‹. Üôõíñ£è (àŠH™ô£ñ™) ꣊Hì «õ‡´‹. Hó‹ñê£KèO™ Hó£‹ñí¡ ðô£ê (¹óê) î‡ìº‹, þˆKòù Ü„õˆî (Üó²) î‡ìº‹, ¬õCò¡ ܈F î‡ìº‹ ¬õˆ¶‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹. „¼î î£ó툶‚è£èˆ î‡ì‹ ¬õˆ¶‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹. Üî£õ¶ â¬î ܈Fòòù‹ ð‡μAø£«ù£ Ü¬î‚ ªè†®ò£è Þ¼ˆF‚ ªè£œõ ܊𮄠ªêŒò «õ‡´‹. ޮA, ãKò™ ⡪ø™ô£‹ Þ™¬ôò£? ÜŠð® ñ¸wò‚è£ù¶ Þ‰î î‡ì‹. ޮA Scientific. «õîˆF½œ÷ â™ô£ ñ‰FóƒèÀ‹ ñøõ£ñ™ ñùF™ Þ¼‚°‹ð® ð£¶è£‚è î‡ì‹ «õ‡´‹. «õî ñ‰Fó ê‚F¬ò î£óí‹ ð‡μõ ܉î î‡ìˆFŸ° å¼ ê‚F Þ¼‚Aø¶. «õîGF Üèô£ñ™ Þ¼‚è Ü¬î ¬õˆ¶‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹.

Hó‹ñ„ê£K «ñ«ô A¼wí£Tù‹ (ñ£¡«î£™) «ð£†´‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹. «ñ™ «õw® «ð£†´‚ªè£œ÷‚ Ã죶. âªô‚†gSò¡ ñóˆF¡ «ñ™ GŸè«õ‡´‹; óŠð˜ Gloves «ð£†´‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹ â¡Aø ñ£FK ݈Iè I¡ú£óˆ¶‚° ªðKòõ˜èœ Þ‰î MFè¬÷‚ ªè£´ˆF¼‚Aø£˜èœ. ÞŠªð£¿¶  å¼ ï£œ àð£è˜ñ£¬õˆ  ð‡μA«ø£‹. ÜŠ¹ø‹ ªî£ì˜‰¶ «õî‹ ð®ŠðF™¬ô. àˆú˜üùº‹ (å¼ «õîŠð°F¬òŠ 𮈶 º®Šð¶) ð‡μõF™¬ô. ܶ ð‡í£îŠ Hó£ò„Cˆîñ£è '裫ñ£è£˜oˆ' üð‹ ð‡μA«ø£‹; " ð£ð‹ ð‡íM™¬ô; è£ñ‹ ð‡Eò¶, «è£ð‹ ð‡Eò¶; â¡Qì‹ õó£«î; ïñvè£ó‹ ð‡μA«ø¡!" â¡Á ªê£™½A«ø£‹. ܉î ñ‰F󈶂° ܶ ܘˆî‹. àˆú˜üù‹ ð‡Eù£™ Þ‰î üð‹ ÜõCò‹ Þ™¬ô. è£ô Gòñ‹, Móî Gòñ‹, Ýý£ó Gòñ‹ ºîLò¬õè¬÷ ܸw®Šð¶ Hó‹ñ„êKò‹. ܈òòùˆF™ võó «ô£ð‹, õ˜í «ô£ð‹ ºîô£ù à„ê£óíˆ îŠ¹‚èœ ãŸðì‚ô‹. ÞŠ Hó£ò„Cˆîñ£è ÝõEòM†ìˆî¡Á âœÀ ñ£ˆFó‹ ꣊H†´ Ü¡Á º¿õ¶‹ ð†®Q Þ¼‰¶ ñÁ 1008 úIˆî£™ è£òˆK «ý£ñ‹ ð‡í «õ‡´‹. ÞŠªð£¿¶ «ý£ññ£è Hóîñ Có£õí‚è£ó˜èœ (î¬ôŠÌÈ™ ¬ðò¡èœ) ñ†´‹ ð‡μAø£˜èœ ñŸøõ˜èœ «ý£ñI¡P üð‹ ñ£ˆFó‹ ªêŒAø£˜èœ. ÞŠð®J¡P â™ô£¼«ñ «ý£ñ‹ ªêŒò «õ‡´‹. ªõÁ‹ üð‹ ð‡Eù£™ É‚è‹ õ¼Aø¶. Üîù£™ «ô£ð‹ õ¼Aø¶. å¼ è£Kò‹ Þ¼‰î£™ É‚è‹ õó£¶. ÜîŸè£èõ£õ¶ úIˆFù£™ «ý£ñ‹ ð‡íô£‹. ðô£ú úIˆî£™ ð‡í «õ‡´‹. Þ™ô£M†ì£™ Ü„õˆî úIˆî£™ ð‡í«õ‡´‹. è¬ìC ðþ‹ ¬ðJù£ô£õ¶ ð‡í «õ‡´‹.

Hó‹ñ„ê£K ꣊H´õ èí‚° Þ™¬ô. õJÁ G¬øò ꣊Hìô£‹. Ýù£½‹ ° ¼C¬ò‚ °¬ø‚è «õ‡´‹. Þõ¡ ÞwìŠð®ò£ù ê¬ñòô£è Þ¼‚è‚Ã죶, H¬þJ™ ⶠA¬ì‚Aø«î£ ܬî«ò ꣊Hì «õ‡´‹ â¡ð¶‹ Þõ¬ù H¬þ â´‚è ¬õˆî å¼ è£óí‹. Íô è£óí‹, H„¬ê â´Šð Þõ‚° Mïò‹ ãŸð´‹ â¡ð«î. ¼C ð£˜‚è‚ Ã죶 â¡ø£½‹ Ýý£óˆF¡ Ü÷¾‚° 膴Šð£´ Þ™¬ô. Hó‹ñ„ê£K õJø£ó„ ꣊Hì «õ‡´‹. ð†®Q ºîLò àðõ£úƒè¬÷ Hó‹ñ„ê£K‚° ê£vFóƒèœ MF‚èM™¬ô. õ÷˜Aø ð¼õˆF™ Üõ¡ ¹w®ò£è Þ¼‚è «õ‡´‹. Ü«î úñò‹ úˆõ °íˆ«î£´, ºóì£è Þ™ô£ñ™ Þ¼‚è «õ‡´‹. °¼ ²„¼¬û ÞŠð®Šð†ì úˆõ °íˆ¬î á†ì«õ ãŸð†ì¶. îù¶ «õî ꣬è¬ò»‹, 궘îê Mˆ¬òèO™ ñŸøõŸ¬ø»‹ ð¡Qó‡´ õ¼û °¼°ô õ£úˆF™ èŸÁˆ «îø «õ‡´‹. Hø° úñ£õ˜ˆîù‹ ð‡E‚ ªè£‡´ Ü舶‚°ˆ F¼‹HŠ «ð£Œ Mõ£ý‹ ªêŒ¶ ªè£œ÷ «õ‡´‹.

1 comment:

  1. i am unable to read the dheivathin kural contents since it is not in readable (tamil) text. kindly help me in downloading the tamil font.
    Mahaperiyava charanam.

    ReplyDelete

Subscribe through Email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

back to top