Welcome to My Blog.....

JAYA JAYA SHANKARA!! HARA HARA SHANKARA!! I welcome all of you to this blogspot which is dedicated in entireity to my JAGAT GURU. I pray to my Kanchi Mahan to shower the blessings for the successful creation of this blogspot. I am in the process of collecting all the available information, speeches, audios, videos, books from the ocean of WEB. I would like to extend my sincere gratitude to all the Original uploaders who provided the resources for me to gather and put the same in my blogspot. Please note that this site is regulary updated and request you to visit on regular basis to update on the happenings. I will leave you here...with Periavaa. JAYA JAYA SHANKARA!! HARA HARA SHANKARA!!
Loading...

PLEASE LISTEN TO THE NEWLY UPLOADED SONGS ON SHRI MAHAPERIAVAA BY SHRI UDAYALUR KALYANA RAMAN

Wednesday, December 14, 2011

Deivathin Kural Part#2 Continued…..

 

vI¼FèÀ‹, ¶¬í Ë™èÀ‹

ñ¸, ðó£êó˜, ò£‚ëõ™Aò˜, ªè÷îñ˜, ý£gî˜, òñ¡, Mwμ, êƒè˜, LAî˜, H¼ývðF, îþ¡, ܃Aóv, Hó«êî˜,ú‹õ˜ˆî˜, Üêùv, ܈K, Ýðvî‹ð˜, ê£î£îð˜ â¡PŠð®Š ðFªù†´ ñýKSèœ îƒèÀ¬ìò Üñ£¸wò ê‚Fò£™ «õîƒè¬÷ º¿‚èˆ ªîK‰¶ ªè£‡´ ÜFL¼‰¶ ªî£°ˆ¶ î˜ñ ê£vFóƒè¬÷ˆ î‰F¼‚Aø£˜èœ. Þ¬õ ñ¸ vI¼F, ðó£êó vI¼F, ò£‚ëõ™Aò vI¼F â¡Á Üõóõ˜ ªðòó£™ õöƒ°A¡øù. ÞõŸ¬øŠ 𣘈 «ð£¶‹, õ£›‚¬èJ™ ªêŒò«õ‡®ò úèô ܸwì£ùƒè¬÷»‹ î˜ñƒè¬÷»‹ ªîK‰¶ ªè£‡´ Mìô£‹. 18 vI¼Fè¬÷ˆ îMó, àð vI¼Fèœ â¡Á 18 ¶¬íË™èœ Þ¼‚A¡øù. 

ÿñˆ ðèõˆ W¬î¬ò»‹ vI¼Fè«÷£´ «ê˜ˆ¶„ ªê£™Aø õö‚è‹ à‡´. «ïó£è «õî ñ‰Fóƒè÷£è àœ÷ '„¼F'ò£è Þ™ô£ñ½‹ ï‹ ñ‚° Ýî£óñ£J¼Šð ܬî vI¼FŠ Hóñ£íñ£è„ ªê£™Aø£˜èœ. ÞŠð® Ü«ïè‹ vI¼Fèœ Þ¼Šð ÞõŸP½‹ å¡PL¼Šð¶ Þ¡ªù£¡P™ Þ™ô£ñ™ Þ¼‚èô£‹. Cô Cô è£Kòƒèœ å¡Á‚ªè£¡Á Mˆò£úŠðìô£‹. Üîù£™ ⡪ù¡ù ªêŒò «õ‡´‹ â¡ðF™ Þ¡ùº‹ ªè£…ê‹ ú‰«îý‹ ãŸð´Aø¶. Þ‰î ú‰«îýˆ¬î»‹ «ð£‚°õî£è 'î˜ñ ê£vFó Gð‰îù'ƒèœ â¡Á Cô ¹vîèƒèœ Þ¼‚A¡øù. Cô vI¼Fèœ å¼ Cô Mûòƒè«÷£´ G¡Á M´Aø¶;̘í àð«îê‹ ªêŒòM™¬ô.

