Welcome to My Blog.....

JAYA JAYA SHANKARA!! HARA HARA SHANKARA!! I welcome all of you to this blogspot which is dedicated in entireity to my JAGAT GURU. I pray to my Kanchi Mahan to shower the blessings for the successful creation of this blogspot. I am in the process of collecting all the available information, speeches, audios, videos, books from the ocean of WEB. I would like to extend my sincere gratitude to all the Original uploaders who provided the resources for me to gather and put the same in my blogspot. Please note that this site is regulary updated and request you to visit on regular basis to update on the happenings. I will leave you here...with Periavaa. JAYA JAYA SHANKARA!! HARA HARA SHANKARA!!
Loading...

PLEASE LISTEN TO THE NEWLY UPLOADED SONGS ON SHRI MAHAPERIAVAA BY SHRI UDAYALUR KALYANA RAMAN

Thursday, August 11, 2011

Deivathin Kural Part#1 Continued…..


ªîŒõˆF¡ °ó™ (ºî™ ð£è‹)
«îõî£Í˜ˆFèœ Üõî£ó ¹¼û˜èœ
ÿó£ñ ïõI
ñ»‹ ªê™õº‹ ï£À‹ ï™°«ñ F¡¬ñ»‹ ð£õº‹ C¬îˆ¶ «î»«ñ ªê¡ñº‹ ñóíº‹ Þ¡Pˆ b¼«ñ Þ‹¬ñ«ò Þó£ñªõ¡Pó‡ªì¿ˆFù£™ (è‹ðó£ñ£òí‹ - CøŠ¹Š ð£Jó‹ 14) ÿ ó£ñïõIò¡Á °ö‰¬îèœ ºî™ ªðKòõ˜èœ õ¬ó 嚪õ£¼õ¼‹ è‹ðó£ñ£òíˆF™ ÿ ó£ñ£õî£ó è†ìˆF™ àœ÷ W›è£μ‹ ð£èƒè¬÷Š ð£ó£òí‹ ªêŒò «õ‡´‹.
“«õŒ¹ù˜ Ì꺋 M‡μ«÷£˜èÀ‹ ÉòèŸ èì躋 ⿉¶ ¶œ÷«õ. Cˆî¼‹ Þò‚輋 ªîK¬õñ£˜èÀ‹ Mˆîè ºQõ¼‹ M‡μ«÷£˜èÀ‹ Gˆî¼‹ º¬øº¬ø ªï¼ƒA ò£˜Š¹øˆ ø™ åN‰¶cœ î¼ñ‹ åƒè«õ. å¼ðè™ àôªè™ô£‹ àî󈶆 ªð£F‰ î¼ñ¬ø‚ °í˜õ¼‹ Üõ¬ù ò…êù‚ 輺AŸ ªè£¿‰ªîN™ 裆´… «ê£F¬òˆ F¼¾øŠ ðò‰îùœ Føƒèªè£œ «è£ê¬ô”.
