Welcome to My Blog.....

JAYA JAYA SHANKARA!! HARA HARA SHANKARA!! I welcome all of you to this blogspot which is dedicated in entireity to my JAGAT GURU. I pray to my Kanchi Mahan to shower the blessings for the successful creation of this blogspot. I am in the process of collecting all the available information, speeches, audios, videos, books from the ocean of WEB. I would like to extend my sincere gratitude to all the Original uploaders who provided the resources for me to gather and put the same in my blogspot. Please note that this site is regulary updated and request you to visit on regular basis to update on the happenings. I will leave you here...with Periavaa. JAYA JAYA SHANKARA!! HARA HARA SHANKARA!!
Loading...

PLEASE LISTEN TO THE NEWLY UPLOADED SONGS ON SHRI MAHAPERIAVAA BY SHRI UDAYALUR KALYANA RAMAN

Wednesday, March 28, 2012

Deivathin Kural Part#2 Continued…….

 

å÷ð£úù‹

ð£E‚óýí‹, ñ£ƒè™ò î£óí‹, úŠî ðF ºîLò â™ô£«ñ Mõ£ýˆ«î£´ º®‰¶ «ð£Aø ê샰èœ. Ýù£™ ÜŠð® º®ò£ñ™ Mõ£ýˆF™ ªî£ìƒA, ú‰Gò£ú‹ Ü™ô¶ ñóí‹ õ¬óJ™ c®‚Aø å¼ ê샰 Mõ£ýˆFL¼‰¶ ãŸð´Aø¶. Üî£õ¶, â‰î Ü‚QJ¡ ú£†Cò£è Mõ£ý‹ ªêŒòŠð´Aø«î£ ܉î Ü‚Q ⡬ø‚°‹ ܬíò£ñ™ ÜF«ô ªêŒAø å÷ð£úù‹ â¡ø ê샰. Ü‚Q è£Kò‹ ¬õFè ñ‚° º‚Aòñ£ù¶. Hó‹ñê£K 'úIî£î£ù‹' â¡ðî£è Fùº‹ Þ¼«õ¬÷»‹ úIˆ¶‚è¬÷ (²œOè¬÷) «ý£ñ‹ ð‡μAø£¡. Ü‰î‚ è˜ñ£ èLò£íˆ«î£´ º®‰¶ M´Aø¶. èLò£íˆFL¼‰¶ Ü‚Q è£Kòƒèœ ò£è, òxë£Fèœ - ÜFèñ£A¡øù. ºîô£õî£è úIî£î£ùˆ¶‚°Š ðF™ 'å÷ð£úù‹' Ýó‹H‚Aø¶. 'àð£ú¬ù' ê‹ð‰îŠð†ì¶ ⶫõ£ ܶ«õ å÷ð£úù‹. ðô «îõ¬îè¬÷Š ̬ü, ñ‰Fó‹, Fò£ù‹ ºîLòõŸø£™ àð£RŠðî£è„ ªê£¡ù£½‹, U‰¶‚èœ â™«ô£¼‚°‹ «õîŠð® ãŸð†ì àð£ú¬ù 'å÷ð£úù‹' â¡«ø ªðò˜ ªðŸø Ü‚Q è£Kò‹î£¡. Þ¶ â™ô£ ü£FJù¼‚°‹ MF‚èŠð†ì è˜ñ£. 裋 õ˜íˆîõ˜èÀ‚° àðïòùI™ô£M†ì£½‹ Üõ˜èÀ‚°‹ Mõ£ý ú‹vè£óº‹ ÜFL¼‰¶ ãŸð´‹ å÷ð£úù‹ â¡ø Ü‚Q è£Kòº‹ à‡´. ¬õˆò ï£î bVbò‹ ºîô£ù î˜ñ ê£vFó Ë™èœ Åˆó õ˜íˆî£˜ âŠð® ü£îè˜ñ‹, ï£ñèóí‹, Ý¡Uè‹ (GˆFòŠð® è£Kòƒèœ), vï£ù‹, î£ù‹, «îõ̬ü, Üðó è˜ñ‹ (ßñ„ ê샰), Có£ˆî‹ ºîLòù ªêŒò «õ‡´ªñ¡Á MõKˆ¶„ ªê£™LJ¼‚A¡øù. Üõ˜èÀ‚° Þ¼‚Aø Þ‰î '¬ó†'è¬÷ Üõ˜èÀ‚° ªîKMˆ¶ ܸw®‚èŠ ð‡í£ñ«ô, 'â‰î ¬ó†'´‹ Þ™¬ô' â¡Á Y˜F¼ˆîõ£Fèœ ê‡¬ì‚° õ¼Aø£˜èœ. ï«ñ£‰îñ£ù ('ï«ñ£' â¡Á º®Aø) „«ô£è Ïðñ£ù ñ‰Fóƒè¬÷„ ªê£™L ï£ô£‹ õ˜íˆîõ˜ ñŸøõ˜è¬÷Š «ð£ô«õ ŠóF Fùº‹ Þó‡´ «õ¬÷»‹ Mõ£ýˆFL¼‰¶ ªî£ìƒA å÷ð£úù‹ ªêŒò àK¬ñ ªðŸP¼‚Aø£˜èœ.

2 comments:

  1. Replies
    1. Please browse my earlier posts in the beginning where i have given how to download tamil font and install it for viewing the above article in tamil. pls let me know if you have still problem reading tamil font.

      Delete

Subscribe through Email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

back to top