õö‚èˆF™ î¬ôº¬ø î¬ôº¬øò£è õ‰¶M†ì Mûòƒèœ ♫ô£¼‚°‹ ªîK‰«îJ¼‚°‹ â¡Á G¬ùˆ¶M†ì ñ£FK, Cô vI¼FèO™ ú‰Fò£õ‰îùŠ Hó«ò£è«ñ Þ™¬ô; CôõŸP™ Có£ˆî MûòI™¬ô;b†´-¶ì‚° úñ£ê£óƒè¬÷„ ªê£™½‹ ݪê÷ê£Fèœ CôF™ Þ™¬ô. "ÞŠð® Í„²M´!ÞŠð® ꣊H´" â¡Á ¹vîèˆF™ â¿F ¬õˆî£ ªê£™L‚ ªè£´‚è «õ‡´‹?܉î ñ£FK Þ¬õ»‹ â¡Á ܉î vI¼F è˜ˆî£‚èœ G¬ùˆF¼Šð£˜è«÷£ â¡ù«õ£? Þ‹ñ£FK â‰î Mûòˆ¬î»«ñ 'î¡ù£™ ªîK‰F¼‚°‹'â¡Á G¬ùˆ¶ M†´Mì£ñ™, úèôˆ¬î»‹ â¿F ¬õˆF¼Šð¶ Gð‰îù Aó‰îƒèO™î£¡. vI¼FèO™ å¡Á‚ªè£¡Á ºóí£è Þ¼Šð¬õè¬÷»‹ Þ¬õ«ò Mòõv¬î ªêŒ¶, ÞF¶ ÞŠð®JŠð®ˆî£¡ â¡Á G˜íò‹ ªêŒA¡øù. Cô ªðKòõ˜èœ â™ô£ vI¼Fè¬÷»‹ 𣘈¶, å¡«ø£ªì¡Á ªð£¼ˆF Ý󣌄C ªêŒ¶, º®õ£è Þ¡Q¡ù ªêŒò«õ‡´‹ â¡Á b˜ñ£Qˆ¶, äò‹ FKðø Þ‰î Gð‰î¬ùè¬÷ â¿F ¬õˆF¼‚Aø£˜èœ.

ÞŠð® ï‹ «îêˆF™ 嚪õ£¼ Hó«îêˆF™ 嚪õ£¼ Gð‰î¬ù Aó‰îˆ¬î ܸúK‚Aø£˜èœ. õì‚«è Þ¼Šðõ˜èœ è£Cï£î àð£ˆò£ò˜ â¿Fò Gð‰îùˆ¬îŠ H¡ðŸÁAø£˜èœ. «ñŸ«è ñý£ó£w®óˆF™ 'Iî£þK'â¡ø Gð‰îù‹ ܸúK‚èŠð´Aø¶. Ü„ ê†ìˆ¶‚° úñ¬îò£ù vî£ù‹ Þ¼Šðî£è‚ «è£˜†´è«÷ ܃WèKˆF¼‚A¡øù. èñô£èó ð†ì˜ â¿Fò 'G˜íò R‰¶'â¡ø Gð‰îùº‹ ܃° õöƒ°Aø¶. ñý£ó£w†óˆF½œ÷ ¬ðî£Q™ ñ‰ˆKò£è Þ¼‰î «ýñ£ˆK â¡ðõ˜ â™ô£ î˜ñ ê£vFóƒè¬÷»‹ «ê˜ˆ¶ å¼ ªðKò ''¬ìüv'ì£è '궘õ˜‚è C‰î£ñE'â¡Á â¿FJ¼‚Aø£˜. Þƒ«è îVíˆF™  ¬õˆòï£î bVî˜ â¿Fò "¬õˆòï£î bVbò‹"â¡ø ¹vîèˆ¬îŠ H¡ðŸP„ ªêŒA«ø£‹. A¼ývî˜èÀ‚° Þ¬õ º‚òñ£è Þ¼‚A¡øù. ú‰Gò£Rèœ î£ƒèœ ªêŒò «õ‡®ò¶ â¡ù, ªêŒò‚Ãì£î¶ â¡ù â¡ð¬î 'M„«õ„õó ú‹U¬î'â¡ø ˬôŠ 𣘈¶ ªîK‰¶ ªè£œAø£˜èœ.

No comments:

Post a Comment

Subscribe through Email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

back to top