(è‹ð ó£ñ£òí‹ : ð£ôè£‡ì‹ - F¼ Üõî£óŠ ðìô‹) Þ¼ð¶ õò¶‚° «ñŸð†ìõ˜èœ ÿ ó£ñïõIò¡Á º¿õ¶‹ ð†®Q (Cˆî àð£õ£ú) Móî‹ Þ¼‚è «õ‡´‹. 嚪õ£¼ Aó£ñˆF½‹ ðœO„ CÁõ˜èœ ºî™ ºFòõ˜èœ õ¬ó ♫ô£¼‹ ãî£õ¶ CP¶ «è£J™ ê‰GFJ«ô£, Ü™ô¶ ðü¬ù ñìˆF¡ º¡«ð£ î ÿó£ñ ï£ñ ñ‰Fóˆ¬î 䉶 GIû‹ üð‹ ªêŒ¶, Hø°, ÿó£‹ üòó£‹ üò üò ó£‹ â¡Â‹ ðF¡Í¡Á Üþóƒèœ ªè£‡ì ñ‰Fóˆ¬î, å¼õ˜ ºîL™ ªê£™ô, ♫ô£¼‹ Ü¬î„ ªê£™L‚ªè£‡´, á¬ó„ ²ŸP‚ ªè£‡´, ºîL™ Ýó‹Hˆî Þ숬î ܬ쉶, ܃° ðˆ¶ GIû‹ ðü¬ù ªêŒ¶, ̘ˆF ªêŒò «õ‡´‹. ñÁ 裬ô Ü«î ÞìˆF™Ã®, ÿó£ñ ð†ì£H«û般î õ˜EŠðî£è àœ÷ W›è£μ‹ ð£‚è¬÷Š ð£ó£òí‹ ªêŒ¶, Ü™ô¶ ú‹vA¼î‹ ð®ˆîõ˜èœ âõ«ó‹ Þ¼‰î£™, Üõ¬ó‚ ªè£‡´ õ£™eA ó£ñ£òíˆF™ àœ÷ ÿó£ñ ð†ì£H«ûè ú˜‚èˆ¬îŠ ð£ó£òí‹ ð‡μ‹ð® ªêŒ¶, ðˆ¶ GIû‹ ðü¬ù ªêŒ¶, ᘊ ªð£¶„ ªêôM™ ã¬ö ñ‚èÀ‚° Ü¡ù‹ ð£L‚è «õ‡´‹. ñƒè÷ Wî‹ ð£ì ñ¬ø«ò£L ºöƒè õ™õ£Œ„ êƒAù‹ °ºøŠ 𣇮™ î‡μ¬ñ ªò£Šðˆ î£M™ ªð£ƒ°ð™ Lòƒèœ ݘŠðŠ Ìñ¬ö ªð£Nò M‡«í£˜ âƒèœ ï£òè¬ù ªõš«õÁ âF˜ ÜH«ìè… ªêŒî£˜. ñ£îõ˜ ñ¬øõ £÷˜ ñ‰Fó‚ Aöõ˜ ºŸÁ ÍîP õ£÷˜ àœ÷… ꣡øõ˜ ºîm ó£†ì„ «ê£Fò£ù ñè ñŸ¬øˆ ¶¬íõ¼‹ ÜÂñ¡ î£Â‹ bFô£ Þôƒ¬è «õ‰¶‹ - H¡ ÜH«ìè… ªêŒî£˜. Cˆîªñ£ˆ îù¡â¡ «ø£¶‰ F¼ï蘄 ªê™õ ªñ¡ù àˆîñˆ ªî£¼õ¡ ªê¡Q M÷ƒAò àò˜ªð£¡ ªñ÷L 制ªñŒ‚ °õ¬ñ Ãó åƒ°Í ¾ôèˆ «î£˜‚°‰ îˆî‹ à„CJ¡«ñ™ ¬õˆî¶ 刪îùˆ î÷˜¾ b˜ˆî£˜ (è‹ð ó£ñ£òí‹ : »ˆî è£‡ì‹ F¼ ÜH«ìèŠ ðìô‹)
ó£ñ Hó£Q¡ CóˆF¡ «ñ™ ªð£¡Agì‹ M÷ƒAò¶ 致, ;ôA½‹ àœ÷ ñ‚èÀ‹ îˆî‹ Có«ñ™ ªð£¡Agì‹ ¬õ‚èŠð†ì¶ «ð£ô«õ â‡E ñA›‰îõ˜èœ â¡ð¶ è¬ìY„ ªêŒ»O¡ 輈¶. ®™ àœ÷ â™ô£ ñ‚èO¬ì«ò»‹ ªîŒõ ð‚F»‹, ï¡ù숬 «õÏ¡P õ÷ó«õ‡´‹ â¡Á ♫ô£¼‹ ÿ ó£ñïõIò¡Á‹, ñÁ ¹ù˜ ̬üJ½‹, ÿó£ñ ê‰Fó ͘ˆF¬òŠ H󣘈Fˆ¶ ªè£œ÷ «õ‡´‹.

No comments:

Post a Comment

Subscribe through Email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

back to top